Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Sesja Rady Miejskiej - 28.02.2017 r.

Rozpoczęła się dzisiejsza sesja Rady Miejskiej. W planowanym porządku obrad znalazło się 20 punktów. Zachęcamy do śledzenia relacji "na żywo".

Zdjęto z projektu obrad pkt. 6 w sprawie przekazania środków finansowych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji. Na dzisiejszej sesji pod obrady Rady Miejskiej wprowadzono również dwa dodatkowe punkty (8a i 8b) dotyczące propozycji sieci szkół na terenie Jaworzna.

Po oficjalnym otwarciu sesji i ustaleniu porządku obrad, przyjęto protokół z poprzedniej Sesji Rady Miejskiej w Jaworznie oraz przegłosowano punkt 3., który został poświęcony przedstawieniu informacji Prezydenta Miasta Jaworzna za rok 2016 dotyczącej renty planistycznej oraz roszczeń w związku z uchwaleniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

 

W punkcie 4. radni przyjęli projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 r. miasta Jaworzna, natomiast w punkcie 5. projekt w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Jaworzna na lata 2017 - 2026..

W punkcie 4. radni przyjęli projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 r. miasta Jaworzna, natomiast w punkcie 5. projekt w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Jaworzna na lata 2017 - 2026.

W punkcie 6. radni jednogłośnie przyjęli w całości projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaworznie do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miasta Jaworzna..

W punkcie 6. radni jednogłośnie przyjęli w całości projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaworznie do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miasta Jaworzna.

W punkcie 7. stosunkiem głosów 22 za i 1 wstrzymujący się radni przyjęli projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie określenia kryteriów, liczby punktów i rodzaju dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli prowadzonych przez Miasto Jaworzno..

W punkcie 7. stosunkiem głosów 22 "za" i 1 "wstrzymujący się" radni przyjęli projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie określenia kryteriów, liczby punktów i rodzaju dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli prowadzonych przez Miasto Jaworzno.

W punkcie 8. stosunkiem głosów 22 za i 1 wstrzymujący się radni przyjęli projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie określenia kryteriów, liczby punktów i rodzaju dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Jaworzna..

W punkcie 8. stosunkiem głosów 22 "za" i 1 "wstrzymujący się" radni przyjęli projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie określenia kryteriów, liczby punktów i rodzaju dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Jaworzna.

Aktualnie radni dyskutują nad propozycją sieci szkół na terenie Jaworzna..

Aktualnie radni dyskutują nad propozycją sieci szkół na terenie Jaworzna.

W punkcie 8a stosunkiem głosów 16 za i 7 wstrzymujących się radni podjęli uchwałę w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego..

W punkcie 8a stosunkiem głosów 16 "za" i 7 "wstrzymujących się" radni podjęli uchwałę w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego.

W punkcie 8b stosunkiem głosów 16 za i 7 wstrzymujących się radni podjęli uchwałę w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.

W punkcie 8b stosunkiem głosów 16 "za" i 7 "wstrzymujących się" radni podjęli uchwałę w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. Po podjęciu decyzji przez radnych, uchwały podlegają obowiązkowemu opiniowaniu przez Śląskie Kuratorium Oświaty i Oświatowe Związki Zawodowe. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć na www.jaworzno.pl/pl/aktualnosci/3620/siatka_szkol_uzgodniona.html

Aktualnie interpelacje, wolne wnioski i informacje składają radni.

Aktualnie interpelacje, wolne wnioski i informacje składają radni. Następnie Przewodniczący Rady Miejskiej poinformuje o wnioskach złożonych przez mieszkańców.