Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Sesja Rady Miejskiej - 27.04.2017 r.

Rozpoczęła się dzisiejsza sesja Rady Miejskiej. W planowanym porządku obrad znalazło się 14 punktów. Zachęcamy do śledzenia relacji "na żywo".

Po oficjalnym otwarciu sesji i ustaleniu porządku obrad, przyjęto protokół z poprzedniej Sesji Rady Miejskiej w Jaworznie..

Po oficjalnym otwarciu sesji i ustaleniu porządku obrad, przyjęto protokół z poprzedniej Sesji Rady Miejskiej w Jaworznie.

W punkcie 3. stosunkiem głosów 15 za, 7 przeciw i 1 wstrzymującym się przyjęto uchwałę w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 r. miasta Jaworzna.

W punkcie 3. stosunkiem głosów 15 "za", 7 "przeciw" i 1 "wstrzymującym się" przyjęto uchwałę w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 r. miasta Jaworzna. Natomiast w punkcie 4. radni przegłosowali zmiany w uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Jaworzna na lata 2017 - 2026.

Aktualnie trwa dyskusja na temat projektu uchwały dotyczącej Jaworznickiego Budżetu Obywatelskiego na 2018 rok..

Aktualnie trwa dyskusja na temat projektu uchwały dotyczącej Jaworznickiego Budżetu Obywatelskiego na 2018 rok.

W punkcie 5 radni pochylili się nad uchwałą w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych związanych z przygotowaniem części budżetu miasta Jaworzna na 2018 rok - nazwanej umownie budżetem obywatelskim.

W punkcie 5 radni pochylili się nad uchwałą w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych związanych z przygotowaniem części budżetu miasta Jaworzna na 2018 rok - nazwanej umownie "budżetem obywatelskim". Stosunkiem głosów 15 "za" i 8 "przeciwnych" radni przegłosowali ww. uchwałę.

JBO to inicjatywa, która pozwala mieszkańcom współdecydować o miejskich przedsięwzięciach, zarówno na płaszczyźnie ogólnomiejskiej jak i lokalnej tj. w ich obszarach zamieszkania. Uchwała reguluje kwestie związane z organizacją naboru wniosków mieszkańców, ich weryfikacją oraz wyborem zadań publicznych, pochodzących z wniosków mieszkańców do finansowania z części budżetu miasta na 2018 rok. Zasady prowadzenia konsultacji w proponowanym kształcie zostały wypracowane z udziałem mieszkańców, w ramach zbierania uwag i opinii oraz publicznych debat i dyskusji poświęconych edycji JBO 2018. Przy opracowywaniu nowego kształtu "zasad" brano pod uwagę zarówno sugestie mieszkańców jak i doświadczenia nabyte w trakcie realizacji poprzednich edycji budżetu obywatelskiego.

W tegorocznej edycji koncepcja budżetu obywatelskiego skupiająca się do tej pory na poszczególnych dzielnicach, ewoluowała w kierunku wariantu mieszanego tj. ogólnomiejskiego + lokalnego. Biorąc pod uwagę opinie mieszkańców - zaproponowano, aby formuła ta została jeszcze utrzymana w "Zasadach" dot. edycji JBO 2018. Ponadto, zgodnie z sugestiami mieszkańców, przywrócono możliwość realizacji - jednak wyłącznie w ramach budżetu lokalnego - inwestycji i remontów na terenie placówek oświatowo-wychowawczych, z wyłączeniem budynków gminnych. Z kolei w ramach budżetu ogólnomiejskiego umożliwiono realizację inwestycji i remontów na terenie budynków gminnych.

Z uwagi na rosnące zainteresowanie projektami ogólnomiejskimi, z łącznej puli dedykowanej budżetowi obywatelskiemu tj. 3 mln zł - 1,2 mln zł zostało przeznaczone na realizację zadań, które zaproponują mieszkańcy na płaszczyźnie ogólnomiejskiej, natomiast 1,5 mln zł na realizację projektów lokalnych w 20 obszarach konsultacyjnych, co stanowi 75 tys. zł na obszar (kwota utrzymana na poziomie z edycji 2017).

Z pozostałych 300 tys. zł - 280 tys. zł to kwota na bieżące utrzymanie i podnoszenie jakości obiektów powstałych w ramach JBO, natomiast 20 tys. zł to środki na pokrycie kosztów działań informacyjno-edukacyjnych.

W punkcie 6. radni pochylili się nad uchwałą w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie miasta Jaworzna.

W punkcie 6. radni pochylili się nad uchwałą w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie miasta Jaworzna. Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych powinien być dostosowany do potrzeb mieszkańców i zapewniać dostępność świadczeń również w porze nocnej, niedziele oraz święta. W związku z koniecznością uaktualnienia obowiązującej uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie dot.

ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie miasta Jaworzna, ze względu na likwidację, uruchomienie nowych lub zmienione godziny otwarcia kilku aptek, zasadne jest podjęcie przedmiotowej uchwały, po uprzednim uzyskaniu w tej sprawie opinii Śląskiej Izby Aptekarskiej w Katowicach. Radni jednogłośnie przegłosowali ww. uchwałę.

W punkcie 7. jednogłośnie przyjęto uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu pomieszczeń SP ZOZ Ośrodka Rehabilitacyjno-Wychowawczego dla Dzieci Niepełnosprawnych w Jaworznie przez Stowarzyszenie Rodzin na Rzecz Dzieci Sprawnych Inaczej w Jaworznie..

W punkcie 7. jednogłośnie przyjęto uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu pomieszczeń SP ZOZ Ośrodka Rehabilitacyjno-Wychowawczego dla Dzieci Niepełnosprawnych w Jaworznie przez Stowarzyszenie Rodzin na Rzecz Dzieci Sprawnych Inaczej w Jaworznie.

W punkcie 8. jednogłośnie przyjęto uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Jaworzna.

W punkcie 8. jednogłośnie przyjęto uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Jaworzna. Podjęta uchwała ma na celu umożliwić remont lokali mieszkalnych przy zaangażowaniu środków przyszłych najemców. W związku z dużą ilością lokali mieszkalnych, które nie są zasiedlone z uwagi na konieczność wykonania remontów i ograniczone możliwości finansowe Gminy Miasta Jaworzna, proponuje się umożliwienie remontu lokali przez osoby zainteresowane. Do Urzędu Miejskiego zgłaszają się osoby, które są w stanie we własnym zakresie wykonać remont. Proponowana uchwała umożliwia zmniejszenie ilości pustostanów i zrealizowanie oczekiwań mieszkańców.

Kolejna część obrad dotyczyła głosowania nad projektem uchwały w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych w Jaworznie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących przyznawania dodatku energetycznego.

Kolejna część obrad dotyczyła głosowania nad projektem uchwały w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych w Jaworznie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących przyznawania dodatku energetycznego. W związku ze zmianą Statutu Miejskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych w Jaworznie powodującą przeniesienie części zadań Urzędu Miejskiego w Jaworznie, w tym zadania wynikającego z ustawy Prawo energetyczne dotyczącego przyznawania w formie decyzji administracyjnych dodatków energetycznych, na Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych w Jaworznie, zaistniała potrzeba upoważnienia Dyrektora przedmiotowej jednostki do załatwiania w/w spraw.

W punkcie 10. obrad przegłosowano uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Piekarskiej w Jaworznie.

W punkcie 10. obrad przegłosowano uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Piekarskiej w Jaworznie. Rejon ul. Piekarskiej jest ostatnim dużym obszarem położonym w centrum Jaworzna, dla którego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta wskazało przeznaczenie mieszkaniowe. Obszar ten jest w dużej części we władaniu gminy i ma duży potencjał rozwojowy. W połączeniu z terenami wzdłuż ul. Piekarskiej pozwoli na wypełnienie luki w zagospodarowaniu w granicach skoncentrowanej zabudowy na styku Podwala, Niedzielisk i Leopoldu. Teren ma też niekorzystne uwarunkowania, głównie związane z infrastrukturą energetyczną - istniejące linie energetyczne wyłączają dużą część terenu z przeznaczenia podstawowego. Gmina powinna dążyć do korekty przebiegu tych linii. Wykonanie planu miejscowego o łącznej powierzchni ok. 33 ha pozwoli na określenie parametrów przyszłej zabudowy i będzie instrumentem bieżącego zarządzania tym obszarem.

W punkcie 11. stosunkiem głosów 16 za i 7 wstrzymujących się przyjęto uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste, w drodze bezprzetargowej, niezabudowanej działki nr 179 o pow. 4312 m2 obr. geod. 1024 m. Jaworzna.

W punkcie 11. stosunkiem głosów 16 "za" i 7 "wstrzymujących się" przyjęto uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste, w drodze bezprzetargowej, niezabudowanej działki nr 179 o pow. 4312 m2 obr. geod. 1024 m. Jaworzna. Zarząd JTBS Sp. z o.o. w Jaworznie zwrócił się do Gminy Miasta Jaworzna z wnioskiem o przekazanie nieruchomości gruntowej o nr 179 o pow. 4312 m2 obr. geod. 1024 m. Jaworzna, położonej w rejonie ul. Św. Wojciecha, pod budownictwo mieszkaniowe. Działka stanowi własność Gminy i w świetle obecnej sytuacji na rynku mieszkaniowym naszego miasta, zasadne jest oddanie w użytkowanie wieczyste ww. działki, na której JTBS sp. z o.o. planuje budowę kolejnych budynków wielomieszkaniowych.

W punkcie 12. przedstawiono informacje o międzysesyjnej działalności Prezydenta Miasta Jaworzna.

W punkcie 12. przedstawiono informacje o międzysesyjnej działalności Prezydenta Miasta Jaworzna. Następnie interpelacje, wolne wnioski i informacje będą składać radni, a Przewodniczący Rady Miejskiej poinformuje o wnioskach złożonych przez mieszkańców.