Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Sesja Rady Miejskiej - 25.05.2017 r.

Rozpoczęła się dzisiejsza sesja Rady Miejskiej. W planowanym porządku obrad znalazło się 16 punktów. Zachęcamy do śledzenia relacji "na żywo".

Na początku dzisiejszej sesji Rady Miejskiej wszyscy zebrani uczcili symboliczną minutą ciszy pamięć zmarłego Jerzego Butmankiewicza, wieloletniego dyrektora Szkoły Podstawowej nr 20 w Byczynie, dawnego radnego.

Następnie radni jednogłośnie zagłosowali naz zdjęciem z porządku obrad Projektu Uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych.

Następnie (punkt 3.) przedstawiono informację Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stanie bezpieczeństwa sanitarnego miasta Jaworzna w 2016 roku.

Następnie (punkt 3.) przedstawiono informację Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stanie bezpieczeństwa sanitarnego miasta Jaworzna w 2016 roku. Sytuację epidemiologiczną miasta Jaworzna w 2016 roku oceniono jako stabilną. Bieżący nadzór nad chorobami zakaźnymi, warunkami udzielania świadczeń zdrowotnych, prowadzenie powszechnych, obowiązkowych szczepień ochronnych oraz realizowanie programów eliminacji i eradykacji niektórych chorób powoduje utrzymywanie się ich liczby na bezpiecznym dla mieszkańców poziomie. Pełny Raport PIS do pobrania pod adresem www.bip.jaworzno.pl/pobierz/60581.html

W punkcie 3. przyjęto uchwałę w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 r. miasta Jaworzna.

W punkcie 3. przyjęto uchwałę w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 r. miasta Jaworzna. Natomiast w punkcie 4. radni przegłosowali zmiany w uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Jaworzna na lata 2017 - 2026.

W punkcie 6. przyjęto projekt uchwały w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie.

W punkcie 6. przyjęto projekt uchwały w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie. Wynikają one z potrzeby utworzenia w strukturze organizacji wewnętrznej działalności pomocniczej Szpitala dwóch samodzielnych stanowisk, tj. Pełnomocnika - Kierownika Zespołu Akredytacyjnego i Zarządzania Procesami Medycznymi oraz Pełnomocnika ds. Cyfryzacji. W celu zapewnienia wysokiej jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych Szpital planuje uzyskanie akredytacji, której głównym celem jest poprawa procesów funkcjonujących wewnątrz jednostki. Powołanie natomiast Pełnomocnika ds. Cyfryzacji pozwoli na aktywny udział Szpitala w działalności konsorcjum, złożonego z medycznych jednostek wojewódzkich i powiatowych, celem realizacji projektu eCareMed Śląska Cyfrowa Platforma Medyczna. Jego kluczowym założeniem jest opracowanie i realizacja współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, projektu po nazwą "Śląska Cyfrowa Platforma Medyczna eCareMed", mającego za zadanie informatyzację placówek służby zdrowia. Od stycznia 2018 r. dokumentacja medyczna ma być prowadzona wyłącznie w formie elektronicznej.

Kolejna część obrad (punkt 7.) dotyczyła głosowania nad projektem uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miasta Jaworzna.

Kolejna część obrad (punkt 7.) dotyczyła głosowania nad projektem uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miasta Jaworzna. Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

W punkcie 8. obrad jednogłośnie podjęto uchwałę w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie przekształcenia Przedszkola Miejskiego nr 24 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi w Jaworznie poprzez zmianę jego siedziby.

W punkcie 8. obrad jednogłośnie podjęto uchwałę w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie przekształcenia Przedszkola Miejskiego nr 24 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi w Jaworznie poprzez zmianę jego siedziby. Proponowane, tymczasowe przeniesienie siedziby Przedszkola Miejskiego nr 24, ma związek z planowanym gruntownym remontem budynku zlokalizowanego przy ul. Czwartaków 1. Zakres remontu wyklucza możliwość równoległego prowadzenia statutowej działalności Przedszkola, nawet w niewielkiej części; stąd konieczność przeprowadzenia Przedszkola na czas robót do innego obiektu oświatowego, dysponującego wolnymi salami dydaktycznymi. Takim obiektem jest budynek, w którym obecnie funkcjonuje Gimnazjum nr 5 (z dniem 1 września 2017 r. przekształcane w Szkołę Podstawową nr 17), zlokalizowany tuż przy wschodniej granicy osiedla Dąbrowa Narodowa.

W punkcie 9. stosunkiem głosów 21 za i 2 wstrzymujących się przyjęto projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Victoria w Jaworznie.

W punkcie 9. stosunkiem głosów 21 "za" i 2 "wstrzymujących się" przyjęto projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Victoria" w Jaworznie. Głównym celem planu jest weryfikacja ustaleń obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie stadionu "Victoria" w Jaworznie. Dotyczy to przede wszystkim dostosowania ustaleń planistycznych do nowych planów rozwojowych wokół stadionu, w szczególności w zakresie budowy treningowego boiska piłkarskiego. Ponadto weryfikacji będą podlegać ustalenia dla terenów w rejonie skrzyżowania Trasy Śródmiejskiej i ul. Niemcewicza - obecnie przeznaczone na funkcje produkcyjne. Fot. MCKiS Jaworzno.

W punkcie 10. radni jednogłośnie zdecydowali o przyjęciu projektu uchwały w sprawie przyjęcia Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w latach 2018 – 2020.

W punkcie 10. radni jednogłośnie zdecydowali o przyjęciu projektu uchwały w sprawie przyjęcia Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w latach 2018 – 2020. Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków nakłada obowiązek na przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne opracowania wieloletnich planów rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w ich posiadaniu.

W następnej części obrad (punkt 11.) radni przyjęli uchwałę w sprawie zatwierdzenia Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta Jaworzna, stosunkiem głosów 15 za i 6wstrzymujących się.

W następnej części obrad (punkt 11.) radni przyjęli uchwałę w sprawie zatwierdzenia Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta Jaworzna, stosunkiem głosów 15 "za" i 6"wstrzymujących się". Taryfa gwarantuje w roku jej obowiązywania pozyskanie przychodów na poziomie umożliwiającym realizację planowanych i koniecznych modernizacji urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych, osiągnięcie wyniku finansowego pozwalającego pokryć spłaty odsetek od kredytów zaciągniętych na budowę i modernizację urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych, a także poprawę warunków zdrowotnych ludności poprzez zapewnienie dostaw wody o dobrej jakości oraz skuteczne unieszkodliwianie ścieków wprowadzanych do wód i do gruntu. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jaworznie proponuje utrzymanie dotychczasowego poziomu cen usług wodociągowych oraz kanalizacyjnych w okresie od 1 lipca 2017 r. do 30 czerwca 2018 r.

Punkt 12. w całości został poświęcony głosowaniu w sprawie zmiany planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Jaworznie na rok 2017.

Punkt 12. w całości został poświęcony głosowaniu w sprawie zmiany planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Jaworznie na rok 2017. W związku ze zwiększeniem składu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Jaworznie poszerzono plan pracy Komisji o dodatkowe kontrole. Stosunkiem głosów 14 "przeciw" i 8 "wstrzymujących się" uchwała nie została przyjęta.

Aktualnie interpelacje, wolne wnioski i informacje składają radni.

Aktualnie interpelacje, wolne wnioski i informacje składają radni. Następnie Przewodniczący Rady Miejskiej poinformuje o wnioskach złożonych przez mieszkańców.