Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Sesja Rady Miejskiej - 30.08.2016 r.

Rozpoczęła się dzisiejsza sesja Rady Miejskiej. W planowanym porządku obrad znalazły się 24 punkty. Zachęcamy do śledzenia relacji "na żywo".

Sesja rozpoczęła się minutą ciszy dla uczczenia pamięci zmarłego wczoraj Bartłomieja Cieszyńskiego - jaworznianina, człowieka wielkiej pasji, pisarza, miłośnika przyrody, badacza historii regionu, wieloletniego pracownika Muzeum Miasta i prezesa Towarzystwa Przyjaciół Miasta Jaworzna, pomysłodawcę i realizatora cyklu Spotkań przy kawie, wyróżnionego nagrodą Prezydenta Miasta za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej i upowszechniania kultury; człowieka, który przez całe życie związany był z Jaworznem.  Minutą ciszy uczczono również pamięć dr Anny Smereczańskiej, lekarza pediatry i długoletniej ordynator Oddziału Noworodków w jaworznickim szpitalu..

Sesja rozpoczęła się minutą ciszy dla uczczenia pamięci zmarłego wczoraj Bartłomieja Cieszyńskiego - jaworznianina, człowieka wielkiej pasji, pisarza, miłośnika przyrody, badacza historii regionu, wieloletniego pracownika Muzeum Miasta i prezesa Towarzystwa Przyjaciół Miasta Jaworzna, pomysłodawcę i realizatora cyklu "Spotkań przy kawie", wyróżnionego nagrodą Prezydenta Miasta za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej i upowszechniania kultury; człowieka, który przez całe życie związany był z Jaworznem.

Minutą ciszy uczczono również pamięć dr Anny Smereczańskiej, lekarza pediatry i długoletniej ordynator Oddziału Noworodków w jaworznickim szpitalu.

W punkcie 3. radni zapoznali się z informacją o przebiegu wykonania budżetu miasta Jaworzna za pierwsze półrocze 2016 r.  Z kolei w punkcie 4. omawiano zarządzenie w sprawie przyjęcia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Jaworzna na lata 2016-2026, w tym o przebiegu realizacji przyjętych przedsięwzięć za pierwsze półrocze 2016 r. Stosownie do postanowień ustawy o finansach publicznych Prezydent Miasta jest zobowiązany do przedstawienia Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w terminie do 31 sierpnia roku budżetowego informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze roku budżetowego, w tym o przebiegu realizacji przyjętych przedsięwzięć.  W punktach 5-6. radni zapoznali się z informacją o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2016 r. oraz informacją o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej za I półrocze 2016 r..

W punkcie 3. radni zapoznali się z informacją o przebiegu wykonania budżetu miasta Jaworzna za pierwsze półrocze 2016 r.

Z kolei w punkcie 4. omawiano zarządzenie w sprawie przyjęcia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Jaworzna na lata 2016-2026, w tym o przebiegu realizacji przyjętych przedsięwzięć za pierwsze półrocze 2016 r. Stosownie do postanowień ustawy o finansach publicznych Prezydent Miasta jest zobowiązany do przedstawienia Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w terminie do 31 sierpnia roku budżetowego informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze roku budżetowego, w tym o przebiegu realizacji przyjętych przedsięwzięć.

W punktach 5-6. radni zapoznali się z informacją o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2016 r. oraz informacją o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej za I półrocze 2016 r.

W punktach 7-8. radni głosowali nad zmianami w uchwale budżetowej miasta na 2016 r. oraz wiążącymi się z tym zmianami w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016-2026..

W punktach 7-8. radni głosowali nad zmianami w uchwale budżetowej miasta na 2016 r. oraz wiążącymi się z tym zmianami w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016-2026.

W punkcie 9. radni jednogłośnie przyjęli uchwałę zmieniającą w sprawie określenia jednostek budżetowych, które gromadzą na wydzielonym rachunku dochody, źródeł tych dochodów, ich przeznaczenia, sposobu i trybu sporządzania planu finansowego, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania.

W punkcie 9. radni jednogłośnie przyjęli uchwałę zmieniającą w sprawie określenia jednostek budżetowych, które gromadzą na wydzielonym rachunku dochody, źródeł tych dochodów, ich przeznaczenia, sposobu i trybu sporządzania planu finansowego, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania. Uchwała ma związek z reorganizacją szkół i placówek oświatowych, gdyż z dniem 1 września 2016 r. w Jaworznie rozpocznie działalność nowa placówka - "Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego" (ul. Promienna 65), w której skład wejdą Technikum nr 5 w Jaworznie, Technikum nr 6 w Jaworznie, Technikum Energetyczne w Jaworznie, Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 5 w Jaworznie, Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Jaworznie, Szkoła Policealna nr 3 dla Dorosłych w Jaworznie.

W punkcie 10. radni jednogłośnie przyjęli uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych mających siedzibę na obszarze gminy Jaworzno..

W punkcie 10. radni jednogłośnie przyjęli uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych mających siedzibę na obszarze gminy Jaworzno.

W punkcie 11. radni pochylili się nad uchwałą w sprawie nadania statutu samorządowej instytucji kultury pod nazwą Muzeum Miasta Jaworzna.

W punkcie 11. radni pochylili się nad uchwałą w sprawie nadania statutu samorządowej instytucji kultury pod nazwą Muzeum Miasta Jaworzna. Nadanie nowego statutu samorządowej instytucji kultury dla Muzeum Miasta Jaworzna wynika z konieczności dostosowania jego zapisów do zmienionej ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

W punkcie 12. radni jednogłośnie przyjęli uchwałę w sprawie założenia Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego w Jaworznie, włączenia go do Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Jaworznie oraz nadania statutu.  Od chwili założenia Gimnazjum nr 4 w Jaworznie działającego w ramach organizacyjnych Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Jaworznie przy ul. Towarowej 61, prowadzi oddziały szkolące młodzież w sporcie - piłka koszykowa.

W punkcie 12. radni jednogłośnie przyjęli uchwałę w sprawie założenia Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego w Jaworznie, włączenia go do Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Jaworznie oraz nadania statutu.

Od chwili założenia Gimnazjum nr 4 w Jaworznie działającego w ramach organizacyjnych Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Jaworznie przy ul. Towarowej 61, prowadzi oddziały szkolące młodzież w sporcie - piłka koszykowa. Nabyte przez Gimnazjum doświadczenie organizacyjne, wykwalifikowani trenerzy oraz nauczyciele, współpraca z innymi podmiotami funkcjonującymi w obszarze sportu, prowadzenie oddziałów z wymiarem godzin klas mistrzostwa sportowego, równoległe prowadzenie oddziałów sportowych koszykówki w trzech szkołach podstawowych współpracujących z trzema uczniowskimi klubami sportowymi, dają podstawy do organizacyjnego wzmocnienia szkolenia sportowego w tym sporcie poprzez wydzielenie z ram organizacyjnych Gimnazjum nr 4 oddziałów sportowych i utworzenia z nich szkoły mistrzostwa sportowego.

Szkolenie w zakresie piłki koszykowej cieszy się powodzeniem wśród uzdolnionych sportowo absolwentów szkół podstawowych i ich rodziców. Uczniowie i absolwenci klas sportowych Gimnazjum nr 4 reprezentują barwy kluby MCKiS Jaworzno w rozgrywkach ligowych od szczebla młodzika do seniora. Rekrutują się spośród nich również zawodnicy I i II ligi koszykówki, Kadry Śląska, reprezentanci Polski i zdobywcy wielu medali.

Powołanie Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego koszykówki w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Jaworznie pozwoli na zachowanie dotychczasowego dorobku szkoły, kontynuację działalności z perspektywą dalszego rozwoju sportowego uczniów - mieszkańców Jaworzna.

Zgodnie z wytycznymi, które regulują działalność Szkół Mistrzostwa Sportowego, w jaworznickim gimnazjum wymiar zajęć sportowych będzie wynosił 16 godzin nauczania tygodniowo, a uczniowie będą mieli zapewnioną profesjonalną opiekę medyczną, zajęcia na pływalni oraz odnowę biologiczną. Przynajmniej raz w roku organizowane będą wyjazdy na obozy szkoleniowe. Oczywiście odbywać się to będzie równolegle do realizowania kształcenia ogólnego zgodnie z podstawą programową MEN.

W punkcie 13. stosunkiem głosów 15 za i 6 wstrzymujących się radni przyjęli zmiany w uchwale w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

W punkcie 13. stosunkiem głosów 15 "za" i 6 "wstrzymujących się" radni przyjęli zmiany w uchwale w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania. To efekt zmian wprowadzonych w Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2010-2020.

W punkcie 14. stosunkiem głosów 21 za i 1 wstrzymującym się, radni przyjęli uchwałę w sprawie Programu współpracy Gminy Miasta Jaworzna z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok.  Program współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi jest elementem lokalnego systemu szeroko rozumianej polityki społecznej.

W punkcie 14. stosunkiem głosów 21 "za" i 1 "wstrzymującym się", radni przyjęli uchwałę w sprawie Programu współpracy Gminy Miasta Jaworzna z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok.

Program współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi jest elementem lokalnego systemu szeroko rozumianej polityki społecznej. Jego głównym celem jest kształtowanie demokratycznego ładu społecznego poprzez budowanie partnerstwa między administracją publiczną i organizacjami pozarządowymi. Program ma służyć rozwojowi demokracji lokalnej, zwiększeniu wpływu sektora obywatelskiego na kreowanie polityki społecznej i poprawie jakości życia mieszkańców. Program został wypracowany wspólnie z organizacjami pozarządowymi z terenu Gminy Miasta Jaworzna i stanowi wyraz zaangażowania obu stron w stworzenie optymalnego planu współpracy na zasadach pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji oraz jawności.

Program reguluje zakres współpracy w wymiarze finansowym i niefinansowym. Wskazano w nim formy, zakres współpracy i obszary działań oraz zasady powoływania i działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w 2017 roku.

W punkcie 15. radni jednogłośnie przyjęli uchwałę w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na utworzenie nowych miejsc pracy na terenie miasta Jaworzna.   Dzięki temu jaworzniccy przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z ulg podatkowych.

W punkcie 15. radni jednogłośnie przyjęli uchwałę w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na utworzenie nowych miejsc pracy na terenie miasta Jaworzna.

Dzięki temu jaworzniccy przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z ulg podatkowych. Przedmiotem zwolnienia z podatku od nieruchomości grunty, budynki lub ich części oraz budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, będące w posiadaniu przedsiębiorców, którzy utworzą nowe miejsca pracy na terenie miasta Jaworzna.

W punkcie 16. radni jednogłośnie przyjęli uchwałę w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej na terenie miasta Jaworzna.

Uchwała zakłada zwolnienie z podatku od nieruchomości budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Uzyskanie prawa do maksymalnie trzyletniego zwolnienia z podatku od nieruchomości obwarowane jest poniesieniem określonych nakładów inwestycyjnych na tzw. "inwestycję początkową" lub utworzeniem nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją.

W punkcie 17. radni jednogłośnie przyjęli uchwałę w sprawie zwolnienia w ramach pomocy de minimis z podatku od nieruchomości dla mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców będących po raz pierwszy podatnikami podatku od nieruchomości, od nieruchomości położonych na terenie miasta Jaworzna.  Przedmiotem zwolnienia z podatku od nieruchomości są grunty, zajęte na potrzeby działalności gospodarczej prowadzonej przez mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców, będących po raz pierwszy podatnikami podatku od nieruchomości, od nieruchomości położonych na terenie Jaworzna.

W punkcie 17. radni jednogłośnie przyjęli uchwałę w sprawie zwolnienia w ramach pomocy de minimis z podatku od nieruchomości dla mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców będących po raz pierwszy podatnikami podatku od nieruchomości, od nieruchomości położonych na terenie miasta Jaworzna.

Przedmiotem zwolnienia z podatku od nieruchomości są grunty, zajęte na potrzeby działalności gospodarczej prowadzonej przez mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców, będących po raz pierwszy podatnikami podatku od nieruchomości, od nieruchomości położonych na terenie Jaworzna. Powyższe uchwały to efekt współpracy pomiędzy gminą a Jaworznicką Izbą Gospodarczą.

W punkcie 18. radni jednogłośnie przyjęli uchwałę w sprawie zaliczenia dróg na terenie Gminy Miasta Jaworzna do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu..

W punkcie 18. radni jednogłośnie przyjęli uchwałę w sprawie zaliczenia dróg na terenie Gminy Miasta Jaworzna do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu.

W punktach 19. i 20. radni głosowali nad uchwałami w sprawie złożenia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego dotyczące miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - Szczakowa-Dobra oraz Pechnik-Słoneczna..

W punktach 19. i 20. radni głosowali nad uchwałami w sprawie złożenia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego dotyczące miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - Szczakowa-Dobra oraz Pechnik-Słoneczna.

W punkcie 21. stosunkiem głosów 20 za, 1 przeciw i 1 wstrzymujący się, radni przyjęli uchwałę w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego Byczyna w Jaworznie..

W punkcie 21. stosunkiem głosów 20 "za", 1 "przeciw" i 1 "wstrzymujący się", radni przyjęli uchwałę w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego "Byczyna" w Jaworznie.

Aktualnie interpelacje, wolne wnioski i informacje składają radni.

Aktualnie interpelacje, wolne wnioski i informacje składają radni. Następnie Przewodniczący Rady Miejskiej poinformuje o wnioskach złożonych mieszkańców.