Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Sesja Rady Miejskiej - 28.01.2016 r.

Rozpoczęła się dzisiejsza sesja Rady Miejskiej. W porządku obrad znajdują się 24 punkty. Zachęcamy do śledzenia relacji "na żywo.

W punkcie 5. radni przyjęli informację Prezydenta Miasta Jaworzna za rok 2015 dotyczącą renty planistycznej oraz roszczeń w związku z uchwaleniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

W punkcie 6. radni głosowali nad projektem uchwały Rady Miejskiej dot. zmiany uchwały w sprawie powołania stałych Komisji Rady Miejskiej w Jaworznie, ustalenia przedmiotu działania oraz składu osobowego tych Komisji.

W punkcie 6. radni głosowali nad projektem uchwały Rady Miejskiej dot. zmiany uchwały w sprawie powołania stałych Komisji Rady Miejskiej w Jaworznie, ustalenia przedmiotu działania oraz składu osobowego tych Komisji. Radni jednogłośnie przegłosowali wprowadzenie zmian.

W punktach 7 i 8 radni głosowali nad zmianami w uchwale budżetowej miasta na 2016 r. oraz wiążącymi się z tym zmianami w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016-2026.

W punktach 7 i 8 radni głosowali nad zmianami w uchwale budżetowej miasta na 2016 r. oraz wiążącymi się z tym zmianami w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016-2026. Stosunkiem głosów 18 "za", 1 "przeciwnym" i 4"wstrzymującym się", radni przyjęli zmiany w uchwale budżetowej na 2016 r. oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016-2026.

W punkcie 9. sesji radni pochylili się nad projektem uchwały Rady Miejskiej zmieniającym uchwałę w sprawie Programu współpracy Gminy Miasta Jaworzna z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w bieżącym roku.

W punkcie 9. sesji radni pochylili się nad projektem uchwały Rady Miejskiej zmieniającym uchwałę w sprawie Programu współpracy Gminy Miasta Jaworzna z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w bieżącym roku. Stosunkiem głosów 16 "za" i 7 "wstrzymujących się", radni przyjęli zmiany w uchwale.

W punkcie 10. obrad radni jednogłośnie zatwierdzili zmiany w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie.

W punkcie 10. obrad radni jednogłośnie zatwierdzili zmiany w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie. Dokonanie zmian w wykazie komórek organizacyjnych, w których prowadzona jest podstawowa działalność statutowa SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie wynika z konieczności zwiększenia liczby łóżek rzeczywistych z 7 na 9 w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Wygospodarowanie miejsca na uruchomienie dodatkowych łóżek możliwe jest dzięki przeniesieniu Oddziału do nowo wyremontowanych pomieszczeń. Zwiększenie liczby łóżek umożliwi ubieganie się o wyższy poziom referencyjny dla Oddziału, poprawi efektywność prowadzenia specjalizacji lekarskich w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii, a przede wszystkim pozwoli na przyjęcie i hospitalizowanie większej ilości pacjentów.

W punktach od 11. do 15. radni głosowali nad - nadaniem nazwy ulicy Wiesława Zasłonki drodze wewnętrznej, będącej własnością Gminy Miasta Jaworzna, w użytkowaniu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie, - nadaniem rondu nazwy rtm. Witolda Pileckiego rondu położonemu w ciągu ulicy Kolejowej w Jaworznie, będącej drogą publiczną kategorii powiatowej, - nadaniem nazwy ks. Juliana Bajera rondu zlokalizowanemu na skrzyżowaniu ulic Obrońców Poczty Gdańskiej i Hugona Kołłątaja, - nadaniem nazwy Legionów Polskich skwerowi przy Miejskiej Bibliotece Publicznej w Jaworznie, - zmianą nazwy ulicy Andrzeja Struga na ulica Struga..

W punktach od 11. do 15. radni głosowali nad

- nadaniem nazwy ulicy Wiesława Zasłonki drodze wewnętrznej, będącej własnością Gminy Miasta Jaworzna, w użytkowaniu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie,

- nadaniem rondu nazwy rtm. Witolda Pileckiego rondu położonemu w ciągu ulicy Kolejowej w Jaworznie, będącej drogą publiczną kategorii powiatowej,

- nadaniem nazwy ks. Juliana Bajera rondu zlokalizowanemu na skrzyżowaniu ulic Obrońców Poczty Gdańskiej i Hugona Kołłątaja,

- nadaniem nazwy Legionów Polskich skwerowi przy Miejskiej Bibliotece Publicznej w Jaworznie,

- zmianą nazwy ulicy Andrzeja Struga na ulica Struga.

W punkcie 16. obrad radni Rady Miejskiej głosowali nad uchwałą w sprawie wyrażenia zgody na zbycie samodzielnych lokali mieszkalnych - stanowiących własność Gminy Miasta Jaworzna - położonych w Jaworznie przy ulicach Władysława Broniewskiego 1/8, Chopina 9/45, Energetyków 6/1, Jurija Gagarina 13/11, Grunwaldzkiej 278/128, Gwarków 5/2, Licealnej 6/23, Lipowej 15/1, Zofii Nałkowskiej 10/5, Okrężnej 7/20, Pawiej 10/5, Hanki Sawickiej 5/17, Starowiejskiej 9/23, Karola Szymanowskiego 7/23, Karola Szymanowskiego 16/8, Juliana Tuwima 7/15 oraz Adolfa Warskiego 4/4. Lokale te stanowią pustostany i zostały wytypowane do sprzedaży.

W punkcie 16. obrad radni Rady Miejskiej głosowali nad uchwałą w sprawie wyrażenia zgody na zbycie samodzielnych lokali mieszkalnych - stanowiących własność Gminy Miasta Jaworzna - położonych w Jaworznie przy ulicach Władysława Broniewskiego 1/8, Chopina 9/45, Energetyków 6/1, Jurija Gagarina 13/11, Grunwaldzkiej 278/128, Gwarków 5/2, Licealnej 6/23, Lipowej 15/1, Zofii Nałkowskiej 10/5, Okrężnej 7/20, Pawiej 10/5, Hanki Sawickiej 5/17, Starowiejskiej 9/23, Karola Szymanowskiego 7/23, Karola Szymanowskiego 16/8, Juliana Tuwima 7/15 oraz Adolfa Warskiego 4/4. Lokale te stanowią pustostany i zostały wytypowane do sprzedaży. Stosunkiem głosów 17 "za" i 6 "wstrzymujących się", radni wyrazili zgodę na sprzedaż gminnych lokali.

Stosunkiem głosów 20 za i 3 wstrzymujących się, radni zagłosowali nad uchwałą dot. zamiaru likwidacji publicznej Szkoły Policealnej Nr 4 dla Dorosłych w Jaworznie.  Szkoła Policealna nr 4 dla Dorosłych znajduje się aktualnie w strukturach organizacyjnych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 w Jaworznie z siedzibą przy ul. Promiennej 65. W tym samym obiekcie funkcjonuje także Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5, w którego ramach organizacyjnych znajduje się z kolei Szkoła Policealna nr 3 dla Dorosłych.

Stosunkiem głosów 20 "za" i 3 "wstrzymujących się", radni zagłosowali nad uchwałą dot. zamiaru likwidacji publicznej Szkoły Policealnej Nr 4 dla Dorosłych w Jaworznie.

Szkoła Policealna nr 4 dla Dorosłych znajduje się aktualnie w strukturach organizacyjnych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 w Jaworznie z siedzibą przy ul. Promiennej 65. W tym samym obiekcie funkcjonuje także Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5, w którego ramach organizacyjnych znajduje się z kolei Szkoła Policealna nr 3 dla Dorosłych.

Od kilku lat żadna z tych szkół nie prowadzi kształcenia ze względu na brak odpowiedniej liczby chętnych słuchaczy. W dniu 17 grudnia 2015 r. Rada Miejska w Jaworznie, po uprzednim podjęciu uchwał o rozwiązaniu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6, uchwaliła utworzenie z dniem 1 września 2016 r. publicznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego z siedzibą przy ul. Promiennej 65. W skład Centrum weszło Technikum Energetyczne oraz szkoły wchodzące w skład ww. zespołów szkół, z wyjątkiem Szkoły Policealnej nr 4 dla Dorosłych. Mając na uwadze fakty, o których mowa powyżej, a dotyczące obydwu szkół policealnych, brak praktycznego uzasadnienia do dublowania w ramach Centrum szkół tego samego typu i rodzaju, zwłaszcza, że w ramach organizacyjnych jednej szkoły policealnej można prowadzić kształcenie w nieograniczonej liczbie zawodów.

W punkcie 18. obrad sesji, jaworzniccy radni zagłosowali nad projektem uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Dąbrowa Narodowa II w Jaworznie.

W punkcie 18. obrad sesji, jaworzniccy radni zagłosowali nad projektem uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Dąbrowa Narodowa II" w Jaworznie. Teren objęty planem zajmuje powierzchnię 135,5 ha i położony jest w północno-zachodniej części miasta, w dzielnicy Dąbrowa Narodowa.

Granicę terenu objętego planem wyznaczają

- od południa - części ulic Wolnej, Szczotki, Katowickiej, Starowiejskiej i Strażackiej,

- od zachodu - części ulic Dąbrowskiej i Szprotawy oraz tereny łąkowe,

- od północy - fragment ulicy Storczyków oraz tereny łąkowe,

- od wschodu - fragment ulicy Storczyków i Długoszyńskiej.

Stosunkiem głosów 16 "za", 1 "przeciw" i 6 "wstrzymujących się", radni przegłosowali ww. uchwałę.

W kolejny punkcie obrad radni zadecydowali o złożeniu skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego z dnia 31 grudnia 2015 r. o sygnaturze NR IFIII.4131.1.98.2015, stwierdzające częściową nieważność uchwały Nr XIV/195/2015 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Dąb w Jaworznie - etap I. Stosunkiem głosów 14 za i 9 wstrzymujących się, radni zadecydowali o złożeniu skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego.  Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Dąb w Jaworznie - etap I zapewnia warunki przestrzenne dla rozwoju terenów inwestycyjnych, usługowych i produkcyjnych, na południe od węzła autostrady, w obszarze Jaworznickiego Parku Przemysłowego.

W kolejny punkcie obrad radni zadecydowali o złożeniu skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego z dnia 31 grudnia 2015 r. o sygnaturze NR IFIII.4131.1.98.2015, stwierdzające częściową nieważność uchwały Nr XIV/195/2015 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Dąb" w Jaworznie - etap I. Stosunkiem głosów 14 "za" i 9 "wstrzymujących się", radni zadecydowali o złożeniu skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Dąb" w Jaworznie - etap I zapewnia warunki przestrzenne dla rozwoju terenów inwestycyjnych, usługowych i produkcyjnych, na południe od węzła autostrady, w obszarze Jaworznickiego Parku Przemysłowego. Reguluje przeznaczenia terenu i zasady zagospodarowania w rejonie dawnego ośrodka rekreacyjnego „Tarka” wraz z obszarem „Stawy Belnik” gwarantując aktywizację funkcji sportowych, rekreacyjnych i wypoczynkowych w nawiązaniu do występujących walorów środowiska przyrodniczego. Wyznacza przebieg Drogi Współpracy Regionalnej relacji Oświęcim, Libiąż, Jaworzno na podstawie projektu etap II - od węzła autostradowego A4 Jeleń do granicy województwa śląskiego. Ustalenia planu tworzą podstawy kontrolowanego rozwoju przestrzennego terenów mieszkaniowych, zapewniając prawie dwukrotne ich powiększenie oraz ograniczając możliwość ich rozpraszania. Mając na względzie potencjalny przyrost liczby mieszkańców ustalenia planu przyczyniają się do poprawy dostępu do usług. Zwiększono możliwość usługowego użytkowania terenów w rejonie skrzyżowania Drogi Współpracy Regionalnej z ul. Dąb oraz w centralnej części dzielnicy, wzdłuż ul. Dąb. Możliwość lokalizacji usług może spowodować wykreowanie lokalnego ośrodka handlowo-usługowego w dzielnicy.

Stosunkiem głosów 16 za, 3 przeciwnych i 4 wstrzymujących się, radni upoważnili Prezydenta Miasta do podjęcia działań zmierzających do utworzenia związku metropolitarnego.  Związek metropolitalny jest zrzeszeniem jednostek samorządu terytorialnego położonych w danym obszarze metropolitalnym.

Stosunkiem głosów 16 "za", 3 "przeciwnych" i 4 "wstrzymujących się", radni upoważnili Prezydenta Miasta do podjęcia działań zmierzających do utworzenia związku metropolitarnego.

Związek metropolitalny jest zrzeszeniem jednostek samorządu terytorialnego położonych w danym obszarze metropolitalnym. W skład związku metropolitalnego wchodzą gminy położone w granicach obszaru metropolitalnego. Za obszar metropolitalny w rozumieniu ustawy uznaje się spójną pod względem przestrzennym strefę oddziaływania miasta będącego siedzibą wojewody lub sejmiku województwa, charakteryzującą się istnieniem silnych powiązań funkcjonalnych oraz zaawansowaniem procesów urbanizacyjnych, zamieszkałą, przez co najmniej 500 000 mieszkańców.

Przedstawiciele 14 miast na prawach powiatu tworzących Górnośląski Związek Metropolitalny na zgromadzeniu w dniu 15 grudnia 2015 r. wyrazili wstępnie wolę utworzenia związku metropolitalnego w trybie ustawy z dnia 9 października 2015 r. o związkach metropolitalnych i zobowiązali Prezydentów Miast do wystąpienia do Rad Miast o podjęcie uchwał intencyjnych w tym zakresie.

W punkcie 21. i 21a. obrad radni uznali za bezzasadne skargi na Prezydenta Miasta Jaworzna..

W punkcie 21. i 21a. obrad radni uznali za bezzasadne skargi na Prezydenta Miasta Jaworzna.

Aktualnie interpelacje składają radni.

Aktualnie interpelacje składają radni. Następnie swoje wnioski będą składać mieszkańcy.