Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Sesja Rady Miejskiej - 25.01.2018 r.

Rozpoczęła się dzisiejsza sesja Rady Miejskiej. W planowanym porządku obrad znalazło się 16 punktów. Zachęcamy do śledzenia relacji "na żywo".

Na początku sesji - na wniosek Prezydenta Miasta - wycofano spod obrad projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie wyrażenia zamiaru przekształcenia Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia im. Grażyny Bacewicz w Jaworznie poprzez zmianę jej siedziby.

Po otwarciu sesji, ustaleniu porządku obrad oraz przyjęciu protokołu z poprzedniej sesji, radni jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie przyznania dyplomu honorowego Za zasługi dla miasta Jaworzna Panu Stanisławowi Bigajowi.  Pan Stanisław Bigaj, z zawodu piekarz - cukiernik, z Jaworznem związany jest od 1970 roku.

Po otwarciu sesji, ustaleniu porządku obrad oraz przyjęciu protokołu z poprzedniej sesji, radni jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie przyznania dyplomu honorowego "Za zasługi dla miasta Jaworzna" Panu Stanisławowi Bigajowi.

Pan Stanisław Bigaj, z zawodu piekarz - cukiernik, z Jaworznem związany jest od 1970 roku. Pracuje wśród ludzi i dla ludzi. Angażuje się w szkolenie uczniów, za co został uhonorowany złotą odznaką w rzemiośle. Przyjmuje do nauki zawodu wychowanków ośrodków opiekuńczo-wychowawczych. Współpracuje z lokalnymi szkołami i przedszkolami w ramach promocji nauki zawodu piekarza. Organizuje także liczne konkursy dla uczniów piekarstwa.

Za swoją działalność rzemieślniczą został odznaczony złotym medalem im. Jana Kilińskiego "Za zasługi dla Rzemiosła Polskiego". Działa na rzecz społeczeństwa uczestnicząc w organizacji licznych spotkań dla mieszkańców. Podsumowaniem dotychczasowej pracy Pana Stanisława Bigaja na rzecz środowiska i mieszkańców było nominowanie jego osoby do tytułu "Zwykły - niezwykły" w konkursie im. Jana Rodowicza "Anody". Konkurs organizuje Muzeum Powstania Warszawskiego pt. "Powstańcy naszych czasów".

W punktach 4. i 5. radni przyjęli sprawozdanie Prezydenta Miasta z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Jaworznie w 2017 roku oraz zatwierdzili sprawozdania z działalności stałych komisji Rady Miejskiej w 2017 roku..

W punktach 4. i 5. radni przyjęli sprawozdanie Prezydenta Miasta z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Jaworznie w 2017 roku oraz zatwierdzili sprawozdania z działalności stałych komisji Rady Miejskiej w 2017 roku.

W punktach 6-7 radni przegłosowali zmiany w uchwale budżetowej na 2018 r. miasta Jaworzna oraz zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta na lata 2018 - 2029..

W punktach 6-7 radni przegłosowali zmiany w uchwale budżetowej na 2018 r. miasta Jaworzna oraz zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta na lata 2018 - 2029.

W kolejnym punkcie radni jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych niepublicznym przedszkolom, szkołom i placówkom oświatowym oraz publicznym szkołom prowadzonym na terenie Miasta Jaworzna przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji.

W kolejnym punkcie radni jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych niepublicznym przedszkolom, szkołom i placówkom oświatowym oraz publicznym szkołom prowadzonym na terenie Miasta Jaworzna przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji. Zmienione przepisy określają m.in. sposób udzielania dotacji szkołom niepublicznym dla dorosłych, zakres kontroli, warunki udzielania dotacji oraz możliwość wstrzymania dotacji.

W kolejnym punkcie radni jednogłośnie podjęli uchwałę inicjującą powstanie żłobka publicznego i wsparcia finansowego opieki w żłobkach i klubikach na terenie Jaworzna.

W kolejnym punkcie radni jednogłośnie podjęli uchwałę inicjującą powstanie żłobka publicznego i wsparcia finansowego opieki w żłobkach i klubikach na terenie Jaworzna. To wspólna propozycja środowiska jaworznickich mam i prezydenta Pawła Silberta. Zgodnie z założeniami nowa placówka powstanie we wrześniu tego roku, w budynku przy ul. 3 Maja 16 i funkcjonować będzie w nim równolegle z przedszkolem. W tym czasie uruchomiony zostanie także system dotacji dla niepublicznych żłobków i klubów dziecięcych.

W następnym punkcie radni podjęli uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie lokalu użytkowego w SP ZOZ Szpitalu Wielospecjalistycznym w Jaworznie.

W następnym punkcie radni podjęli uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie lokalu użytkowego w SP ZOZ Szpitalu Wielospecjalistycznym w Jaworznie. W celu kontynuacji prowadzenia działalności handlowej w lokalu użytkowym o powierzchni 7 m2, zlokalizowanym na parterze budynku Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie, wymagana jest zgoda Rady Miejskiej na dzierżawę ww. lokalu. W punkcie handlowym prowadzona jest sprzedaż podstawowych artykułów, m.in. środków czystości i higieny osobistej, artykułów piśmienniczych i papierniczych, książek, kosmetyków, prasy. Korzystają z niego zarówno pacjenci jak i pracownicy Szpitala.

W punkcie 11. radni podjęli uchwałę w sprawie finansowania z budżetu miasta Jaworzna kosztów godzin nadliczbowych policjantów z Komendy Miejskiej Policji w Jaworznie na potrzeby programu Tarcza w 2018 r. Projekt uchwały i projekt porozumienia dotyczy kontynuacji finansowania przez gminę nadgodzin pracy policjantów w ramach programu Tarcza, które gmina realizuje od 2006 r. Uchwała ma na względzie poprawę szeroko rozumianego stanu bezpieczeństwa na terenie naszego miasta. Środki w kwocie 200 tys. zł pozwolą na dodatkowe zwiększenie służby prewencyjnej w rejonach i dniach najbardziej zagrożonych niewątpliwie podniesie poczucie bezpieczeństwa wśród mieszkańców oraz zwiększy skuteczność programu „Tarcza”.

W punkcie 11. radni podjęli uchwałę w sprawie finansowania z budżetu miasta Jaworzna kosztów godzin nadliczbowych policjantów z Komendy Miejskiej Policji w Jaworznie na potrzeby programu "Tarcza" w 2018 r. Projekt uchwały i projekt porozumienia dotyczy kontynuacji finansowania przez gminę nadgodzin pracy policjantów w ramach programu "Tarcza", które gmina realizuje od 2006 r. Uchwała ma na względzie poprawę szeroko rozumianego stanu bezpieczeństwa na terenie naszego miasta. Środki w kwocie 200 tys. zł pozwolą na dodatkowe zwiększenie służby prewencyjnej w rejonach i dniach najbardziej zagrożonych niewątpliwie podniesie poczucie bezpieczeństwa wśród mieszkańców oraz zwiększy skuteczność programu „Tarcza”. Dodatkowe patrole będą uruchamiane w godzinach popołudniowych, wieczornych i nocnych, zgodnie z potrzebami wynikającymi z prowadzonych analiz. Do pełnienia służby kierowani są funkcjonariusze uzyskujący najlepsze wyniki i wyróżniający się w codziennej pracy. Patrole będą kierowane głównie do zdarzeń związanych z programem "Tarcza".

W kolejnym punkcie radni podjęli uchwałę w sprawie oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Jaworzna oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego..

W kolejnym punkcie radni podjęli uchwałę w sprawie oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Jaworzna oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Aktualnie interpelacje, wolne wnioski i informacje składają radni.

Aktualnie interpelacje, wolne wnioski i informacje składają radni. Następnie Przewodniczący Rady Miejskiej poinformuje o wnioskach złożonych przez mieszkańców.