Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Sesja Rady Miejskiej - 30.03.2016 r.

Rozpoczęła się dzisiejsza sesja Rady Miejskiej. W porządku obrad znajduje się 25 punktów. Zachęcamy do śledzenia relacji "na żywo”.

Radni Rady Miejskiej jednogłośnie wprowadzili do porządku obrad Sesji Rady Miejskiej dodatkowy punkt 3a w sprawie poparcia działań mających na celu utworzenie Niezależnego Śląskiego Instytutu Onkologii.

W punkcie 3. radni stosunkiem głosów 17 za i 5 wstrzymujących się przyjęli projekt uchwały Rady Miejskiej dot. przyznania dyplomu honorowego Za zasługi dla miasta Jaworzna Panu Markowi Nowakowi.

W punkcie 3. radni stosunkiem głosów 17 "za" i 5 "wstrzymujących się" przyjęli projekt uchwały Rady Miejskiej dot. przyznania dyplomu honorowego "Za zasługi dla miasta Jaworzna" Panu Markowi Nowakowi.

Pan Marek Nowak zapoczątkował pracę jaworznickiego oddziału Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków, którego to oddziału jest prezesem do dnia dzisiejszego.

W 2013 roku współuczestniczył także w założeniu Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów „Wigor”. Natomiast w 2015 roku był inicjatorem założenia Stowarzyszenia Dzieci i Młodzieży chorych na cukrzycę „Karolinka”.

Poprzez swoje zaangażowanie w poszczególnych stowarzyszeniach promuje Jaworzno jako miasto aktywne, pełne energii i zdrowia. Dzięki swojemu zaangażowaniu otrzymywał liczne nagrody między innymi odznaki Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków - od srebrnej do złotej oraz w 2009 roku złotą odznakę – zasłużony dla Województwa Śląskiego.

W punkcie 3a.radni głosowali jednogłośnie za przyjęciem projektu uchwały Rady Miejskiej W sprawie poparcia działań mających na celu utworzenie Niezależnego Śląskiego Instytutu Onkologii..

W punkcie 3a.radni głosowali jednogłośnie za przyjęciem projektu uchwały Rady Miejskiej W sprawie poparcia działań mających na celu utworzenie Niezależnego Śląskiego Instytutu Onkologii.

W punktach 4 - 6 radni Rady Miejskiej zatwierdzili sprawozdania z realizacji w 2015 roku programów wynikających ze Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Jaworznie na lata 2006 – 2020, działalności miejskich jednostek organizacyjnych pomocy społecznej oraz z realizacji Strategi Mieszkalnictwa..

W punktach 4 - 6 radni Rady Miejskiej zatwierdzili sprawozdania z realizacji w 2015 roku programów wynikających ze Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Jaworznie na lata 2006 – 2020, działalności miejskich jednostek organizacyjnych pomocy społecznej oraz z realizacji Strategi Mieszkalnictwa.

W punkcie 7. radni zagłosowali w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasta Jaworzna w 2016 roku.

W punkcie 7. radni zagłosowali w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasta Jaworzna w 2016 roku.

Stosunkiem głosów 15 "za" i 5 "wstrzymujących się", radni przegłosowali przyjęcie ww. programu.

W punktach 8-9 radni głosowali nad zmianami w uchwale budżetowej miasta na 2016 r. oraz wiążącymi się z tym zmianami w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016-2026.

W punktach 8-9 radni głosowali nad zmianami w uchwale budżetowej miasta na 2016 r. oraz wiążącymi się z tym zmianami w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016-2026.

Stosunkiem głosów 13 "za", 6 "przeciwnych" i 3 "wstrzymujących się", radni przyjęli zmiany w uchwale budżetowej na 2016 r. oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016-2026.

W punkcie 10. sesji radni pochylili się nad projektem uchwały Rady Miejskiej zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia Miejskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych w Jaworznie oraz nadania mu Statutu.

W punkcie 10. sesji radni pochylili się nad projektem uchwały Rady Miejskiej zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia Miejskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych w Jaworznie oraz nadania mu Statutu.

Stosunkiem głosów 20 "za" i 2 "wstrzymujących się", radni zdecydowali o zmianach w uchwale w sprawie utworzenia MZNK w Jaworznie oraz nadania mu statutu.

W punkcie 11. radni Rady Miejskiej jednogłośnie przyjęli projekt uchwały dotyczącej częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  Rada Miejska w Jaworznie 26 listopada 2015 r. podjęła uchwałę w sprawie częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, dzięki której tym zwolnieniem zostały objęte gospodarstwa domowe, w których średni miesięczny dochód mieszkańca nie przekracza kwoty uprawniającej do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

W punkcie 11. radni Rady Miejskiej jednogłośnie przyjęli projekt uchwały dotyczącej częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Rada Miejska w Jaworznie 26 listopada 2015 r. podjęła uchwałę w sprawie częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, dzięki której tym zwolnieniem zostały objęte gospodarstwa domowe, w których średni miesięczny dochód mieszkańca nie przekracza kwoty uprawniającej do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. Z dniem 1 stycznia 2016 r. weszły w życie zapisy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, które poszerzają katalog podmiotów, które mogą zostać częściowo zwolnione z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W związku z powyższym wprowadzono zapisy, dzięki którym rodziny wielodzietne również zostaną objęte przedmiotowym zwolnieniem.

W punkcie 12. obrad radni głosowali w sprawie przyjęcia do realizacji Planu zrównoważonej mobilności miejskiej Jaworzna.

W punkcie 12. obrad radni głosowali w sprawie przyjęcia do realizacji Planu zrównoważonej mobilności miejskiej Jaworzna.

Stosunkiem głosów 13 "za" i 9 "wstrzymujących się" radni zdecydowali o przyjęciu do realizacji ww. planu.

W punkcie 13. radni jednogłośnie podjęli decyzje o podjęciu uchwały intencyjnej w sprawie powierzenia PKM Sp. z o.o. w Jaworznie, jako operatorowi wewnętrznemu, realizacji na kolejne 10 lat świadczenia usług użyteczności publicznej polegających na bieżącym i nieprzerwanym zaspokajaniu potrzeb mieszkańców Gminy Miasta Jaworzno z zakresu transportu zbiorowego  W związku z chęcią dalszego rozwoju komunikacji zbiorowej, PKM Sp. z o.o. w Jaworznie – przy pełnej aprobacie Miasta Jaworzna - zgłosił chęć aplikowania o środki finansowe pochodzące z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Ślaskiego (Działanie 4.5.1 Niskoemisyjny Transport Miejski i efektywne Oświetlenie – ZIT Subregion Centralny), na realizację projektu Zakup elektrycznego taboru autobusowego wraz z systemem inteligentnego zarządzania flotą wraz z budową centralnej stacji ładowania i wymiany baterii oraz rozproszonych stacji szybkiego ładowania baterii.

W punkcie 13. radni jednogłośnie podjęli decyzje o podjęciu uchwały intencyjnej w sprawie powierzenia PKM Sp. z o.o. w Jaworznie, jako operatorowi wewnętrznemu, realizacji na kolejne 10 lat świadczenia usług użyteczności publicznej polegających na bieżącym i nieprzerwanym zaspokajaniu potrzeb mieszkańców Gminy Miasta Jaworzno z zakresu transportu zbiorowego

W związku z chęcią dalszego rozwoju komunikacji zbiorowej, PKM Sp. z o.o. w Jaworznie – przy pełnej aprobacie Miasta Jaworzna - zgłosił chęć aplikowania o środki finansowe pochodzące z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Ślaskiego (Działanie 4.5.1 Niskoemisyjny Transport Miejski i efektywne Oświetlenie – ZIT Subregion Centralny), na realizację projektu "Zakup elektrycznego taboru autobusowego wraz z systemem inteligentnego zarządzania flotą wraz z budową centralnej stacji ładowania i wymiany baterii oraz rozproszonych stacji szybkiego ładowania baterii". W związku z powyższym ze względu na okres trwałości projektu wykraczający poza okres obowiązywania obecnej umowy wykonawczej (30.06.2019 r.) koniecznym było podjęcie uchwały intencyjnej, w której Miasto wyraziło wolę kontynuowania obecnej umowy z PKM Sp. z o.o. jako operatorem wewnętrznym na lata 2019-2029 i wolę wypłaty rekompensaty za świadczone usługi transportu zbiorowego w tym okresie.

W punkcie 14. obrad radni zadecydowali o podziale środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) przypadających dla miasta Jaworzna na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Jaworznie w 2016 r.  Po wnikliwej analizie opracowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie materiałów źródłowych, propozycję wyboru priorytetowych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2016 roku, wobec braku wystarczających środków finansowych PFRON na sfinansowanie wszystkich przedsięwzięć, przedstawiła Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych w Jaworznie.

W punkcie 14. obrad radni zadecydowali o podziale środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) przypadających dla miasta Jaworzna na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Jaworznie w 2016 r.

Po wnikliwej analizie opracowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie materiałów źródłowych, propozycję wyboru priorytetowych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2016 roku, wobec braku wystarczających środków finansowych PFRON na sfinansowanie wszystkich przedsięwzięć, przedstawiła Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych w Jaworznie.

Stosunkiem głosów 13 "za", 7 "przeciw" i 2 "wstrzymujących się", radni przegłosowali ww. uchwałę.

W punkcie 14a. obrad radni wyrazili zgodę na zawarcie umowy dzierżawy i użyczenia części działki nr 12/16 w obrębie 258 w Jaworznie będącej w użytkowaniu SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie Stosunkiem głosów 16 za, 3 przeciw i 3 wstrzymujących się, radni wyrazili zgodę na zawarcie umowy..

W punkcie 14a. obrad radni wyrazili zgodę na zawarcie umowy dzierżawy i użyczenia części działki nr 12/16 w obrębie 258 w Jaworznie będącej w użytkowaniu SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie

Stosunkiem głosów 16 "za", 3 "przeciw" i 3 "wstrzymujących się", radni wyrazili zgodę na zawarcie umowy.

W punkcie 15. radni stosunkiem głosów 13 za, 7 przeciw i 2 wstrzymujących się, podjęli uchwałę, na mocy której zostanie złożona skarga na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Dąbrowa Narodowa II w Jaworznie.  Spór z wojewodą dotyczy głównie zapisów dotyczących parametrów ochrony powierzchni przed ewentualnymi skutkami eksploatacji istniejącego w granicach planu złoża.

W punkcie 15. radni stosunkiem głosów 13" za", 7 "przeciw" i 2 "wstrzymujących się", podjęli uchwałę, na mocy której zostanie złożona skarga na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Dąbrowa Narodowa II" w Jaworznie.

Spór z wojewodą dotyczy głównie zapisów dotyczących parametrów ochrony powierzchni przed ewentualnymi skutkami eksploatacji istniejącego w granicach planu złoża. Ustalenia te mają istotny wpływ na dalszy rozwój przestrzenny i miasto uważa, że w planie należy utrzymać zapisy dotyczące tych kwestii, a usunięte przez wojewodę. Wojewoda nie zakwestionował całego dokumentu – jest on obowiązujący – jednak fakt, że żąda usunięcia określonych sformułowań nie mógł pozostać bez odpowiedzi gminy.

W punkcie 16. obrad sesji, jaworzniccy radni zagłosowali nad projektem uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Jan Kanty - zachód w Jaworznie.

W punkcie 16. obrad sesji, jaworzniccy radni zagłosowali nad projektem uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Jan Kanty - zachód" w Jaworznie. Plan obejmuje północny fragment terenu zlikwidowanej kopalni "Jan Kanty" o powierzchni około 17 ha, którego granicę wyznaczają

W punktach 17 - 18 radni podjęli decyzję o odstąpieniu od sporządzenia dwóch miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

W punktach 17 - 18 radni podjęli decyzję o odstąpieniu od sporządzenia dwóch miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Jeden dotyczył nowego terenu górniczego "Byczyna" Zakładu Górniczo-Energetycznego "Sobieski-Jaworzno III", drugi zalewu Sosina.

W pierwszym przypadku, decyzja była podyktowana weryfikacją planów ekspansji wydobywczej samego podmiotu górniczego. Wskazany we wniosku obszar został zmieniony i poszerzony i to dla tego ostatecznego planu wykonywany będzie plan miejscowego zagospodarowania przestrzennego. Jest on już w fazie daleko zaawansowanej i zostanie przedstawiony Radzie Miejskiej jeszcze w bieżącym roku do uchwalenia. Dlatego też podjęto decyzję o odstąpieniu od uchwały podjętej w innym stanie faktycznym i prawnym.

Odstąpienie od realizacji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Sosina", który uchwalony był już w 2007 r., związane jest z rezygnacją z realizacji ściśle powiązanego z tym planem "Parku Północnego". Nie oznacza to jednak rezygnacji z rekultywacji samego zalewu. Zbiornik Sosina dalej wymaga skoncentrowanych i skoordynowanych zabiegów ochronnych, jednak wykonanie nowego planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego nie jest konieczne.

W punkcie 19. obrad radni zdecydowali o nadaniu nazwy Legionów Polskich skwerowi przy Miejskiej Bibliotece Publicznej w Jaworznie.

W punkcie 19. obrad radni zdecydowali o nadaniu nazwy Legionów Polskich skwerowi przy Miejskiej Bibliotece Publicznej w Jaworznie. Podjęta uchwała pozwoli na upamiętnienie historycznego miejsca, gdzie - przed II Wojną Światową - znajdował się Dom Legionów Polskich. Budynek potocznie przez mieszkańców nazywany był "Legiony", został zburzony pod koniec lat 70-tych ubiegłego wieku.

W punkcie 20. obrad sesji stosunkiem głosów 14 za i 8 wstrzymujących się radni zmienili uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Jaworzna.  Podjęta uchwała uwzględnia potrzeby wynikające z praktyki Wydziału Gospodarki Komunalnej oraz wprowadza rozwiązania wnioskowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Jaworznie.

W punkcie 20. obrad sesji stosunkiem głosów 14 "za" i 8 "wstrzymujących się" radni zmienili uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Jaworzna.

Podjęta uchwała uwzględnia potrzeby wynikające z praktyki Wydziału Gospodarki Komunalnej oraz wprowadza rozwiązania wnioskowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Jaworznie. Powyższe jednostki wniosły o przyjęcie zasad dotyczących przydziału lokali dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie oraz osób opuszczających

W punkcie 21. radni podjęli uchwałę w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert oraz kryteriów wyboru ofert na zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach oraz niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego.  Podjęta uchwała ma ścisły związek z ustawą z 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 35), która wprowadziła nowe regulacje dotyczące zadań organów prowadzących w zakresie wychowania przedszkolnego.

W punkcie 21. radni podjęli uchwałę w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert oraz kryteriów wyboru ofert na zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach oraz niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego.

Podjęta uchwała ma ścisły związek z ustawą z 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 35), która wprowadziła nowe regulacje dotyczące zadań organów prowadzących w zakresie wychowania przedszkolnego. Ustawa określa, iż dzieci w wieku 6 lat są obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu lub innej formie wychowania przedszkolnego, natomiast dzieci w wieku 4 i 5 lat mają prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego. Od 1 września 2017 r. z prawa tego zaczną korzystać również trzylatki. Obowiązkiem gminy jest stworzenie warunków do spełniania przez dzieci wyżej wymienionego obowiązku oraz prawa.

W punkcie 22. obrad, radni za bezzasadną uznali skargę na działania Prezydenta Miasta w kwestii braku kontroli i jej zaniechania w odniesieniu do inwestycji drogowej na ulicy Nowo-Długoszyńskiej.  Badający sprawę radni z Komisji Rozwoju i Przeciwdziałania Bezrobociu wykazali na podstawie zebranych dokumentów oraz prowadzonych rozmów, że wskazany proces inwestycyjny był prowadzony w oparciu o przepisy prawa a błędy urzędnicze wskazywane przez skarżących nie znajdują uzasadnienia w faktach..

W punkcie 22. obrad, radni za bezzasadną uznali skargę na działania Prezydenta Miasta w kwestii braku kontroli i jej zaniechania w odniesieniu do inwestycji drogowej na ulicy Nowo-Długoszyńskiej.

Badający sprawę radni z Komisji Rozwoju i Przeciwdziałania Bezrobociu wykazali na podstawie zebranych dokumentów oraz prowadzonych rozmów, że wskazany proces inwestycyjny był prowadzony w oparciu o przepisy prawa a błędy urzędnicze wskazywane przez skarżących nie znajdują uzasadnienia w faktach.

W punktach 23-25 standardowo przedstawiona była informacja o międzysesyjnej działalności Prezydenta Miasta, po której swoje interpelacje i wnioski złożyli radni i mieszkańcy.

W punktach 23-25 standardowo przedstawiona była informacja o międzysesyjnej działalności Prezydenta Miasta, po której swoje interpelacje i wnioski złożyli radni i mieszkańcy. W ramach informacji szerzej omówione zostały kwestie dotyczące budowy łącznika drogowego pomiędzy ulicami Grunwaldzką a Tysiąclecia na Osiedlu Stałym, konsultacji w sprawie powstania Górnośląskiego Związku Metropolitalnego oraz zakończonego postępowania prokuratorskiego w sprawie kradzieży pieniędzy z konta Urzędu Miejskiego.