Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Sesja Rady Miejskiej - 27.06.2017 r.

Rozpoczęła się dzisiejsza sesja Rady Miejskiej. W planowanym porządku obrad znalazło się 25 punktów. Zachęcamy do śledzenia relacji "na żywo".

Na początku dzisiejszej sesji Rady Miejskiej wszyscy zebrani uczcili symboliczną minutą ciszy pamięć zmarłego Władysława Witka, jaworznickiego społecznika, wieloletniego prezesa Oddziału Polskiego Czerwonego Krzyża, Zasłużonego dla Miasta Jaworzna.

Na wniosek Przewodniczącego Rady Miejskiej wprowadzono punkt 3a - informację Prezydenta Miasta na temat sytuacji w Zespole Szkół nr 3 w Szczakowej.

Po otwarciu sesji, ustaleniu porządku obrad oraz przyjęciu protokołu z poprzedniej sesji, w punkcie 3. Radni Rady Miejskiej podjęli jednogłośnie decyzję o przyznaniu dyplomu honorowego Za zasługi dla miasta Jaworzna Tadeuszowi Brzózce - Prezesowi Miejskiego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Jaworznie..

Po otwarciu sesji, ustaleniu porządku obrad oraz przyjęciu protokołu z poprzedniej sesji, w punkcie 3. Radni Rady Miejskiej podjęli jednogłośnie decyzję o przyznaniu dyplomu honorowego "Za zasługi dla miasta Jaworzna" Tadeuszowi Brzózce - Prezesowi Miejskiego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Jaworznie.

Tadeusz Brzózka ponad 35 lat pracował na rzecz społeczności lokalnej osiedli - Pieczyska i Dobra, z którymi związany był od urodzenia.

Tadeusz Brzózka ponad 35 lat pracował na rzecz społeczności lokalnej osiedli - Pieczyska i Dobra, z którymi związany był od urodzenia. W latach osiemdziesiątych ubiegłego wieku aktywnie działał przy budowie świetlicy środowiskowej w osiedlu Dobra, brał również czynny udział w pracach osiedlowych na rzecz gazyfikacji i oświetlenia. Bliskość środowiska rolniczego oraz praca w rolnictwie poskutkowała inicjatywą założenia w 1987 roku Kółka Rolniczego w osiedlu Dobra, w którym objął funkcję Prezesa. W 1985 roku został członkiem Rady Nadzorczej Spółdzielczych Kółek Rolniczych w Jaworznie, a w roku 1988 objął funkcję Prezesa Miejskiego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Jaworznie, którą pełni do dnia dzisiejszego. Ponadto Pan Tadeusz Brzózka koordynuje i organizuje prace Zespołów Śpiewaczych przy Kołach Gospodyń Wiejskich kultywujących tradycje ludowe Jaworzna.

Aktualnie Prezydent Miasta przedstawia informację na temat sytuacji w Zespole Szkół nr 3 w Szczakowej.

Aktualnie Prezydent Miasta przedstawia informację na temat sytuacji w Zespole Szkół nr 3 w Szczakowej.

Przypomnijmy, 13 czerwca br. Prezydent Miasta odwołał dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 w Jaworznie. Podjęta decyzja jest związana z pozyskaniem informacji dot. nieprawidłowości zachodzących w wydatkowaniu środków publicznych w podległej placówce oświatowej.

Pracownicy Miejskiego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowo-Wychowawczych w trakcie dokonywania kontroli dokumentów księgowych stwierdzili nieprawidłowości.

Pracownicy Miejskiego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowo-Wychowawczych w trakcie dokonywania kontroli dokumentów księgowych stwierdzili nieprawidłowości. Po rozszerzeniu kontroli, Bogusława Śledzińska, dyrektor MZOPOW, powiadomiła o sprawie Wydział do Walki z Przestępczością Gospodarczą KM Policji w Jaworznie. W treści zawiadomienia wskazano na podejrzenie sfałszowania i podrobienia dokumentów księgowych. Podejrzenie dotyczy faktur zakupu towarów i usług nabywanych przez Zespół Szkół Nr 3 w Jaworznie.

Aktualnie Radny Dawid Domagalski odczytuje pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, która podobnie jak w latach wcześniejszych uznała, że Prezydent Miasta prawidłowo i gospodarnie zarządza powierzonym mu mieniem..

Aktualnie Radny Dawid Domagalski odczytuje pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, która podobnie jak w latach wcześniejszych uznała, że Prezydent Miasta prawidłowo i gospodarnie zarządza powierzonym mu mieniem.

Teraz Skarbnik Miasta Dorota Kuczera omawia sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 r..

Teraz Skarbnik Miasta Dorota Kuczera omawia sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 r.

W punkcie 4. radni stosunkiem głosów 15 za i 7 przeciw przyjęli sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Jaworzna za 2016 r..

W punkcie 4. radni stosunkiem głosów 15 "za" i 7 "przeciw" przyjęli sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Jaworzna za 2016 r.

Komisja Rewizyjna zbadała gospodarkę finansową miasta i przeanalizowała sprawozdanie finansowe, a następnie sformułowała wniosek o udzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta, który pozytywnie zaopiniowała Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach.

Komisja Rewizyjna zbadała gospodarkę finansową miasta i przeanalizowała sprawozdanie finansowe, a następnie sformułowała wniosek o udzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta, który pozytywnie zaopiniowała Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach. Aktualnie przewodniczący Komisji Rewizyjnej Dawid Domagalski odczytuje informację na ten temat.

W punkcie 5. radni Rady Miejskiej udzielili Prezydentowi Miasta absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok. Więcej na ten temat na www.jaworzno.pl/pl/aktualnosci/3962/prezydent_jaworzna_otrzymal_absolutorium.html.

W punkcie 5. radni Rady Miejskiej udzielili Prezydentowi Miasta absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok. Więcej na ten temat na www.jaworzno.pl/pl/aktualnosci/3962/prezydent_jaworzna_otrzymal_absolutorium.html

Następnie jaworzniccy Radni zapoznali się ze Sprawozdaniem rocznym z wykonania zadań inwestycyjnych realizowanych przez Wydział Inwestycji Miejskich w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 -2026, za 2016 r..

Następnie jaworzniccy Radni zapoznali się ze Sprawozdaniem rocznym z wykonania zadań inwestycyjnych realizowanych przez Wydział Inwestycji Miejskich w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 -2026, za 2016 r.

W punktach 7-9 radni przegłosowali Statut Miasta Jaworzna, zmiany w uchwale budżetowej na 2017 r. miasta Jaworzna oraz zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta na lata 2017 - 2027..

W punktach 7-9 radni przegłosowali Statut Miasta Jaworzna, zmiany w uchwale budżetowej na 2017 r. miasta Jaworzna oraz zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta na lata 2017 - 2027.

Stosunkiem głosów 16 za i 5 wstrzymujących się radni zatwierdzili sprawozdanie finansowe Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie za 2016 rok. Ponadto w kolejnym punkcie zebrani zapoznali się z raportem o sytuacji ekonomiczno - finansowej jaworznickiego szpitala.  W punkcie 12. stosunkiem głosów 17 za i 5 wstrzymujących się radni przegłosowali sprawozdanie finansowe Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Rehabilitacyjno - Wychowawczego dla Dzieci Niepełnosprawnych w Jaworznie za rok 2016 r. Dodatkowo radni zapoznali się z raportem o sytuacji ekonomiczno - finansowej ośrodka.  Z kolei w punktach 14 i 15. radni pochylili się nad sprawozdaniem finansowym Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego w Jaworznie za 2016 r. Mieli również okazję do zapoznania się z raportem o sytuacji ekonomiczno - finansowej zakładu..

Stosunkiem głosów 16 "za" i 5 "wstrzymujących się" radni zatwierdzili sprawozdanie finansowe Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie za 2016 rok. Ponadto w kolejnym punkcie zebrani zapoznali się z raportem o sytuacji ekonomiczno - finansowej jaworznickiego szpitala.

W punkcie 12. stosunkiem głosów 17 "za" i 5 "wstrzymujących się" radni przegłosowali sprawozdanie finansowe Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Rehabilitacyjno - Wychowawczego dla Dzieci Niepełnosprawnych w Jaworznie za rok 2016 r. Dodatkowo radni zapoznali się z raportem o sytuacji ekonomiczno - finansowej ośrodka.

Z kolei w punktach 14 i 15. radni pochylili się nad sprawozdaniem finansowym Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego w Jaworznie za 2016 r. Mieli również okazję do zapoznania się z raportem o sytuacji ekonomiczno - finansowej zakładu.

W punkcie 16. radni pochylili się nad uchwałą w sprawie podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających dla miasta Jaworzna na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Jaworznie w 2017 r. Kwota ponad 1,6 mln złotych zostanie rozdysponowana m.in. na zadania zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej - 130 tys. zł oraz zadania z zakresu rehabilitacji społecznej - 1,54 mln zł..

W punkcie 16. radni pochylili się nad uchwałą w sprawie podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających dla miasta Jaworzna na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Jaworznie w 2017 r. Kwota ponad 1,6 mln złotych zostanie rozdysponowana m.in. na zadania zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej - 130 tys. zł oraz zadania z zakresu rehabilitacji społecznej - 1,54 mln zł.

W punkcie 17. jaworzniccy radni przyjęli Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Jaworznie na lata 2017 - 2020.

W punkcie 17. jaworzniccy radni przyjęli Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Jaworznie na lata 2017 - 2020. Celem programu jest m.in. wzmocnienie spójności i integracji społecznej, zwiększenie rodzaju i jakości usług (usługi opiekuńcze, usługi opiekuńcze specjalistyczne, rehabilitacja, asystentura, poradnictwo, terapia), zmniejszenie ilości barier architektonicznych czy zwiększenie poziomu świadomości społecznej dotyczącej problematyki niepełnosprawności.

W kolejnym punkcie głosowano nad likwidacją jednostki budżetowej Ośrodka Profilaktyki Uzależnienia od Alkoholu oraz Pobytu Nietrzeźwych z siedzibą w Jaworznie.

W kolejnym punkcie głosowano nad likwidacją jednostki budżetowej Ośrodka Profilaktyki Uzależnienia od Alkoholu oraz Pobytu Nietrzeźwych z siedzibą w Jaworznie. Argumentami przemawiającymi za likwidacją tzw. "izby wytrzeźwień" są głównie wzrost obligatoryjnych kosztów funkcjonowania Ośrodka, zły stan techniczny budynku i konieczność poniesienia w najbliższym czasie znacznych nakładów finansowych na jego remont, a także trudności w pozyskaniu personelu medycznego (lekarzy) do pracy. Zgodnie z proponowaną uchwałą ośrodek zostanie zamknięty z dniem 31 grudnia 2017 r. Mając świadomość, że Ośrodek jest pracodawcą dla ponad 20 osób, Gmina dołoży wszelkich możliwych starań, aby wesprzeć pracowników w poszukiwaniu nowego miejsca pracy. Jednocześnie podejmowane są działania, aby wygaszenie jednostki nie spowodowało pogorszenia bezpieczeństwa mieszkańców miasta Jaworzna.

W punkcie 19 radni przegłosowali uchwałę w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej, w części dotyczącej cmentarzy komunalnych..

W punkcie 19 radni przegłosowali uchwałę w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej, w części dotyczącej cmentarzy komunalnych.

Stosunkiem głosów 14 za i 4 wstrzymujących się radni zmienili uchwałę o powołaniu Społecznej Komisji Mieszkaniowej..

Stosunkiem głosów 14 "za" i 4 "wstrzymujących się" radni zmienili uchwałę o powołaniu Społecznej Komisji Mieszkaniowej.

W punkcie 21 radni zdecydowali o przekazaniu środków finansowych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji.

W punkcie 21 radni zdecydowali o przekazaniu środków finansowych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji. Działanie takie pozwoli na przeznaczenie zaoszczędzonych przez Gminę środków zaoszczędzonych w ramach godzin ponadnormatywnych funkcjonariuszy KMP w Jaworznie na zakup dla jaworznickiej jednostki samochodu służbowego.

W punkcie 22 radni wyrazili zgodę na zbycie samodzielnego lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność Gminy Miasta Jaworzna, położonego przy ulicy Józefa Poniatowskiego 30/2 w Jaworznie.  Aktualnie interpelacje, wolne wnioski i informacje składają radni.

W punkcie 22 radni wyrazili zgodę na zbycie samodzielnego lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność Gminy Miasta Jaworzna, położonego przy ulicy Józefa Poniatowskiego 30/2 w Jaworznie.

Aktualnie interpelacje, wolne wnioski i informacje składają radni. Następnie Przewodniczący Rady Miejskiej poinformuje o wnioskach złożonych przez mieszkańców.