Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Sesja Rady Miejskiej - 29.11.2016 r.

Rozpoczęła się dzisiejsza sesja Rady Miejskiej. W planowanym porządku obrad znalazło się 17 punktów. Zachęcamy do śledzenia relacji "na żywo".

Zebrani na Sali Obrad minutą ciszy uczcili pamięć zmarłego wczoraj doktora Andrzeja Grucy, wieloletniego Ordynatora Oddziału i Kierownika Poradni Chirurgii Dziecięcej Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie.

Zebrani na Sali Obrad minutą ciszy uczcili pamięć zmarłego wczoraj doktora Andrzeja Grucy, wieloletniego Ordynatora Oddziału i Kierownika Poradni Chirurgii Dziecięcej Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie. Ostatnie pożegnanie doktora Grucy odbędzie się w środę, 30 listopada o godz. 13.00 na cmentarzu komunalnym w Wilkoszynie.

Aktualnie Przewodniczący Rady Miejskiej wprowadził do porządku obrad punkt 9a dot. projekt uchwały w sprawie utworzenia Rady Seniorów..

Aktualnie Przewodniczący Rady Miejskiej wprowadził do porządku obrad punkt 9a dot. projekt uchwały w sprawie utworzenia Rady Seniorów.

W punkcie 3. radni przyjęli sprawozdanie z realizacji przez Miasto Jaworzno zadań oświatowych w roku szkolnym 2015/2016 oraz wyniki sprawdzianu w szkołach podstawowych, egzaminów gimnazjalnych, maturalnych i potwierdzających kwalifikacje zawodowe..

W punkcie 3. radni przyjęli sprawozdanie z realizacji przez Miasto Jaworzno zadań oświatowych w roku szkolnym 2015/2016 oraz wyniki sprawdzianu w szkołach podstawowych, egzaminów gimnazjalnych, maturalnych i potwierdzających kwalifikacje zawodowe.

Z kolei w punktach 4. i 5. radni głosowali nad zmianami w uchwale budżetowej miasta na 2016 r. oraz wiążącymi się z tym zmianami w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016-2026..

Z kolei w punktach 4. i 5. radni głosowali nad zmianami w uchwale budżetowej miasta na 2016 r. oraz wiążącymi się z tym zmianami w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016-2026.

W punkcie 6. stosunkiem głosów 5 za i 7 wstrzymujących się radni przyjęli uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok obowiązujących na terenie miasta Jaworzna.

W punkcie 6. stosunkiem głosów 5 "za" i 7 "wstrzymujących się" radni przyjęli uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok obowiązujących na terenie miasta Jaworzna. Kwoty podatku od nieruchomości na 2017 rok zostały utrzymane na poziomie opłat z lat 2014-2016, które były niższe od obowiązujących w roku 2013. Podatek od nieruchomości jest podatkiem majątkowym, płacą go wszyscy właściciele nieruchomości, obiektów budowlanych, posiadacze samoistni, użytkownicy wieczyści gruntów oraz najemcy.

W punkcie 7. stosunkiem głosów 16 za i 6 wstrzymujących się radni przyjęli uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2017 rok obowiązujących na terenie miasta Jaworzna.

W punkcie 7. stosunkiem głosów 16 "za" i 6 "wstrzymujących się" radni przyjęli uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2017 rok obowiązujących na terenie miasta Jaworzna. Podobnie jak w przypadku podatku od nieruchomości, podatek od środków transportowych zostanie utrzymany na poziomie obowiązującym w 2016 roku.

W punkcie 8. stosunkiem głosów 20 za i 2 wstrzymujących się radni przyjęli uchwałę w sprawie podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających dla miasta Jaworzna na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Jaworznie w 2016 r. Rada Miejska w Jaworznie uchwałą Nr XXI/315/2016 z dnia 29 września 2016 r. dokonała podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 1 636 770,00 zł przypadających dla miasta Jaworzna na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Jaworznie w 2016 r. Plan finansowy konstruowany jest na podstawie złożonych wniosków oraz informacji od potencjalnych wnioskodawców.

W punkcie 8. stosunkiem głosów 20 "za" i 2 "wstrzymujących się" radni przyjęli uchwałę w sprawie podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających dla miasta Jaworzna na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Jaworznie w 2016 r. Rada Miejska w Jaworznie uchwałą Nr XXI/315/2016 z dnia 29 września 2016 r. dokonała podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 1 636 770,00 zł przypadających dla miasta Jaworzna na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Jaworznie w 2016 r. Plan finansowy konstruowany jest na podstawie złożonych wniosków oraz informacji od potencjalnych wnioskodawców. Mając na uwadze powyższe, w celu optymalnego dostosowania planu finansowego do lokalnych potrzeb, zachodzi konieczność weryfikacji zaplanowanych kwot na poszczególne zadania i dostosowania planu do faktycznie złożonych wniosków.

W punkcie 9. radni jednogłośnie zdecydowali o utworzeniu w Jaworznie Rady Seniorów i nadaniu jej statutu.

W punkcie 9. radni jednogłośnie zdecydowali o utworzeniu w Jaworznie Rady Seniorów i nadaniu jej statutu. Zgodnie z podjętą uchwałą Rada Seniora będzie ciałem kolegialnym o charakterze doradczym, inicjatywnym i konsultacyjnym organów Miasta.

Rada Seniorów będzie składać się z 10 osób. Kandydatów na członków Rady zgłoszą organizacje pozarządowe działające na rzecz osób starszych, uniwersytety trzeciego wieku, kluby seniora oraz trzy miejskie jednostki organizacyjne działające na rzecz osób starszych - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy oraz Dom Pomocy Społecznej. Wymienione podmioty zgłaszać mogą dwóch kandydatów spośród swoich członków lub mieszkańców Jaworzna. Następnie odbędą się wybory w zgodzie z określoną procedurą wyborczą. Wytypowanie i zgłoszenie do wyborów kandydatów, pozostawiono organizacjom, które najlepiej będą mogły ocenić możliwości potencjalnych członków Rady, ich odpowiedzialność oraz dyspozycyjność.

W punkcie 9a przy 6 głosach "za" i 15 "przeciw" odrzucili projekt JPO dot. Rady Seniorów.

W punkcie 10. radni jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie przekazania środków finansowych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji.

W punkcie 10. radni jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie przekazania środków finansowych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji. Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach zwróciła się do Urzędu Miasta Jaworzna zprośbą o przeniesienie środków finansowych z planu finansowego na pokrycie dodatkowych etatów KMP w Jaworznie w rewirach dzielnicowych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji w ramach zaoszczędzonych środków w kwocie 28 622,00 zł. Podstawą przekazania środków finansowych w formie dotacji celowej będzie realizacja zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego. W związku z tym będzie podpisanie porozumienia z Komendantem Miejskim Policji w Jaworznie w sprawie wsparcia finansowego dla Komendy Miejskiej Policji w Jaworznie na zakup sprzętu techniki policyjnej oraz wyposażenia budynku Komendy. Zakup jest niezbędny dla uzupełnienia braków sprzętowych wykorzystywanych w codziennej służbie.

W punkcie 11. stosunkiem głosów radni jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie finansowania z budżetu miasta Jaworzna kosztów godzin nadliczbowych policjantów z Komendy Miejskiej Policji w Jaworznie na potrzeby programu Tarcza w 2017 r. Dzięki podjętej uchwale możliwa będzie kontynuacja finansowania przez gminę nadgodzin pracy policjantów w ramach programu Tarcza, które gmina realizuje od 2006 r. Uchwała ma na względzie poprawę szeroko rozumianego stanu bezpieczeństwa na terenie naszego miasta.

W punkcie 11. stosunkiem głosów radni jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie finansowania z budżetu miasta Jaworzna kosztów godzin nadliczbowych policjantów z Komendy Miejskiej Policji w Jaworznie na potrzeby programu "Tarcza" w 2017 r. Dzięki podjętej uchwale możliwa będzie kontynuacja finansowania przez gminę nadgodzin pracy policjantów w ramach programu "Tarcza", które gmina realizuje od 2006 r. Uchwała ma na względzie poprawę szeroko rozumianego stanu bezpieczeństwa na terenie naszego miasta. Dodatkowe zwiększenie służby prewencyjnej w rejonach i dniach najbardziej zagrożonych niewątpliwie podniesie poczucie bezpieczeństwa wśród mieszkańców oraz zwiększy skuteczność programu "Tarcza". Dodatkowe patrole będą uruchamiane w godzinach popołudniowych, wieczornych i nocnych, zgodnie z potrzebami wynikającymi z prowadzonych analiz. Do pełnienia służby kierowani są funkcjonariusze uzyskujący najlepsze wyniki i wyróżniający się w codziennej pracy. Patrole będą kierowane głównie do zdarzeń związanych z programem "Tarcza".

W punkcie 12. stosunkiem głosów 15 za i 6 wstrzymujących się radni podjęli uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu samodzielnego lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność Gminy Miasta Jaworzna.

W punkcie 12. stosunkiem głosów 15 "za" i 6 "wstrzymujących się" radni podjęli uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu samodzielnego lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność Gminy Miasta Jaworzna. Lokal przy ulicy Przemysłowej 1c/5 stanowi pustostan i został wytypowany do sprzedaży przez Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych w Jaworznie.

W punkcie 13. stosunkiem głosów 17 za, 1 przeciw i 4 wstrzymujących się radni podjęli uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie na rzecz Miejskiego Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie prawa własności nieruchomości gminnej położonej przy Al. Piłsudskiego 88, zabudowanej halą sportową..

W punkcie 13. stosunkiem głosów 17 "za", 1 "przeciw" i 4 "wstrzymujących się" radni podjęli uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie na rzecz Miejskiego Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie prawa własności nieruchomości gminnej położonej przy Al. Piłsudskiego 88, zabudowanej halą sportową.

W punkcie 14. stosunkiem głosów 19 za i 3 wstrzymujących się radni podjęli uchwałę zmieniająca uchwałę w sprawie podziału miasta Jaworzna na stałe obwody głosowania.

W punkcie 14. stosunkiem głosów 19 "za" i 3 "wstrzymujących się" radni podjęli uchwałę zmieniająca uchwałę w sprawie podziału miasta Jaworzna na stałe obwody głosowania. Z uwagi na konieczność zwiększenia ilości lokali obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, zmienią się siedziby komisji w czterech obwodach głosowania

- w obwodzie nr 22 (Szczakowa) - Dom Kultury, ul. Jagiellońska 3; dotychczasowa siedziba - Przedszkole Miejskie Nr 17, ul. Tadeusza Kościuszki 6;

- w obwodzie nr 24 (Długoszyn) - Klub Środowiskowy "Pod Skałką", ul. Jarosława Dąbrowskiego 17; dotychczasowa siedziba - Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2, ul. Chropaczówka 101;

- w obwodzie nr 26 (Osiedle Stałe) - Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia, ul. Inwalidów Wojennych 2a; dotychczasowa siedziba - Szkoła Podstawowa Nr 5, ul. Aleksandra Puszkina 5;

- w obwodzie nr 31 (Rejon Elektrowni Jaworzno) - Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia, ul. Inwalidów Wojennych 2a; dotychczasowa siedziba - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2, ul. Inwalidów Wojennych 16.

Przy typowaniu nowej lokalizacji siedzib komisji, poza spełnieniem warunków technicznych jakim powinien odpowiadać lokal dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, brano pod uwagę także usytuowanie budynku w terenie, oraz odległość i dostępność do niego, mając na względzie komfort i wygodę wyborców.

Aktualnie interpelacje, wolne wnioski i informacje składają radni.

Aktualnie interpelacje, wolne wnioski i informacje składają radni. Następnie Przewodniczący Rady Miejskiej poinformuje o wnioskach złożonych mieszkańców.