Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Sesja Rady Miejskiej - 31.01.2017 r.

Rozpoczęła się dzisiejsza sesja Rady Miejskiej. W planowanym porządku obrad znalazło się 20 punktów.

Zebrani na Sali Obrad minutą ciszy uczcili pamięć zmarłych w miniony piątek, 27 stycznia - Zasłużonego dla Miasta Jaworzna - Kapitana Stanisława Nowakowskiego oraz twórczyni teatru lalek w Jaworznie - pani Anny Stelmachów..

Zebrani na Sali Obrad minutą ciszy uczcili pamięć zmarłych w miniony piątek, 27 stycznia - Zasłużonego dla Miasta Jaworzna - Kapitana Stanisława Nowakowskiego oraz twórczyni teatru lalek w Jaworznie - pani Anny Stelmachów.

21 głosami za i 2 wstrzymującymi się radni wprowadzili w punkcie 18a informację o działalności Zespołu Lecznictwa Otwartego Sp. z o.o. odnośnie nocnej i świątecznej opieki..

21 głosami "za" i 2 "wstrzymującymi się" radni wprowadzili w punkcie 18a informację o działalności Zespołu Lecznictwa Otwartego Sp. z o.o. odnośnie nocnej i świątecznej opieki.

Następnie przedstawiono sprawozdanie Prezydenta Miasta z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Jaworznie w 2016 roku.

Następnie przedstawiono sprawozdanie Prezydenta Miasta z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Jaworznie w 2016 roku. W kolejnym, 4. punkcie obrad głosowano nad zatwierdzeniem sprawozdań z działalności stałych Komisji Rady Miejskiej w 2016. Wszystkie sprawozdania z poprzedniego roku zostały przyjęte przez radnych.

W punkcie 5. stosunkiem głosów 17 za, 1 przeciw i 5 wstrzymujących się radni przyjęli uchwałę w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 r., natomiast w punkcie 6. przyjęto zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Jaworzna na lata 2017 - 2026, stosunkiem głosów 16 za, 6 wstrzymujących się i 1 niegłosującym..

W punkcie 5. stosunkiem głosów 17 "za", 1 "przeciw" i 5 "wstrzymujących się" radni przyjęli uchwałę w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 r., natomiast w punkcie 6. przyjęto zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Jaworzna na lata 2017 - 2026, stosunkiem głosów 16 "za", 6 "wstrzymujących się" i 1 niegłosującym.

W punkcie 8. oraz 9. przyjęto uchwały w kwestii złożenia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów otwartych w rejonie Długoszyna w Jaworznie oraz w rejonie ul. Armii Krajowej w Jaworznie..

W punkcie 8. oraz 9. przyjęto uchwały w kwestii złożenia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów otwartych w rejonie Długoszyna w Jaworznie oraz w rejonie ul. Armii Krajowej w Jaworznie.

Kolejna część obrad dotyczyła głosowania nad projektem uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla nowego odcinka linii 220 kV Byczyna-Jamki w Jaworznie.

Kolejna część obrad dotyczyła głosowania nad projektem uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla nowego odcinka linii 220 kV Byczyna-Jamki w Jaworznie. Budowa nowego odcinka linii jest inwestycją celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym. Inwestycja przywróci na długości ok. 9,4 km teren leśny w Sosnowcu i w części północno-zachodniej Jaworzna w Dąbrowie Narodowej, a na nowym odcinku będzie przebiegała nad lasem. Procedura planistyczna pozwoli na wykonanie wniosków leśnych dla lokalizacji słupów. Uchwała została przyjęta stosunkiem głosów 17 "za" i 6 "wstrzymujących się".

Po pierwszej połowie obrad Rada Miejska w Jaworznie pochyliła się nad głosowaniem w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Pieczyska w Jaworznie.

Po pierwszej połowie obrad Rada Miejska w Jaworznie pochyliła się nad głosowaniem w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Pieczyska" w Jaworznie. Uchwała została przyjęta, a radni głosowali w następujący sposób

W punkcie 12. obrad przegłosowano uchwałę w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego infrastruktury przemysłowej i transportowej dla nowego bloku 910 Mwe w Jaworznie.

W punkcie 12. obrad przegłosowano uchwałę w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego infrastruktury przemysłowej i transportowej dla nowego bloku 910 Mwe w Jaworznie. Zgodnie z przeprowadzoną analizą utrzymano ustalenia dotyczące kierunków zagospodarowania terenów w tym 1) zachowano wyznaczone przebiegi linii magistralnych; a) elektroenergetycznej 400 KV b) wody przemysłowej 2) w planie wyznaczono tereny pod rozbudowę komunikacji kolejowej w obszarach wskazanych w studium wprost pod komunikację kolejową oraz zabudowę przemysłową 3) wyznaczono zgodnie z ustaleniami studium filary ochronne ze względu na skomplikowane warunki gruntowe w obszarze planu; 4) przyjęte wskaźniki zagospodarowania terenów są zgodne z ustaleniami studium.

W punkcie 13. radni jednogłośnie przegłosowali projekt uchwały w sprawie wyrażenia zamiaru przekształcenia Przedszkola Miejskiego Nr 24 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi w Jaworznie poprzez zmianę jego siedziby.

W punkcie 13. radni jednogłośnie przegłosowali projekt uchwały w sprawie wyrażenia zamiaru przekształcenia Przedszkola Miejskiego Nr 24 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi w Jaworznie poprzez zmianę jego siedziby. Konieczność tymczasowego przeniesienia siedziby Przedszkola Miejskiego nr 24 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi ma związek z planowanym gruntownym remontem jego budynku zlokalizowanego na zachodnim krańcu osiedla Dąbrowa Narodowa przy ul. Czwartaków 1. Remont Przedszkola rozpocznie się w wakacje tego roku i zakończy w roku 2019.

W punkcie 14. przyjęto uchwałę w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasta Jaworzna.

W punkcie 14. przyjęto uchwałę w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasta Jaworzna. Przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Jaworzna, zapewniają dzieciom bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin dziennie w czasie, w którym realizowana jest podstawa programowa wychowania przedszkolnego. Opłaty za korzystanie przez dzieci w wieku do lat 5 ze świadczeń przedszkola poza wymiarem czasu, o którym mowa powyżej – ustalona została na 1 zł (jeden złoty) za każdą rozpoczętą godzinę wychowania przedszkolnego. Opłata nie obejmuje kosztów wyżywienia.

W punkcie 15. przegłosowano uchwałę w sprawie częściowej zmiany uchwały w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowo-księgowej i organizacyjno-administracyjnej dla oświatowych jednostek budżetowych Gminy Miasta Jaworzna..

W punkcie 15. przegłosowano uchwałę w sprawie częściowej zmiany uchwały w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowo-księgowej i organizacyjno-administracyjnej dla oświatowych jednostek budżetowych Gminy Miasta Jaworzna.

W punkcie 16. radni zdecydowali o przyjęciu projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie w trybie bezprzetargowym, na rzecz Miejskiego Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie  ograniczonego prawa rzeczowego w postaci odpłatnego użytkowania na okres dziecięciu lat zabudowanej nieruchomości gminnej przy ul. Tetmajera, w celu prowadzenia działalności statutowej..

W punkcie 16. radni zdecydowali o przyjęciu projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie w trybie bezprzetargowym, na rzecz Miejskiego Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie  ograniczonego prawa rzeczowego w postaci odpłatnego użytkowania na okres dziecięciu lat zabudowanej nieruchomości gminnej przy ul. Tetmajera, w celu prowadzenia działalności statutowej.

W następnej części obrad radni przyjęli uchwałę w sprawie zaliczenia dróg na terenie Gminy Miasta Jaworzna do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu.

W następnej części obrad radni przyjęli uchwałę w sprawie zaliczenia dróg na terenie Gminy Miasta Jaworzna do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu.

Prezydent Paweł Silbert, podczas dzisiejszej Sesji Rady Miejskiej zaproponował, aby imieniem niedawno zmarłego Kapitana Stanisława Nowakowskiego nazwać ważną ulicę lub obiekt użyteczności publicznej w Jaworznie.

W punkcie 18a Jacek Nowak, prezes Zespołu Lecznictwa Otwartego Sp. z o.o. przedstawia informację o działalności spółki w w zakresie świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej..

W punkcie 18a Jacek Nowak, prezes Zespołu Lecznictwa Otwartego Sp. z o.o. przedstawia informację o działalności spółki w w zakresie świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

Aktualnie interpelacje, wolne wnioski i informacje składają radni.

Aktualnie interpelacje, wolne wnioski i informacje składają radni. Następnie Przewodniczący Rady Miejskiej poinformuje o wnioskach złożonych przez mieszkańców.