Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Sesja Rady Miejskiej - 21.12.2017 r.

Rozpoczęła się dzisiejsza sesja Rady Miejskiej. W planowanym porządku obrad znalazło się 15 punktów. Zachęcamy do śledzenia relacji "na żywo".

Komendant Hufca ZHP Jaworzno - Kinga Jędrzejek przekazała na ręce radnych Betlejemskie Światełko Pokoju..

Komendant Hufca ZHP Jaworzno - Kinga Jędrzejek przekazała na ręce radnych Betlejemskie Światełko Pokoju.

Aktualnie radny Andrzej Węglarz odczytuje pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącą Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Jaworzna na lata 2018 - 2029..

Aktualnie radny Andrzej Węglarz odczytuje pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącą Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Jaworzna na lata 2018 - 2029.

Skarbnik Miasta Dorota Kuczera omawia prezentację dotyczącą budżetu miasta na 2018 rok. Warto podkreślić, iż w przyszłym roku wydatki budżetowe Jaworzna przekroczą granicę 0,5 mld zł, co czyni budżet na rok 2018 rekordowym.

Skarbnik Miasta Dorota Kuczera omawia prezentację dotyczącą budżetu miasta na 2018 rok. Warto podkreślić, iż w przyszłym roku wydatki budżetowe Jaworzna przekroczą granicę 0,5 mld zł, co czyni budżet na rok 2018 rekordowym. Same wydatki majątkowe, czyli związane z budową, rozbudową i modernizacją infrastruktury miejskiej wyniosą blisko 90 mln zł. Wydatki majątkowe w przeliczeniu na jednego mieszkańca wynosić będą aż 972 zł.

Radni przegłosowali projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Jaworzna na lata 2018 - 2029.

Radni przegłosowali projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Jaworzna na lata 2018 - 2029. Aktualnie radny Andrzej Węglarz odczytuje pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącą budżetu miasta na 2018 rok.

Rada Miejska poparła dzisiaj zaproponowany przez prezydenta Pawła Silberta projekt uchwały budżetowej miasta na 2018 rok. Budżet został pozytywnie zaopiniowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową..

Rada Miejska poparła dzisiaj zaproponowany przez prezydenta Pawła Silberta projekt uchwały budżetowej miasta na 2018 rok. Budżet został pozytywnie zaopiniowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową.

W punkcie 5. radni przegłosowali uchwałę w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Jaworznie na 2018 r. W kolejnym punkcie radni zatwierdzili plany pracy Komisji Rady Miejskiej w Jaworznie na 2018 rok..

W punkcie 5. radni przegłosowali uchwałę w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Jaworznie na 2018 r. W kolejnym punkcie radni zatwierdzili plany pracy Komisji Rady Miejskiej w Jaworznie na 2018 rok.

W punkcie 7. radni zatwierdzili projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających dla miasta Jaworzna na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Jaworznie w 2017 r. Wolne środki finansowe na zadaniu pn. likwidacja barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych pochodzą z rezygnacji, które osoby niepełnosprawne z różnych przyczyn złożyły w trakcie realizacji wniosków i zostaną one w pełni wykorzystane na zaspokojenie potrzeb dotyczących dofinansowania zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych..

W punkcie 7. radni zatwierdzili projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających dla miasta Jaworzna na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Jaworznie w 2017 r. Wolne środki finansowe na zadaniu pn. "likwidacja barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych" pochodzą z rezygnacji, które osoby niepełnosprawne z różnych przyczyn złożyły w trakcie realizacji wniosków i zostaną one w pełni wykorzystane na zaspokojenie potrzeb dotyczących dofinansowania zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych.

W punkcie 8. radni przyjęli uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Miasta Chorzów na dofinansowanie działalności Ośrodka Pomocy Osobom Uzależnionym i ich Rodzinom w Chorzowie.

W punkcie 8. radni przyjęli uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Miasta Chorzów na dofinansowanie działalności Ośrodka Pomocy Osobom Uzależnionym i ich Rodzinom w Chorzowie. W związku z likwidacją z dniem 31 grudnia 2017 r. jednostki budżetowej Ośrodka Profilaktyki Uzależnienie od Alkoholu oraz Pobytu Nietrzeźwych z siedzibą w Jaworznie zachodzi konieczość nawiązania współpracy z inną jednostką samorządu terytorialnego prowadzącą izbę wytrzeźwień. Biorąc pod uwagę powyższe zawarte zostało porozumienie intencyjne z Miastem Chorzów, w którym strony zadeklarowały wolę współpracy w zakresie prowadzenia działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu, w stosunku do osób dowiezionych z terenu Gminy Miasta Jaworzna do Izby Wytrzeźwień funkcjonującej w ramach struktury Ośrodka Pomocy Osobom Uzależnionym i ich Rodzinom w Chorzowie. Współpraca dotyczyć będzie okresu od dnia 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

W punkcie 9. radni jednogłośnie przyjęli uchwałę w sprawie Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla miasta Jaworzna na lata 2017 – 2022.

W punkcie 9. radni jednogłośnie przyjęli uchwałę w sprawie Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla miasta Jaworzna na lata 2017 – 2022. Opracowany Program Ochrony Zdrowia Psychicznego stanowi jeden z elementów Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Jaworznie.

Program przedstawia strategię działań, mających na celu ograniczenie występowania zagrożeń dla

zdrowia psychicznego mieszkańców miasta, poprawę jakości życia osób z zaburzeniami psychicznymi i ich bliskich oraz zapewnienie dostępności do świadczeń psychiatrycznej opieki zdrowotnej.

W kolejnym - 10. punkcie radni przyjęli uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Miasta Jaworzna na lata 2018 - 2022..

W kolejnym - 10. punkcie radni przyjęli uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Miasta Jaworzna na lata 2018 - 2022.

W punkcie 11. radni przegłosowali uchwałę w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków, stanowiących dochody budżetu Gminy Miasta Jaworzna za pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny.

W punkcie 11. radni przegłosowali uchwałę w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków, stanowiących dochody budżetu Gminy Miasta Jaworzna za pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny. Niniejsza uchwała umożliwi np. dokonywanie w kasach Urzędu, wpłat przy użyciu kart płatniczych między innymi podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, opłaty skarbowej i innych wymaganych przepisami prawa, stanowiących dochody Gminy Miasta Jaworzna.

W kolejnym punkcie radni przyjęli uchwałę w sprawie zwolnienia w ramach pomocy de minimis z podatku od nieruchomości dla mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców będących po raz pierwszy podatnikami podatku od nieruchomości, od nieruchomości położonych na terenie miasta Jaworzna.

W kolejnym punkcie radni przyjęli uchwałę w sprawie zwolnienia w ramach pomocy de minimis z podatku od nieruchomości dla mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców będących po raz pierwszy podatnikami podatku od nieruchomości, od nieruchomości położonych na terenie miasta Jaworzna. Projekt uchwały zakłada zwolnienia z podatku od nieruchomości zajęte na potrzeby działalności gospodarczej prowadzonej przez mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców, będących po raz pierwszy podatnikami podatku od nieruchomości, od nieruchomości położonych na terenie miasta Jaworzna. Fot. A. Gontarz.

Aktualnie interpelacje, wolne wnioski i informacje składają radni.

Aktualnie interpelacje, wolne wnioski i informacje składają radni. Następnie Przewodniczący Rady Miejskiej poinformuje o wnioskach złożonych przez mieszkańców.