Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Sesja Rady Miejskiej - 27.03.2018 r.

Rozpoczęła się dzisiejsza sesja Rady Miejskiej. W planowanym porządku obrad znalazło się 25 punktów. Zachęcamy do śledzenia relacji "na żywo".

Po otwarciu sesji, ustaleniu porządku obrad oraz przyjęciu protokołu z poprzedniej sesji, radni zapoznali się ze sprawozdaniami z realizacji Strategii Mieszkalnictwa za 2017 rok, działalności jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w Jaworznie za 2017 rok oraz realizacji w 2017 roku programów wynikających ze Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Jaworznie na lata 2017 – 2020.

W punktach 6. i 7. radni pochylili się nad projektem uchwały ws. zmian w uchwale budżetowej na 2018 r. miasta Jaworzna oraz ws. zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Jaworzna na lata 2018 – 2029..

W punktach 6. i 7. radni pochylili się nad projektem uchwały ws. zmian w uchwale budżetowej na 2018 r. miasta Jaworzna oraz ws. zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Jaworzna na lata 2018 – 2029.

W punkcie 8. stosunkiem głosów 15 za, 8 przeciw, radni przyjęli projekt uchwały ws. emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.  Obligacje komunalne to papiery wartościowe emitowane przez jednostkę samorządu terytorialnego.

W punkcie 8. stosunkiem głosów 15 za, 8 przeciw, radni przyjęli projekt uchwały ws. emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

Obligacje komunalne to papiery wartościowe emitowane przez jednostkę samorządu terytorialnego. Jednostka samorządowa otrzymuje od nabywców obligacji środki pieniężne, natomiast sama jest zobowiązana do zapłaty obligatariuszom odsetek i wykupu obligacji po określonym czasie. Miasto planuje wyemitować obligacje w 2018 roku w kwocie łącznej 20.000.000 zł. Emisja obligacji ma na celu pozyskanie środków pieniężnych na pokrycie deficytu budżetowego, a także spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Obligacje w swej istocie spełniają funkcję kredytu, teraz jednak są dla Miasta bardziej korzystne niż tradycyjny komercyjny kredyt bankowy. Zasadniczym atutem obligacji jest ich elastyczność. Instrument ten daje możliwość określenia takich terminów wykupu (spłaty kapitału), które zapewniają bezpieczeństwo w zakresie płynności finansowej budżetu. Wykup obligacji zaplanowano w latach 2021-2029.

W punkcie 9 jaworzniccy radni jednogłośnie przegłosowali projekt uchwały w sprawie zmiany zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Jaworzna..

W punkcie 9 jaworzniccy radni jednogłośnie przegłosowali projekt uchwały w sprawie zmiany zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Jaworzna.

W punktach 10. i 11. radni zadecydowali o ustaleniu zasad usytuowania na terenie miasta Jaworzna miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta..

W punktach 10. i 11. radni zadecydowali o ustaleniu zasad usytuowania na terenie miasta Jaworzna miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta.

W kolejnym punkcie radni podjęli uchwałę w sprawie w sprawie podziału miasta Jaworzna na okręgi wyborcze, ustalenia ich numerów, granic oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.  Wprowadzane zmiany wiążą się z wejściem w życie - 31 stycznia 2018 r. ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych, która między innymi znacząco zmieniła przepisy Kodeksu wyborczego.  Zgodnie z art. 12 ust.1 cyt. ustawy wszystkie rady gmin zostały zobowiązane do dokonania podziału gminy na okręgi wyborcze – w terminie 60 dni od dnia jej wejścia w życie tj. do dnia 1 kwietnia 2018 r. Jeżeli rada gminy nie dokona podziału na okręgi wyborcze we wskazanym terminie, podziału tego dokonuje komisarz wyborczy w terminie 14 dni od upływu tego terminu.  Dokonanie podziału na okręgi wyborcze, a w miastach na prawach powiatu także ustalenie liczby radnych wybieranych w poszczególnych okręgach wyborczych następuje według jednolitej normy przedstawicielstwa obliczonej przez podzielenie liczby mieszkańców gminy przez liczbę radnych wybieranych do danej rady.

W kolejnym punkcie radni podjęli uchwałę w sprawie w sprawie podziału miasta Jaworzna na okręgi wyborcze, ustalenia ich numerów, granic oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.

Wprowadzane zmiany wiążą się z wejściem w życie - 31 stycznia 2018 r. ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych, która między innymi znacząco zmieniła przepisy Kodeksu wyborczego.

Zgodnie z art. 12 ust.1 cyt. ustawy wszystkie rady gmin zostały zobowiązane do dokonania podziału gminy na okręgi wyborcze – w terminie 60 dni od dnia jej wejścia w życie tj. do dnia 1 kwietnia 2018 r. Jeżeli rada gminy nie dokona podziału na okręgi wyborcze we wskazanym terminie, podziału tego dokonuje komisarz wyborczy w terminie 14 dni od upływu tego terminu.

Dokonanie podziału na okręgi wyborcze, a w miastach na prawach powiatu także ustalenie liczby radnych wybieranych w poszczególnych okręgach wyborczych następuje według jednolitej normy przedstawicielstwa obliczonej przez podzielenie liczby mieszkańców gminy przez liczbę radnych wybieranych do danej rady. Liczba wybieranych radnych w Jaworznie to 23. Przy ustalaniu podziału gminy na okręgi wyborcze uwzględnia się liczbę mieszkańców ujętych w stałym rejestrze wyborców danej gminy na koniec kwartału poprzedzającego kwartał, w którym rada gminy dokonuje podziału gminy na okręgi wyborcze, dlatego też przyjęto stan na 31 grudnia 2018 r. tj. 88 026 mieszkańców. Norma przedstawicielska dla Rady Miejskiej w Jaworznie wynosi 3827,22.

W punkcie 13. radni zadecydowali o przyjęciu programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jaworzno w 2018 roku..

W punkcie 13. radni zadecydowali o przyjęciu programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jaworzno w 2018 roku.

W punkcie 14. radni jednogłośnie zadecydowali o zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu na terenie Gminy Miasta Jaworzna..

W punkcie 14. radni jednogłośnie zadecydowali o zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu na terenie Gminy Miasta Jaworzna.

W kolejnym punkcie jaworzniccy radni przegłosowali projekt uchwały ws. zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie..

W kolejnym punkcie jaworzniccy radni przegłosowali projekt uchwały ws. zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie.

W punktach od 16. do 19. radni pochylili się nad projektami uchwał dotyczącymi utworzenia żłobka miejskiego w Jaworznie.

W punktach od 16. do 19. radni pochylili się nad projektami uchwał dotyczącymi utworzenia żłobka miejskiego w Jaworznie. Głosowano m.in. uchwałę ws. powstania takiej placówki w mieście, uchwalenia jej statutu czy wysokości opłat za pobyt w żłobku miejskim i dopłat dla prywatnych żłobków i klubików dziecięcych na terenie Jaworzna.

Zgodnie z założeniami, nowa placówka powstanie we wrześniu tego roku, w budynku przy ul. 3 Maja 16 i funkcjonować będzie w nim równolegle z przedszkolem. W tym czasie uruchomiony zostanie także system dotacji dla niepublicznych żłobków i klubów dziecięcych - po konsultacjach kwota została ustalona na 300 zł dopłaty dla każdego dziecka. W publicznym żłobku miejsce znajdzie 30 dzieci, w prywatnych podmiotach funkcjonuje obecnie ponad 170 miejsc. Zapewne nowe formy wsparcia rodzin, spowodują że w mieście uruchomione zostaną nowe punkty opieki nad dziećmi.

Przypomnijmy, że staraniem Prezydenta Miasta, Jaworzno uzyskało zakładaną, maksymalną kwotę 600 tys. zł. z rządowego programu „Maluch+”. Ponadto jaworznickie niepubliczne żłobki i klubiki dziecięce również otrzymały wsparcie z rządowego programu.

W punkcie 20. radni zdecydowali o wprowadzeniu uchwały ws. w sprawie podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających dla miasta Jaworzna na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Jaworznie w 2018 r..

W punkcie 20. radni zdecydowali o wprowadzeniu uchwały ws. w sprawie podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających dla miasta Jaworzna na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Jaworznie w 2018 r.

W kolejnym punkcie radni przegłosowali projekt zmieniający uchwałę Nr XXXI/437/2017 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających miastu Jaworzno lub jego jednostkom organizacyjnym, określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg..

W kolejnym punkcie radni przegłosowali projekt zmieniający uchwałę Nr XXXI/437/2017 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających miastu Jaworzno lub jego jednostkom organizacyjnym, określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg.

Ponadto radni przyjęli Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Jaworzna do roku 2023..

Ponadto radni przyjęli Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Jaworzna do roku 2023.

W punktach 22a do 22c głosowali nad projektami uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego; projektem w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust.3 ustawy Karta Nauczyciela oraz niektórych innych nauczycieli oraz projektem w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, o których mowa w art. 42 ust.6 ustawy Karta Nauczyciela..

W punktach 22a do 22c głosowali nad projektami uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego; projektem w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust.3 ustawy Karta Nauczyciela oraz niektórych innych nauczycieli oraz projektem w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, o których mowa w art. 42 ust.6 ustawy Karta Nauczyciela.

Aktualnie interpelacje, wolne wnioski i informacje składają radni.

Aktualnie interpelacje, wolne wnioski i informacje składają radni. Następnie Przewodniczący Rady Miejskiej poinformuje o wnioskach złożonych przez mieszkańców.