Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Sesja Rady Miejskiej - 17.12.2015 r.

Rozpoczęła się dzisiejsza sesja Rady Miejskiej. W porządku obrad znajduje się 35 punktów. Zachęcamy do śledzenia relacji "na żywo".

Sesja rozpoczęła się minutą ciszy dla uczczenia pamięci Ofiar stanu wojennego.

Radni jednogłośnie nadali dyplom honorowy Za zasługi dla miasta Jaworzna pani Wiesławie Osuszek, wieloletniemu skarbnikowi naszego miasta.
Radni jednogłośnie nadali dyplom honorowy "Za zasługi dla miasta Jaworzna" pani Wiesławie Osuszek, wieloletniemu skarbnikowi naszego miasta. Pani Wiesława Osuszek jest pracownikiem samorządowym od 41 lat; pracę w Urzędzie Miejskim rozpoczęła w 1974 roku. Skarbnikiem Miasta została w 1990 r. i pełni tą funkcję do dzisiaj.
Po odczytaniu pozytywnych opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, aktualnie trwa dyskusja nad projektem budżetu na 2016 r..

Po odczytaniu pozytywnych opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, aktualnie trwa dyskusja nad projektem budżetu na 2016 r.

W punktach 3 i 4 radni dyskutowali nad budżetem miasta na 2016 r. oraz wiążącą się z tym Wieloletnią Prognoza Finansową na lata 2016-2026.
W punktach 3 i 4 radni dyskutowali nad budżetem miasta na 2016 r. oraz wiążącą się z tym Wieloletnią Prognoza Finansową na lata 2016-2026. Przedstawiony na obradach projekt uchwały budżetowej został wcześniej pozytywnie zaopiniowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Katowicach. Radnym została przedstawiona prezentacja, na której pokazano najważniejsze kwestie dotyczące budżetu miasta na 2016 r., z uwzględnieniem informacji na temat planowanego do zaciągnięcia kredytu, sytuacji finansowej gminy oraz zaplanowanych do realizacji inwestycji.

W trakcie dyskusji radni pozostający w opozycji do Prezydenta Miasta krytykowali przygotowany plan budżetu i pomysł zaciągnięcia kredytu, nie wskazywali jednak przy tym własnych pomysłów dotyczących np. sposobu finansowania trwających i zaplanowanych inwestycji, które m.in. mają szanse na otrzymanie dotacji ze środków zewnętrznych.

Ostatecznie, stosunkiem głosów 13 "za", 3 "przeciwnych i 1 "wstrzymującym się", radni przyjęli uchwałę budżetową na 2016 r. oraz Wieloletnia Prognozę Finansową na lata 2016-2026.

O najważniejszych przyszłorocznych planach inwestycyjnych oraz stanie finansów miasta można przeczytać na www.jaworzno.pl/pl/aktualnosci/2676/inwestycyjny_2016_rok.html

W punktach 5 i 6 radni głosowali nad ostatnimi w tym roku zmianami w uchwale budżetowej na 2015 r. oraz wiążącej się z tym Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015-2025.

W punktach 5 i 6 radni głosowali nad ostatnimi w tym roku zmianami w uchwale budżetowej na 2015 r. oraz wiążącej się z tym Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015-2025. Uchwały zostały przyjęte stosunkiem głosów 13 "za", 3 "przeciwnych i 1 "wstrzymującym się".

W związku z zakończeniem kariery zawodowej i planem przejścia na emeryturę od stycznia 2016 r. dotychczasowego Skarbnika Miasta - Wiesławy Osuszek, w punktach 7 i 8 radnym zostały przedstawione propozycje uchwał dotyczących zmiany na tym stanowisku.
W związku z zakończeniem kariery zawodowej i planem przejścia na emeryturę od stycznia 2016 r. dotychczasowego Skarbnika Miasta - Wiesławy Osuszek, w punktach 7 i 8 radnym zostały przedstawione propozycje uchwał dotyczących zmiany na tym stanowisku. Radni jednogłośnie zgodzili się z zaproponowaną przez Prezydenta Miasta kandydaturą i na Skarbnika Miasta powołali wieloletniego pracownika Biura Skarbnika UM - Dorotę Kuczerę. Podczas sesji Wiesława Osuszek podziękowała za lata współpracy tymi słowami - Panie Przewodniczący, Wysoka Rado - właśnie w tym miejscu chciałam podziękować Panu Przewodniczącemu, Państwa Radnym, ale i radnym wszystkich poprzednich kadencji. Panu Prezydentowi i jego zastępcom i prezydentom wszystkich poprzednich kadencji (...). Chcę podziękować pracownikom urzędu, naczelnikom, kierownikom jednostek organizacyjnych, spółek miejskich - bo to z nimi współpracowałam codziennie, właściwie po to, żeby miasto mogło dobrze funkcjonować (...). Życzę Państwu sukcesów w pracy dla Jaworzna.
W punktach 9 i 10 radni przeprowadzili dyskusję nad zaproponowanym planem pracy Rady Miejskiej oraz poszczególnych komisji RM. Obie uchwały zostały przyjęte - pierwsza jednogłośnie, a druga stosunkiem głosów 14 za, 3 przeciwnych i 1 wstrzymującym się.  Z planem pracy Rady Miejskiej można zapoznać się tutaj - www.bip.jaworzno.pl/pobierz/52333.html Plany pracy komisji dostępne są tutaj - /www.bip.jaworzno.pl/pobierz/52334.html.

W punktach 9 i 10 radni przeprowadzili dyskusję nad zaproponowanym planem pracy Rady Miejskiej oraz poszczególnych komisji RM. Obie uchwały zostały przyjęte - pierwsza jednogłośnie, a druga stosunkiem głosów 14 "za", 3 "przeciwnych i 1 "wstrzymującym się".

Z planem pracy Rady Miejskiej można zapoznać się tutaj - www.bip.jaworzno.pl/pobierz/52333.html

Plany pracy komisji dostępne są tutaj - /www.bip.jaworzno.pl/pobierz/52334.html

W punkcie 11. obrad, stosunkiem głosów 16 za i 2 wstrzymujące się, radni zatwierdzili zmiany składów osobowych niektórych komisji Rady Miejskiej.

W punkcie 11. obrad, stosunkiem głosów 16 "za" i 2 "wstrzymujące się", radni zatwierdzili zmiany składów osobowych niektórych komisji Rady Miejskiej. Zmiany podyktowane były zrzeczeniem się mandatu przez radnego Pawła Bańkowskiego, w związku z uzyskaniem mandatu posła RP, jak również z faktem objęcia mandatu radnej przez Ewę Głąbik.

W punkcie 12. obrad, stosunkiem głosów 13 za, 4 przeciwnych i 1 wstrzymującym się, radni przyjęli uchwałę w sprawie ustalenia zasad i wysokości otrzymywania diet przez radnych Rady Miejskiej w Jaworznie.
W punkcie 12. obrad, stosunkiem głosów 13 "za", 4 "przeciwnych i 1 "wstrzymującym się", radni przyjęli uchwałę w sprawie ustalenia zasad i wysokości otrzymywania diet przez radnych Rady Miejskiej w Jaworznie. Na jej mocy od przyszłego roku radni, którzy opuszczają posiedzenia Rady Miejskiej, będą mieli pomniejszaną wysokość diety.
Radni stosunkiem głosów 4 za, 8 przeciw oraz 6 wstrzymujących się zagłosowali przeciwko zasadności skargi na Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej Czesława Smalcerza.

Radni stosunkiem głosów 4 "za", 8 "przeciw" oraz 6 "wstrzymujących się" zagłosowali przeciwko zasadności skargi na Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej Czesława Smalcerza. Ponadto radni uznali za bezzasadne dwie skargi na Prezydenta Miasta Jaworzna Pawła Silberta.

W punktach 16.-17.obrad radni przyjęli projekty uchwał w sprawie określenia kryteriów, liczby punktów i rodzaju dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Miasta Jaworzna..

W punktach 16.-17.obrad radni przyjęli projekty uchwał w sprawie określenia kryteriów, liczby punktów i rodzaju dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Miasta Jaworzna.

W punktach 18.-20. obrad radni jednogłośnie przyjęli projekty uchwał dotyczące rozwiązania Zespołów Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 i nr 6 w Jaworznie z siedzibą przy ul. Promiennej 65. Ponadto radni przegłosowali projekt uchwały dotyczący utworzenia w tym miejscu Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego (więcej informacji na ten temat na www.jaworzno.pl/pl/aktualnosci/2680/radni_zdecyduja_o_powstaniu_centrum_ksztalcenia.html).
W punktach 18.-20. obrad radni jednogłośnie przyjęli projekty uchwał dotyczące rozwiązania Zespołów Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 i nr 6 w Jaworznie z siedzibą przy ul. Promiennej 65. Ponadto radni przegłosowali projekt uchwały dotyczący utworzenia w tym miejscu Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego (więcej informacji na ten temat na www.jaworzno.pl/pl/aktualnosci/2680/radni_zdecyduja_o_powstaniu_centrum_ksztalcenia.html). Jednostka zacznie działać od września 2016 roku. W wyniku zmian pod jedną nazwą będą działały szkoły skupione dotychczas w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5, Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 oraz Technikum Energetyczne.
W punkcie 21. obrad radni jednogłośnie zdecydowali o przyjęciu uchwały w sprawie pokrywania kosztów utrzymania dodatkowych siedmiu etatów Policji w rewirach dzielnicowych Komendy Miejskiej Policji w Jaworznie w latach 2016 - 2020..

W punkcie 21. obrad radni jednogłośnie zdecydowali o przyjęciu uchwały w sprawie pokrywania kosztów utrzymania dodatkowych siedmiu etatów Policji w rewirach dzielnicowych Komendy Miejskiej Policji w Jaworznie w latach 2016 - 2020.

W punkcie 22. obrad radni dyskutowali nad uchwałą dotyczącą finansowania z budżetu miasta Jaworzna kosztów godzin nadliczbowych policjantów z Komendy Miejskiej Policji w Jaworznie na potrzeby programu Tarcza w 2016 r. Jednogłośnie radni Rady Miejskiej zdecydowali o przyjęciu ww. uchwały.
W punkcie 22. obrad radni dyskutowali nad uchwałą dotyczącą finansowania z budżetu miasta Jaworzna kosztów godzin nadliczbowych policjantów z Komendy Miejskiej Policji w Jaworznie na potrzeby programu "Tarcza" w 2016 r. Jednogłośnie radni Rady Miejskiej zdecydowali o przyjęciu ww. uchwały. Na ten cel od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. przeznaczone z budżetu zostanie nieco ponad 337 tys. zł.
W punkcie 23. obrad, stosunkiem głosów 17 za i 1 wstrzymującym się, radni przyjęli uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Jaworzna.

W punkcie 23. obrad, stosunkiem głosów 17 "za" i 1 "wstrzymującym się", radni przyjęli uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Jaworzna. Uchwała wprowadza m.in. rozwiązania wnioskowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Jaworznie. Równocześnie w uchwale doprecyzowano zapisy dotyczące zamiany lokali mieszkalnych, zawierania kolejnych umów na lokale socjalne, czy też przepisywania umów na członków rodziny po zmarłych najemcach. Zmieniono również kryteria dochodowe dla osób ubiegających się o najem lokalu oraz kryteria zastosowania obniżki czynszu. Temat szczegółowo omówiła radna Jolanta Smoliło-Żabińska.

W punkcie 24. sesji, stosunkiem głosów 17 za i 1 wstrzymującym się, radni podjęli uchwałę zmieniającą Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Miasta Jaworzna na lata 2013 - 2017.
W punkcie 24. sesji, stosunkiem głosów 17 "za" i 1 "wstrzymującym się", radni podjęli uchwałę zmieniającą Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Miasta Jaworzna na lata 2013 - 2017. Dzięki temu w uchwale znalazł się zapis dotyczący warunków obniżenia czynszu dla najemców o niskich dochodach.
W punkcie 25. obrad, radni jednogłośnie przyjęli Gminny Program Wspierania Rodziny w Jaworznie na lata 2016-2018.
W punkcie 25. obrad, radni jednogłośnie przyjęli Gminny Program Wspierania Rodziny w Jaworznie na lata 2016-2018. Aktualnie realizowany program, obowiązuje do końca tego roku, w związku z tym zaistniała konieczność opracowania nowej uchwały. Celem Programu jest utrzymanie lub przywrócenie zdolności rodziny do pełnienia funkcji opiekuńczo-wychowawczych poprzez wzmocnienie działań profilaktycznych i doskonalenie metod pracy z rodziną na rzecz pozostawienia lub powrotu dziecka do rodziny. Temat omawiał m.in. Czesław Smalcerz, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaworzna.
W punkcie 26. sesji, radni jednogłośnie przyjęli Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej w Jaworznie na lata 2016-2018.

W punkcie 26. sesji, radni jednogłośnie przyjęli Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej w Jaworznie na lata 2016-2018. Aktualnie realizowany program, obowiązuje do końca tego roku, w związku z tym zaistniała konieczność opracowania nowej uchwały. Celem Programu jest zapewnienie optymalnej opieki, wychowania i nauki dzieciom pozbawionym całkowicie lub częściowo opieki rodziców, a także pomocy w usamodzielnianiu się oraz rozwój i wsparcie rodzinnych form pieczy zastępczej. Najważniejszym założeniem Programu jest kontynuacja budowy lokalnego systemu pieczy zastępczej w naszym mieście.

W punkcie 27. sesji, radni jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie szczegółowych warunków umorzenia w całości lub części, łącznie z odsetkami odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej albo w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym lub zakładzie rehabilitacji leczniczej.

W punkcie 27. sesji, radni jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie szczegółowych warunków umorzenia w całości lub części, łącznie z odsetkami odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej albo w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym lub zakładzie rehabilitacji leczniczej. Obowiązująca dotychczas uchwała nie zawierała zapisu dot. pobytu dziecka w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym lub zakładzie rehabilitacji leczniczej. Pozostała treść uchwały nie uległa zmianie.

W punkcie 28., stosunkiem głosów 16 za i 2 wstrzymujących się, radni podjęli uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Victoria w Jaworznie.
W punkcie 28., stosunkiem głosów 16 "za" i 2 "wstrzymujących się", radni podjęli uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Victoria" w Jaworznie. Przystąpienie do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie stadionu Victoria uchwalonego w roku 2004 jest wynikiem zmian jakie planowane są na terenie kompleksu sportowego MCKiS przy ul. Krakowskiej w Jaworznie. Zaplanowana rozbudowa tego kompleksu o treningowe boisko piłkarskie oraz nowe zagospodarowanie otoczenia istniejącego stadionu stoją w sprzeczności z ustaleniami dotychczasowego, obowiązującego planu.
W punkcie 29. obrad, radni jednogłośnie upoważnili zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. do złożenia wniosku o dofinansowanie oraz przyjęcia do realizacji projektu Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacyjnego miasta Jaworzna - faza V. V etap obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Jeleń Łęg, ul. Chełmońskiego, ul. Chrząstówka, ul. Obrońców Poczty Gdańskiej, ul. Śląskiej oraz ul. Paderewskiego, a także zaprojektowanie i przebudowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Obrońców Poczty Gdańskiej, Pionierów i Polowej.
W punkcie 29. obrad, radni jednogłośnie upoważnili zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. do złożenia wniosku o dofinansowanie oraz przyjęcia do realizacji projektu "Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacyjnego miasta Jaworzna - faza V". V etap obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Jeleń "Łęg", ul. Chełmońskiego, ul. Chrząstówka, ul. Obrońców Poczty Gdańskiej, ul. Śląskiej oraz ul. Paderewskiego, a także zaprojektowanie i przebudowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Obrońców Poczty Gdańskiej, Pionierów i Polowej. Szacunkowa wartość robót budowlanych objętych projektem wynosi ponad 14,1 mln zł.
W punkcie 30. sesji, stosunkiem głosów 17 za i 1 nieoddanym, radni wyrazili zgodę na oddanie w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na okres dziesięciu lat, działek stanowiących własność Gminy, położonych w Jaworznie w rejonie ulicy Końcowej, Jarosława Dąbrowskiego oraz Św. Wojciecha z przeznaczeniem pod uprawy rolne na rzecz dotychczasowego Dzierżawcy..

W punkcie 30. sesji, stosunkiem głosów 17 "za" i 1 nieoddanym, radni wyrazili zgodę na oddanie w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na okres dziesięciu lat, działek stanowiących własność Gminy, położonych w Jaworznie w rejonie ulicy Końcowej, Jarosława Dąbrowskiego oraz Św. Wojciecha z przeznaczeniem pod uprawy rolne na rzecz dotychczasowego Dzierżawcy.

W punkcie 31.obrad, stosunkiem głosów 16 za, 1 wstrzymujący się i 1 nieoddany, zniesiono status pomników przyrody.
W punkcie 31.obrad, stosunkiem głosów 16 "za", 1 "wstrzymujący się" i 1 nieoddany, zniesiono status pomników przyrody. Buki pospolite rosnące przy ul. Dąbrowskiej są w bardzo złym stanie, a jarząb szwedzki rosnący przy ul. Celników całkowicie obumarł.
Aktualnie interpelacje składają radni.

Aktualnie interpelacje składają radni. Następnie swoje wnioski będą składać mieszkańcy.