Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Sesja Rady Miejskiej - 26.10.2017 r.

Rozpoczęła się dzisiejsza sesja Rady Miejskiej. W planowanym porządku obrad znalazły się 34 punkty. Zachęcamy do śledzenia relacji "na żywo". Transmisję z bieżącej można oglądać w zakładce Sesje Rady Miejskiej Live.

Po otwarciu sesji, ustaleniu porządku obrad oraz przyjęciu protokołu z poprzedniej sesji, radni jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie przyznania dyplomu honorowego Za zasługi dla miasta Jaworzna Państwu Renacie i Jackowi Myślińskim - zawodowej rodzinie zastępczej.

Po otwarciu sesji, ustaleniu porządku obrad oraz przyjęciu protokołu z poprzedniej sesji, radni jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie przyznania dyplomu honorowego "Za zasługi dla miasta Jaworzna" Państwu Renacie i Jackowi Myślińskim - zawodowej rodzinie zastępczej. Państwo Myślińscy pełnią funkcję rodziny zastępczej od 20 lat. Na przestrzeni tych lat zapewnili schronienie ponad 60 dzieciom. Zdecydowana większość z nich znalazła nowy dom w postaci rodzin adopcyjnych, niewielka część powróciła do rodziców, kilkoro zostało umieszczonych w pieczy zastępczej, kilkoro też osiągnęło pełnoletność w rodzinie Państwa Myślińskich.

W kolejnym punkcie radni zapoznali się z informacją o oświadczeniach majątkowych za 2016 r. W punktach 5-6 radni przegłosowali zmiany w uchwale budżetowej na 2017 r. miasta Jaworzna oraz zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta na lata 2017 - 2027..

W kolejnym punkcie radni zapoznali się z informacją o oświadczeniach majątkowych za 2016 r. W punktach 5-6 radni przegłosowali zmiany w uchwale budżetowej na 2017 r. miasta Jaworzna oraz zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta na lata 2017 - 2027.

W kolejnym punkcie radni jednogłośnie przegłosowali uchwałę w sprawie określenia jednostek budżetowych, które gromadzą na wydzielonym rachunku dochody, źródeł tych dochodów, ich przeznaczenia, sposobu i trybu sporządzania planu finansowego, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania..

W kolejnym punkcie radni jednogłośnie przegłosowali uchwałę w sprawie określenia jednostek budżetowych, które gromadzą na wydzielonym rachunku dochody, źródeł tych dochodów, ich przeznaczenia, sposobu i trybu sporządzania planu finansowego, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania.

W punktach 8-18 radni głosowali - zgodnie z nową ustawą Prawo oświatowe - nad uchwałami stwierdzającymi przekształcenie dotychczasowych szkół ponadgimnazjalnych w ponadpodstawowe..

W punktach 8-18 radni głosowali - zgodnie z nową ustawą Prawo oświatowe - nad uchwałami stwierdzającymi przekształcenie dotychczasowych szkół ponadgimnazjalnych w ponadpodstawowe.

W punkcie 19. radni jednogłośnie przegłosowali uchwałę w sprawie częściowej zmiany uchwały w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowo-księgowej i organizacyjno-administracyjnej dla oświatowych jednostek budżetowych Gminy Miasta Jaworzna..

W punkcie 19. radni jednogłośnie przegłosowali uchwałę w sprawie częściowej zmiany uchwały w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowo-księgowej i organizacyjno-administracyjnej dla oświatowych jednostek budżetowych Gminy Miasta Jaworzna.

W kolejnym punkcie radni zatwierdzili projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie w trybie bezprzetargowym, na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie ograniczonego prawa rzeczowego w postaci odpłatnego użytkowania, na czas nieoznaczony, zabudowanej nieruchomości gminnej położonej przy ul. Kalinowej, w celu prowadzenia działalności statutowej.

W kolejnym punkcie radni zatwierdzili projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie w trybie bezprzetargowym, na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie ograniczonego prawa rzeczowego w postaci odpłatnego użytkowania, na czas nieoznaczony, zabudowanej nieruchomości gminnej położonej przy ul. Kalinowej, w celu prowadzenia działalności statutowej. Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie zwrócił się z wnioskiem o przekazanie w nieodpłatne użytkowanie na dziesięć lat budynku zlokalizowanego przy ul. Kalinowej, z przeznaczeniem pod składnicę akt.

W punktach 21-23 radni pochylili się nad uchwałami w sprawie nadania statutów - Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Wielospecjalistycznemu w Jaworznie, Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Zakładowi Pielęgnacyjno-Opiekuńczemu w Jaworznie oraz Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ośrodkowi Rehabilitacyjno-Wychowawczemu dla dzieci Niepełnosprawnych w Jaworznie..

W punktach 21-23 radni pochylili się nad uchwałami w sprawie nadania statutów - Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Wielospecjalistycznemu w Jaworznie, Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Zakładowi Pielęgnacyjno-Opiekuńczemu w Jaworznie oraz Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ośrodkowi Rehabilitacyjno-Wychowawczemu dla dzieci Niepełnosprawnych w Jaworznie.

W punkcie 24. jaworzniccy radni przyjęli uchwałę w sprawie wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie za rok 2017 i 2018..

W punkcie 24. jaworzniccy radni przyjęli uchwałę w sprawie wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie za rok 2017 i 2018.

W punkcie 25. radni przegłosowali uchwałę w sprawie podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających dla miasta Jaworzna na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Jaworznie w 2017 r..

W punkcie 25. radni przegłosowali uchwałę w sprawie podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających dla miasta Jaworzna na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Jaworznie w 2017 r.

W punktach 26-27 radni pochylili się nad uchwałami w sprawie zatwierdzenia programu naprawczego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Jaworznie oraz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Rehabilitacyjno-Wychowawczego dla Dzieci Niepełnosprawnych w Jaworznie.

W punktach 26-27 radni pochylili się nad uchwałami w sprawie zatwierdzenia programu naprawczego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Jaworznie oraz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Rehabilitacyjno-Wychowawczego dla Dzieci Niepełnosprawnych w Jaworznie. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, programy naprawcze wprowadzane są w przypadku, gdy w sprawozdaniu finansowym jednostki wystąpiła strata netto.

W punkcie 29. stosunkiem głosów 20 za i 3 wstrzymujących się radni przegłosowali uchwałę w sprawie nadania Statutu Młodzieżowej Rady Miasta Jaworzna.

W punkcie 29. stosunkiem głosów 20 "za" i 3 "wstrzymujących się" radni przegłosowali uchwałę w sprawie nadania Statutu Młodzieżowej Rady Miasta Jaworzna. Projekt Statutu Młodzieżowej Rady Miasta Jaworzna jest wynikiem trzyletnich doświadczeń działalności Rady oraz zmian ustroju szkolnego wprowadzanych, począwszy od tego roku szkolnego w ramach reformy edukacji. Młodzieżowa Rada Miasta Jaworzna zaproponowała wydłużenie kadencji Rady z jednego roku do dwóch, ponadto nowe uregulowania w zakresie trybu wyboru i odwołania członków Prezydium, określenie zadań sekretarza oraz ustanowienia funkcji koordynatora komisji. Wydłużenie kadencji stworzy lepsze warunki do zaplanowania i przeprowadzenia efektywnych działań o dłuższym okresie realizacji.

W punkcie 30. radni przyjęli uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych stanowiących własność Gminy Miasta Jaworzna oraz warunków i zasad korzystania z nich.

W punkcie 30. radni przyjęli uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych stanowiących własność Gminy Miasta Jaworzna oraz warunków i zasad korzystania z nich. W związku z planowanym przez PKM Sp. z o. o. wprowadzeniem nowych tras przejazdów linii autobusowych, wnioskami pasażerów o usytuowanie dodatkowych przystanków oraz uchwałą Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie zmiany nazw ulic w Jaworznie, wprowadzono do obsługi nowe lokalizacje przystanków oraz zmieniono nazwy niektórych z nich.

W punkcie 31. podjęto uchwałę w sprawie przekazania środków finansowych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji.

W punkcie 31. podjęto uchwałę w sprawie przekazania środków finansowych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji. Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach zwróciła się do Urzędu Miasta Jaworzna z prośbą o przeniesienie środków finansowych z planu finansowego na pokrycie dodatkowych etatów KMP w Jaworznie w rewirach dzielnicowych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji w ramach zaoszczędzonych środków w kwocie 23 000,00 zł. Podstawą przekazania środków finansowych w formie dotacji celowej będzie realizacja zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego. W związku z tym zostanie podpisane porozumienie z Komendantem Wojewódzkim Policji w Katowicach w sprawie wsparcia finansowego dla Komendy Miejskiej Policji w Jaworznie na zakup sprzętu techniki policyjnej. Zakup jest niezbędny dla uzupełnienia braków sprzętowych wykorzystywanych w codziennej służbie.

Aktualnie interpelacje, wolne wnioski i informacje składają radni.

Aktualnie interpelacje, wolne wnioski i informacje składają radni. Następnie Przewodniczący Rady Miejskiej poinformuje o wnioskach złożonych przez mieszkańców.