Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Sesja Rady Miejskiej - 23.06.2016 r.

Rozpoczęła się dzisiejsza sesja Rady Miejskiej. W planowanym porządku obrad znalazły się 27 puntów. Zachęcamy do śledzenia relacji "na żywo”.

Aktualnie Radni głosują nad wprowadzeniem do porządku obrad następujących punktów - Projekt uchwały RM w spr. przyznania dyplomu honorowego za zasługi dla miasta Jaworzna dla Pani Wiesławy Polańskiej. - Projekt uchwały RM w spr. przyznania dyplomu honorowego za zasługi dla miasta Jaworzna dla Pani Zofii Orzechowskiej. - Projekt uchwały RM w sprawie powołania Rady Seniorów.

Aktualnie Radni głosują nad wprowadzeniem do porządku obrad następujących punktów

- Projekt uchwały RM w spr. przyznania dyplomu honorowego za zasługi dla miasta Jaworzna dla Pani Wiesławy Polańskiej.

- Projekt uchwały RM w spr. przyznania dyplomu honorowego za zasługi dla miasta Jaworzna dla Pani Zofii Orzechowskiej.

- Projekt uchwały RM w sprawie powołania Rady Seniorów.

Punkty zostały wprowadzone do porządku obrad.

Radni zdjęli z porządku obrad uchwałę w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na utworzenie nowych miejsc pracy na terenie miasta Jaworzna..

Radni zdjęli z porządku obrad uchwałę w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na utworzenie nowych miejsc pracy na terenie miasta Jaworzna.

Radni jednogłośnie przyznali Pani Wiesławie Polańskiej, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworznie dyplom honorowy za zasługi dla miasta Jaworzna.

Radni jednogłośnie przyznali Pani Wiesławie Polańskiej, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworznie dyplom honorowy za zasługi dla miasta Jaworzna. Pani Wiesława Polańska w administracji samorządowej jest zatrudniona od października 1974 r., natomiast w służbach zatrudnienia od 1988 r. - począwszy od Wydziału Zatrudnienia Urzędu Miejskiego w Jaworznie, poprzez zatrudnienie na stanowisku Kierownika Rejonowego Biura Pracy, Rejonowego Urzędu Pracy, a obecnie na stanowisku Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworznie. Od samego początku pojawienia się zjawiska bezrobocia jest zaangażowana w rozwiązywanie problemów z nim związanych, a w szczególności w podejmowanie inicjatyw mających na celu aktywizację zawodową osób bezrobotnych i poszukujących pracy.

Radni jednogłośnie przyznali Pani Zofii Orzechowskiej dyplom honorowy za zasługi dla miasta Jaworzna.

Radni jednogłośnie przyznali Pani Zofii Orzechowskiej dyplom honorowy za zasługi dla miasta Jaworzna. Pani Zofia Orzechowska ukończyła studia medyczne w Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach. Przez wiele lat angażowała się w ochronę zdrowia mieszkańców Jaworzna. W 2007 r. została odznaczona honorową odznaką Ministra Zdrowia "Za zasługi dla ochrony zdrowia" z okazji 30-lecia pracy zawodowej oraz 15-lecia Zespołu Lecznictwa Otwartego i 5 rocznicy funkcjonowania ZLO jako Spółki. Od 1 stycznia 2011 r. do 30 czerwca 2015 r. była Wiceprezesem Zarządu Spółki. W 2011 r. otrzymała Brązowy Krzyż Zasługi nadany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z okazji 20-lecia funkcjonowania Stowarzyszenia Menadżerów Opieki Zdrowotnej. Od 30 września 2015 r. do chwili obecnej jest członkiem Rady Nadzorczej Zespołu Lecznictwa Otwartego.

Przewodniczący ogłosił przerwę w obradach do ok. godz. 10.40..

Przewodniczący ogłosił przerwę w obradach do ok. godz. 10.40.

Trwa dyskusja w sprawie uchwały dot. powołania Rady Seniorów. 8 głosami za i 13 wstrzymującymi się podjęto ww. uchwałę..

Trwa dyskusja w sprawie uchwały dot. powołania Rady Seniorów. 8 głosami "za" i 13 "wstrzymującymi się" podjęto ww. uchwałę.

Radny Dawid Domagalski odczytał pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, która podobnie jak w latach wcześniejszych uznała, że Prezydent Miasta prawidłowo i gospodarnie zarządza powierzonym mu mieniem..

Radny Dawid Domagalski odczytał pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, która podobnie jak w latach wcześniejszych uznała, że Prezydent Miasta prawidłowo i gospodarnie zarządza powierzonym mu mieniem.

Aktualnie Skarbnik Miasta Dorota Kuczera omawia sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 r..

Aktualnie Skarbnik Miasta Dorota Kuczera omawia sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 r.

W punkcie 3. radni stosunkiem głosów 15 za, 3 przeciw i 3 wstrzymujących się przyjęli sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Jaworzna za 2015 r..

W punkcie 3. radni stosunkiem głosów 15 "za", 3 "przeciw" i 3 "wstrzymujących się" przyjęli sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Jaworzna za 2015 r.

Komisja Rewizyjna zbadała gospodarkę finansową miasta i przeanalizowała sprawozdanie finansowe, a następnie sformułowała wniosek o udzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta, który pozytywnie zaopiniowała Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach.

Komisja Rewizyjna zbadała gospodarkę finansową miasta i przeanalizowała sprawozdanie finansowe, a następnie sformułowała wniosek o udzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta, który pozytywnie zaopiniowała Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach. Aktualnie radny Dawid Domagalski odczytuje informację na ten temat.

W punkcie 4. radni Rady Miejskiej udzielili Prezydentowi Miasta absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok..

W punkcie 4. radni Rady Miejskiej udzielili Prezydentowi Miasta absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok.

W punktach 5-6 radni głosowali nad zmianami w uchwale budżetowej miasta na 2016 r. oraz wiążącymi się z tym zmianami w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016-2026.

W punktach 5-6 radni głosowali nad zmianami w uchwale budżetowej miasta na 2016 r. oraz wiążącymi się z tym zmianami w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016-2026.

Stosunkiem głosów 15 "za", 2 "przeciw" i 4 "wstrzymujących się", radni przyjęli zmiany w uchwale budżetowej na 2016 r. oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016-2026.

W punkcie 7. radni dyskutowali o zmianach w Statucie Miasta.

W punkcie 7. radni dyskutowali o zmianach w Statucie Miasta. Jedną z nich jest zmiana sposobu składania wolnych wniosków przez mieszkańców. Teraz pytania jaworznian będą składane do przewodniczącego Rady Miejskiej w formie pisemnej w terminie do trzech dni przed sesją. Obowiązkiem przewodniczącego będzie informowanie o wnioskach złożonych przez mieszkańców podczas sesji w punkcie "Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o wnioskach mieszkańców". Stosunkiem głosów 12 "za", 8 "przeciw" i 1 "wstrzymującym się", radni zdecydowali o zmianach w Statucie Miasta.

W punktach 8-9, radni zatwierdzili i przyjęli informację Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stanie bezpieczeństwa sanitarnego miasta Jaworzna w 2015 roku oraz sprawozdanie roczne z wykonania zadań inwestycyjnych realizowanych przez Wydział Inwestycji Miejskich w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2025 za 2015 rok..

W punktach 8-9, radni zatwierdzili i przyjęli informację Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stanie bezpieczeństwa sanitarnego miasta Jaworzna w 2015 roku oraz sprawozdanie roczne z wykonania zadań inwestycyjnych realizowanych przez Wydział Inwestycji Miejskich w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2025 za 2015 rok.

W punkcie 10. radni jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie nadania statutu Szpitalowi Wielospecjalistycznemu w Jaworznie..

W punkcie 10. radni jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie nadania statutu Szpitalowi Wielospecjalistycznemu w Jaworznie.

W punktach 11-13 radni zatwierdzili sprawozdania finansowe za 2015 r. trzech placówek - Szpitala Wielospecjalistycznego, Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego oraz Ośrodka Rehabilitacyjno-Wychowawczego dla Dzieci Niepełnosprawnych..

W punktach 11-13 radni zatwierdzili sprawozdania finansowe za 2015 r. trzech placówek - Szpitala Wielospecjalistycznego, Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego oraz Ośrodka Rehabilitacyjno-Wychowawczego dla Dzieci Niepełnosprawnych.

W punkcie 14. radni jednogłośnie ustalili rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie miasta..

W punkcie 14. radni jednogłośnie ustalili rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie miasta.

W punkcie 15. radni pochylili się nad uchwałą w sprawie podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających dla miasta Jaworzna na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Jaworznie w 2016 r. Zmiana obejmuje przeniesienie środków finansowych w wysokości 35 800,00 zł z pozycji dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze do pozycji dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych.

W punkcie 15. radni pochylili się nad uchwałą w sprawie podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających dla miasta Jaworzna na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Jaworznie w 2016 r. Zmiana obejmuje przeniesienie środków finansowych w wysokości 35 800,00 zł z pozycji "dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze" do pozycji "dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych". Powyższa kwota zostanie przeznaczona na przystosowanie mieszkań, a w szczególności łazienek na potrzeby osób niepełnosprawnych. Stosunkiem głosów 20 "za" i 1 "wstrzymujący się", radni przyjęli ww. uchwałę.

W punkcie 16. stosunkiem głosów 19 za i 2 wstrzymujących się, radni podjęli uchwałę w sprawie przyjęcia Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie miasta Jaworzna na lata 2017-2020.

W punkcie 16. stosunkiem głosów 19 "za" i 2 "wstrzymujących się", radni podjęli uchwałę w sprawie przyjęcia Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie miasta Jaworzna na lata 2017-2020. Program określa kierunki modernizacji systemów grzewczych wraz z charakterystyką przedsięwzięć, warunki techniczne i ekonomiczne zmiany dotychczasowego ogrzewania mieszkań piecami lub kotłami węglowymi na systemy przyjazne środowisku oraz wprowadzania takich systemów w budynkach nowych, jak również strukturę finansowania przedsięwzięć inwestycyjnych polegających na instalowaniu systemów ogrzewania w budynkach mieszkalnych oraz montażu urządzeń wykorzystywanych na potrzeby przygotowania ciepłej wody użytkowej. Jego uchwalenie zapewni ciągłą realizację dopłat w okresie 4 lat na stałych zasadach, umożliwi osiągnięcie określonego w programie efektu ekologicznego, a tym samym poprawę stanu środowiska i zdrowia mieszkańców.

W punkcie 17. stosunkiem głosów 19 za i 2 wstrzymujących się radni przyjęli Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jaworzno w 2016 roku.

W punkcie 17. stosunkiem głosów 19 "za" i 2 "wstrzymujących się" radni przyjęli Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jaworzno w 2016 roku. Uchwalenie przez Radę Gminy Programu przyczyni się do ograniczenia bezdomności zwierząt. W Programie wskazano koordynatora, realizatorów poszczególnych zadań oraz wysokość środków finansowych planowanych na jego realizację. Koszty realizacji Programu w całości ponosi Gmina.

W punkcie 18. stosunkiem głosów 17 za i 4 wstrzymujących się radni wyrazili zgodę na sprzedaż, przysługującego Gminie Miasta Jaworzna, prawa własności, odrębnych lokali mieszkalnych, położonych przy Al. Piłsudskiego 35/42 i ul. Olszewskiego 2/107 w Jaworznie..

W punkcie 18. stosunkiem głosów 17 "za" i 4 "wstrzymujących się" radni wyrazili zgodę na sprzedaż, przysługującego Gminie Miasta Jaworzna, prawa własności, odrębnych lokali mieszkalnych, położonych przy Al. Piłsudskiego 35/42 i ul. Olszewskiego 2/107 w Jaworznie.

W punkcie 19. stosunkiem głosów 16 za i 5 wstrzymujących się radni wyrazili zgodę na dokonanie darowizny prawa użytkowania wieczystego działki nr 45/4 k.m. 103, położonej w Dąbrowie Górniczej, przy ul. Bandrowskiego, przysługującego Gminie Miasta Jaworzna.

W punkcie 19. stosunkiem głosów 16 "za" i 5 "wstrzymujących się" radni wyrazili zgodę na dokonanie darowizny prawa użytkowania wieczystego działki nr 45/4 k.m. 103, położonej w Dąbrowie Górniczej, przy ul. Bandrowskiego, przysługującego Gminie Miasta Jaworzna. Postanowieniem Sądu Rejonowego w Jaworznie z dnia 17 maja 2011 r., Gmina Miasta Jaworzna nabyła spadek, w skład którego wchodziło prawo użytkowania wieczystego działki nr 45/4 o pow. 70 m2 położonej w Dąbrowie Górniczej, oznaczonej jako droga. Nasza Gmina zobowiązana jest do ponoszenia podatku od nieruchomości oraz opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste przedmiotowej działki. W związku z tym, że na ww. działce znajduje się przejście piesze do budynków wielomieszkaniowych, Gmina Dąbrowa Górnicza zwróciła się z wnioskiem o przekazanie na jej rzecz prawa użytkowania wieczystego w drodze darowizny.

W punkcie 20. stosunkiem głosów 14 za i 7 wstrzymujących się, radni przyjęli uchwałę w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Pechnik - Słoneczna w Jaworznie.

W punkcie 20. stosunkiem głosów 14 "za" i 7 "wstrzymujących się", radni przyjęli uchwałę w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Pechnik - Słoneczna" w Jaworznie. Plan obejmuje obszar o powierzchni ok. 25 ha. Przesłanką do opracowania w/w projektu planu był wniosek o zmianę zapisów planu miejscowego, z którym wystąpiło Jaworznickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego, które zamierza przebudować istniejący pawilon usługowy na budynek mieszkaniowy wielorodzinny.

W punkcie 20a. stosunkiem głosów 14 za i 7 wstrzymujących się, radni przyjęli uchwałę w sprawie miejscowego planu zagospodarowania Szczakowa-Dobra w Jaworznie..

W punkcie 20a. stosunkiem głosów 14 "za" i 7 "wstrzymujących się", radni przyjęli uchwałę w sprawie miejscowego planu zagospodarowania "Szczakowa-Dobra" w Jaworznie.

W punkcie 21. stosunkiem głosów 14 za, 4 przeciw i 3 wstrzymujących się, radni przyjęli uchwałę w sprawie złożenia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego z dnia 6 maja 2016 r. o sygnaturze Nr IFIII.4131.1.52.2016, stwierdzające częściową nieważność uchwały Nr XVII/254/2016 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Jan Kanty - zachód w Jaworznie..

W punkcie 21. stosunkiem głosów 14 "za", 4 "przeciw" i 3 "wstrzymujących się", radni przyjęli uchwałę w sprawie złożenia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego z dnia 6 maja 2016 r. o sygnaturze Nr IFIII.4131.1.52.2016, stwierdzające częściową nieważność uchwały Nr XVII/254/2016 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Jan Kanty - zachód" w Jaworznie.

W punkcie 22. stosunkiem głosów 16 za i 5 wstrzymujących się, radni przyjęli uchwałę w sprawie zaopiniowania propozycji Planu Aglomeracji Jaworzno..

W punkcie 22. stosunkiem głosów 16 "za" i 5 "wstrzymujących się", radni przyjęli uchwałę w sprawie zaopiniowania propozycji Planu Aglomeracji Jaworzno.

Do porządku obrad Sesji Rady Miejskiej wprowadzono dodatkowy punkt - projekt uchwały w sprawie wystąpienia Jaworzna ze Związku Międzygminnego pod nazwą „Górnośląski Związek Metropolitalnego” w Katowicach.

Do porządku obrad Sesji Rady Miejskiej wprowadzono dodatkowy punkt - projekt uchwały w sprawie wystąpienia Jaworzna ze Związku Międzygminnego pod nazwą „Górnośląski Związek Metropolitalnego” w Katowicach. O powodach można przeczytać na www.jaworzno.pl/pl/aktualnosci/3010/komunikat_ws_gzm_i_przyszlej_metropolii.html

Stosunkiem głosów 15 "za", 1 „przeciw” i 4 "wstrzymujących się", radni zdecydowali o wystąpieniu Jaworzna z GZM.

W punkcie 24. radni uznali za bezzasadną skargę na Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaworznie..

W punkcie 24. radni uznali za bezzasadną skargę na Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaworznie.

Aktualnie interpelacje składają radni.

Aktualnie interpelacje składają radni. Następnie swoje wnioski będą składać mieszkańcy.