Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Sesja Rady Miejskiej - 27.02.2018 r.

Rozpoczęła się dzisiejsza sesja Rady Miejskiej. W planowanym porządku obrad znalazło się 15 punktów. Zachęcamy do śledzenia relacji "na żywo".

Po otwarciu sesji, ustaleniu porządku obrad oraz przyjęciu protokołu z poprzedniej sesji, radni zapoznali się z informacją Prezydenta Miasta Jaworzna za rok 2017 dotyczącą renty planistycznej oraz roszczeń w związku z uchwaleniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

W punktach 4. i 5. radni przegłosowali zmiany w uchwale budżetowej na 2018 r. miasta Jaworzna oraz zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta na lata 2018 - 2029..

W punktach 4. i 5. radni przegłosowali zmiany w uchwale budżetowej na 2018 r. miasta Jaworzna oraz zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta na lata 2018 - 2029.

W kolejnym punkcie radni jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie przyjęcia Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w latach 2018-2021.

W kolejnym punkcie radni jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie przyjęcia Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w latach 2018-2021. W związku ze zmianą ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków m.in. w kwestii dotyczącej wydłużenia czasu obowiązywania taryf do 3 lat, zaistniała konieczność zatwierdzenia nowego Planu rozwoju i modernizacji urządzeń.

W punkcie 7. stosunkiem głosów 20 za i 3 wstrzymujących się radni podjęli uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Jaworzna.

W punkcie 7. stosunkiem głosów 20 "za" i 3 "wstrzymujących się" radni podjęli uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Jaworzna. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Studium to dowód aktywnej polityki przestrzennej Jaworzna. Dotychczasowy rozwój miasta, szczególnie w ostatnich latach, oparty był na dalekosiężnym planowaniu. Kierunki przekształceń, tempo i kolejność realizacji inwestycji infrastrukturalnych, a zwłaszcza drogowych, udostępnianie nowych terenów inwestycyjnych, zapewnianie ochrony obszarom cennym przyrodniczo, równoważenie polityki wydobywczej podmiotów górniczych z potrzebami mieszkańców – to najważniejsze cele rozwojowe miasta realizowane w oparciu o dokumenty planistyczne. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Jaworzna po wprowadzeniu do niego deklarowanych zmian powinno na kolejne lata być podstawą dalszego zrównoważonego rozwoju miasta.

W następnym punkcie radni podjęli uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Sfera południe w Jaworznie.

W następnym punkcie radni podjęli uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Sfera południe" w Jaworznie. Przedstawiony plan miejscowy zagospodarowania przestrzennego realizuje postulat zwiększenia terenów mieszkalniowych w sąsiedztwie istniejącego osiedla TBS Sfera. Granicami planu proponuje się objąć obszar na południe od budowanego osiedla o powierzchni 7,7 ha, obejmujący tereny rolne i budowaną obecnie drogę między GEOsferą a ul. Szczakowską.

W punkcie 9. stosunkiem głosów 15 za, 7 przeciw i 1 wstrzymujących się radni podjęli uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Wandy w Jaworznie.

W punkcie 9. stosunkiem głosów 15 "za", 7 "przeciw" i 1 "wstrzymujących się" radni podjęli uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Wandy w Jaworznie. Uchwała dotyczy korekty planu dotychczasowego, którego realizacja w tym obszarze natrafia od lat na trudności inwestycyjne. Granicami planu proponuje się objąć obszar 1,567 ha położony za zabudową wielorodzinną przy ul. Wandy, stanowiący niezagospodarowane tereny gminne i jedną niewielką nieruchomość prywatną w dostosowaniu do ich granic ewidencyjnych. Od 2003 r. teren zakwalifikowany był zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego "Kołłątaja - zachód" jako tereny usług, handlu, gastronomii, rzemiosła oraz usług sportowo-rekreacyjnych oraz tereny ulic dojazdowych. Takie przeznaczenie, prawidłowe z punktu widzenia zaspokajania potrzeb mieszkańców, nie zostało zrealizowane. Działki gminne nigdy nie znalazły nabywcy i powszechnie wnioskuje się o zmianę ich przeznaczenia na funkcje mieszkaniowe.

W kolejnym punkcie radni podjęli uchwałę w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie w trybie bezprzetargowym, na rzecz Miejskiego Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie ograniczonego prawa rzeczowego w postaci odpłatnego użytkowania na okres dziesięciu lat zabudowanej nieruchomości gminnej, położonej przy ul. Grunwaldzkiej 80, w celu prowadzenia działalności statutowej.

W kolejnym punkcie radni podjęli uchwałę w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie w trybie bezprzetargowym, na rzecz Miejskiego Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie ograniczonego prawa rzeczowego w postaci odpłatnego użytkowania na okres dziesięciu lat zabudowanej nieruchomości gminnej, położonej przy ul. Grunwaldzkiej 80, w celu prowadzenia działalności statutowej. W związku z faktem, iż na rzecz osoby prawnej, którą jest Miejskie Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie, nie może być ustanowiona prawna forma władania jaką jest trwały zarząd zachodzi konieczność uregulowania stanu prawnego przedmiotowej nieruchomości. Biorąc pod uwagę założenia projektu pod nazwą "Termomodernizacja Hali Widowiskowo-Sportowej ul. Grunwaldzka 80 w Jaworznie", w tym konieczność pozostawienia obiektu hali na majątku Gminy najbardziej właściwą formą przekazania jest ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego.

W punkcie 11. radni przyjęli uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie w trybie bezprzetargowym, na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie ograniczonego prawa rzeczowego w postaci odpłatnego użytkowania na czas nieoznaczony nieruchomości gminnej, w celu prowadzenia działalności statutowej.

W punkcie 11. radni przyjęli uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie w trybie bezprzetargowym, na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie ograniczonego prawa rzeczowego w postaci odpłatnego użytkowania na czas nieoznaczony nieruchomości gminnej, w celu prowadzenia działalności statutowej. SP ZOZ Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie zwrócił się z wnioskiem o przekazanie części nieruchomości oznaczonej jako działka nr 12/14 w obrębie 258 m. Jaworzna, stanowiącej własność Gminy Miasta Jaworzna, będącej w trwałym zarządzie Domu Pomocy Społecznej w Jaworznie. Wniosek uzasadniono koniecznością realizacji zadania pn "Budowa drogi przeciwpożarowej do placu manewrowego Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie" wynikającą z decyzji Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Jaworznie.

W kolejnym punkcie radni podjęli uchwałę w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 7 w Jaworznie, uznając skargę za bezzasadną.  Aktualnie interpelacje, wolne wnioski i informacje składają radni.

W kolejnym punkcie radni podjęli uchwałę w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 7 w Jaworznie, uznając skargę za bezzasadną.

Aktualnie interpelacje, wolne wnioski i informacje składają radni. Następnie Przewodniczący Rady Miejskiej poinformuje o wnioskach złożonych przez mieszkańców.