Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Sesja Rady Miejskiej - 31.08.2017 r.

Rozpoczęła się dzisiejsza sesja Rady Miejskiej. W planowanym porządku obrad znalazło się 29 punktów. Zachęcamy do śledzenia relacji "na żywo".

 

Na początku dzisiejszej sesji Rady Miejskiej wszyscy zebrani uczcili symboliczną minutą ciszy pamięć zmarłego Władysława Wiśniewskigo, aktywnego działacza społecznego ze Szczakowej, Zasłużonego dla Miasta Jaworzna.

 

Na wniosek Prezydenta Miasta wycofano z obrad pkt 22 - projekt uchwały w sprawie przejęcia mienia, należności i zobowiązań oraz dokumentacji szkolnej w związku z dostosowaniem sieci szkół do nowego ustroju szkolnego. W zamian Prezydent zaproponował wprowadzenie punktu dot. pomocy mieszkańcom gminy Szubin z województwa kujawsko-pomorskiego, poszkodowanym w niedawnych wichurach.

Następnie Prezydent Paweł Silbert, poseł na Sejm RP Dariusz Starzycki i zebrani na sali obrad złożyli gratulacje i wyrazy uznania Pani Lucynie Plucie i Panu Andrzejowi Kościańskiemu z okazji otrzymania Odznaki Honorowej Primus in Agendo, nadawanej przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej za szczególne zasługi na rzecz rynku pracy, polityki społecznej lub rodziny..

Następnie Prezydent Paweł Silbert, poseł na Sejm RP Dariusz Starzycki i zebrani na sali obrad złożyli gratulacje i wyrazy uznania Pani Lucynie Plucie i Panu Andrzejowi Kościańskiemu z okazji otrzymania Odznaki Honorowej "Primus in Agendo", nadawanej przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej za szczególne zasługi na rzecz rynku pracy, polityki społecznej lub rodziny.

Po otwarciu sesji, ustaleniu porządku obrad oraz przyjęciu protokołu z poprzedniej sesji, w punktach 3 - 6 Radni Rady Miejskiej zapoznali się / przyjęli informację o przebiegu wykonania budżetu miasta Jaworzna za pierwsze półrocze 2017 roku, informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Jaworzna na lata 2017 - 2027, w tym o przebiegu realizacji przyjętych przedsięwzięć za I półrocze 2017 roku, informację o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2017 roku oraz informację o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej za I półrocze 2017 roku..

Po otwarciu sesji, ustaleniu porządku obrad oraz przyjęciu protokołu z poprzedniej sesji, w punktach 3 - 6 Radni Rady Miejskiej zapoznali się / przyjęli informację o przebiegu wykonania budżetu miasta Jaworzna za pierwsze półrocze 2017 roku, informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Jaworzna na lata 2017 - 2027, w tym o przebiegu realizacji przyjętych przedsięwzięć za I półrocze 2017 roku, informację o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2017 roku oraz informację o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej za I półrocze 2017 roku.

W punktach 7-8 radni przegłosowali Statut Miasta Jaworzna, zmiany w uchwale budżetowej na 2017 r. miasta Jaworzna oraz zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta na lata 2017 - 2027..

W punktach 7-8 radni przegłosowali Statut Miasta Jaworzna, zmiany w uchwale budżetowej na 2017 r. miasta Jaworzna oraz zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta na lata 2017 - 2027.

W punkcie 9 radni jednogłośnie przyjęli uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających miastu Jaworzno lub jego jednostkom organizacyjnym, określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg..

W punkcie 9 radni jednogłośnie przyjęli uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających miastu Jaworzno lub jego jednostkom organizacyjnym, określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg.

Stosunkiem głosów 17 za i 5 wstrzymujących się radni zatwierdzili projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie zmieniający uchwałę w sprawie określenia jednostek budżetowych, które gromadzą na wydzielonym rachunku dochody, źródeł tych dochodów, ich przeznaczenia, sposobu i trybu sporządzania planu finansowego, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania..

Stosunkiem głosów 17 "za" i 5 "wstrzymujących się" radni zatwierdzili projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie zmieniający uchwałę w sprawie określenia jednostek budżetowych, które gromadzą na wydzielonym rachunku dochody, źródeł tych dochodów, ich przeznaczenia, sposobu i trybu sporządzania planu finansowego, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania.

W punktach 11-18 radni głosowali nad projektami uchwał w sprawie nadania statutów Szkołom Podstawowym nr 2, 4, 11, 12, 13, 17, 21 oraz Szkole Podstawowej dla Dorosłych.

W punktach 11-18 radni głosowali nad projektami uchwał w sprawie nadania statutów Szkołom Podstawowym nr 2, 4, 11, 12, 13, 17, 21 oraz Szkole Podstawowej dla Dorosłych. Uchwały to efekt dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.

W kolejnym punkcie radni pochylili się nad uchwałą w sprawie wskazania imienia Szkoły Podstawowej nr 8 w Jaworznie z siedzibą przy ul. Spółdzielczej 9 w Jaworznie. Jednogłośnie zdecydowano, że placówka będzie nosiła imię Janusza Korczaka.

W punkcie 20. radni przegłosowali projekt uchwały w sprawie częściowej zmiany uchwały w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowo-księgowej i organizacyjno-administracyjnej dla oświatowych jednostek budżetowych Gminy Miasta Jaworzna.

W punkcie 20. radni przegłosowali projekt uchwały w sprawie częściowej zmiany uchwały w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowo-księgowej i organizacyjno-administracyjnej dla oświatowych jednostek budżetowych Gminy Miasta Jaworzna. Natomiast w punkcie 21. radni pochylili się nad projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych niepublicznym przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego, placówkom oświatowym oraz szkołom o uprawnieniach szkół publicznych, a także publicznym przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego, placówkom oświatowym i szkołom prowadzonym na terenie Jaworzna przez podmioty inne niż Gmina Miasta Jaworzna oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania udzielonych dotacji.

Prezydent Jaworzna Paweł Silbert wystąpił do Rady Miejskiej z inicjatywą pomocy mieszkańcom gminy Szubin z województwa kujawsko-pomorskiego, poszkodowanym w niedawnych wichurach.

Prezydent Jaworzna Paweł Silbert wystąpił do Rady Miejskiej z inicjatywą pomocy mieszkańcom gminy Szubin z województwa kujawsko-pomorskiego, poszkodowanym w niedawnych wichurach. Podczas dzisiejszej sesji radni przychylili się do propozycji Prezydenta i zdecydowali o pomocy finansowej w proponowanej przez prezydenta Jaworzna w kwocie 50 tys. zł. Środki te trafią do najbardziej potrzebujących na terenie dotkniętym nawałnicami. Przypomnijmy, nawałnice jakie przeszły nad województwami - pomorskim, kujawsko-pomorskim i wielkopolskim wywołały ogromne zniszczenia nie tylko prywatnych obiektów, lecz również mienia publicznego. Przywrócenie stanu umożliwiającego normalne życie po kataklizmie wymaga nakładów finansowych. Do gminy Szubin nie dotarła jeszcze pomoc finansowa od żadnego samorządu, na miejscu pomaga wojsko i ochotnicy. Zniszczeniom uległy gospodarstwa domowe, pozrywane zostały sieci energetyczne, poważnie ucierpiała również lokalna szkoła. Fot. www.itvszubin.pl

W punkcie 23. jaworzniccy radni przyjęli uchwałę w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie.

W punkcie 23. jaworzniccy radni przyjęli uchwałę w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie. W związku z wejściem w życie przepisów o tzw. sieci szpitali, na jaworznicką placówkę - w ramach systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej - został nałożony obowiązek udzielania świadczeń zdrowotnych również w trybie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie posiada w swojej strukturze Szpitalny Oddział Ratunkowy wraz z Izbą Przyjęć. Aby spełnić wymogi ustawowe, konieczne jest rozszerzenie działalności podstawowej Szpitala poprzez utworzenie komórki organizacyjnej w strukturze przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie.

Przed 1 września br. 25 jaworznickich ulic musi zmienić swoje nazwy.

Przed 1 września br. 25 jaworznickich ulic musi zmienić swoje nazwy. To delegacja ustawowa zobowiązująca samorządy do zmiany nazw ulic, placów i skwerów nawiązujących do symboli komunizmu. Po przeprowadzeniu konsultacji, w ramach których mieszkańcy zgłaszali swoje propozycje, nadszedł czas na głosowanie radnych. Stosunkiem głosów 15 "za" i 7 "wstrzymujących się" radni przyjęli uchwałę w sprawie zmiany nazw ulic w Jaworznie. O tym jakie nowe nazwy zyskają ulice można przeczytać na www.um.jaworzno.pl/pl/aktualnosci/3991/propozycje_nowych_nazw_ulic.html

W punkcie 25. radni jednogłośnie przyjęli uchwałę w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Victoria w Jaworznie..

W punkcie 25. radni jednogłośnie przyjęli uchwałę w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Victoria" w Jaworznie.

W punkcie 25. radni stosunkiem głosów 17 za i 5 wstrzymujących się przyjęli uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie na rzecz Miejskiego Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie prawa własności nieruchomości gminnej położonej przy ul. Poniatowskiego, zabudowanej boiskiem sportowym.

W punkcie 25. radni stosunkiem głosów 17 "za" i 5 "wstrzymujących się" przyjęli uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie na rzecz Miejskiego Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie prawa własności nieruchomości gminnej położonej przy ul. Poniatowskiego, zabudowanej boiskiem sportowym. Na nieruchomości położonej przy ul. Poniatowskiego w roku 2015, w ramach Jaworznickiego Budżetu Obywatelskiego, wykonano zadanie polegające na rewitalizacji kortu tenisowego na boisko.

Aktualnie interpelacje, wolne wnioski i informacje składają radni.

Aktualnie interpelacje, wolne wnioski i informacje składają radni. Następnie Przewodniczący Rady Miejskiej poinformuje o wnioskach złożonych przez mieszkańców.