Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Sesja Rady Miejskiej - 26.04.2018 r.

Rozpoczęła się dzisiejsza sesja Rady Miejskiej. W planowanym porządku obrad znalazło się 15 punktów:

 1. Otwarcie sesji i ustalenie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej w Jaworznie.
 3. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 r. miasta Jaworzna.
 4. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Jaworzna na lata 2018-2029.
 5. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie zmieniający uchwałę w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
 6. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Stypendialnego dla Uczniów Szczególnie Uzdolnionych - "Stypendium Prezydenta Miasta Jaworzna".
 7. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie ustalenia zasad udzielania stypendiów uzdolnionym uczniom.
 8. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie podziału miasta Jaworzna na stałe obwody głosowania.
 9. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych związanych z przygotowaniem części budżetu miasta Jaworzna na 2019 rok.
 10. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie miasta Jaworzna.
 11. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla nowego odcinka linii 220 kV Byczyna - Jamki w Jaworznie.
 12. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 8 w Jaworznie.
 13. Informacja o międzysesyjnej działalności Prezydenta Miasta Jaworzna.
 14. Interpelacje, wolne wnioski i informacje radnych.
 15. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o wnioskach mieszkańców.

Archiwalne zapisy sesji oraz transmisje z bieżącej można obejrzeć w zakładce Sesje Rady Miejskiej Live. Zachęcamy do śledzenia relacji "na żywo".

***

Na początku dzisiejszej sesji Rady Miejskiej wszyscy zebrani uczcili symboliczną minutą ciszy pamięć zmarłej Henryki Stachańczyk - pedagoga, pierwszej dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego, długoletniej działaczki Związku Nauczycielstwa Polskiego, członka Zarządu Głównego ZNP, przewodniczącej Komisji Pedagogicznej ZG ZNP, prezesa Oddziału ZNP w Jaworznie.

Po otwarciu sesji, ustaleniu porządku obrad oraz przyjęciu protokołu z poprzedniej sesji, w punktach 3. i 4. radni przegłosowali zmiany w uchwale budżetowej na 2018 r. miasta Jaworzna oraz zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta na lata 2018 - 2029.

Po otwarciu sesji, ustaleniu porządku obrad oraz przyjęciu protokołu z poprzedniej sesji, w punktach 3. i 4. radni przegłosowali zmiany w uchwale budżetowej na 2018 r. miasta Jaworzna oraz zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta na lata 2018 - 2029. W kolejnym punkcie radni podjęli uchwałę zmieniająca uchwałę w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

W punkcie 6. radni podjęli uchwałę w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Stypendialnego dla Uczniów Szczególnie Uzdolnionych - Stypendium Prezydenta Miasta Jaworzna.

W punkcie 6. radni podjęli uchwałę w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Stypendialnego dla Uczniów Szczególnie Uzdolnionych - "Stypendium Prezydenta Miasta Jaworzna". Celem świadczeń o charakterze motywacyjnym (stypendiów) jest wspieranie uczniów zdolnych, wyróżniających się w nauce oraz osiągających wybitne wyniki sportowe i artystyczne. Miasto Jaworzno poprzez wspieranie zdolnych i pracowitych uczniów szkół ponadgimnazjalnych, pomoże im w uzyskaniu wiedzy i umiejętności w procesie rozwoju edukacyjnego. Wyróżniający się w nauce uczniowie tych szkół będą w przyszłości wykorzystywać zdobytą wiedzę w dorosłym zawodowym życiu. Stypendium za wybitne wyniki w nauce oraz nagroda za wybitne osiągnięcia w dziedzinie naukowej, sportowej, kulturalnej lub innej, w szczególności w różnego rodzaju prestiżowych olimpiadach, konkursach, festiwalach czy zawodach sportowych, z jednej strony będzie ich promować, z drugiej zaś motywować do dalszej nauki i pracy.

W następnym punkcie radni jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie ustalenia zasad udzielania stypendiów uzdolnionym uczniom. Stypendium Prezydenta Miasta Jaworzna, jako forma honorowego wyróżnienia i finansowego wsparcia uzdolnionych, młodych mieszkańców Jaworzna, uczniów szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych w ciągu kilkunastu lat od czasu jego ustanowienia ugruntowało swoje znaczenie i prestiż w środowisku oświatowym naszego miasta. Aktualnie obowiązująca regulacja prawna, czyli uchwała Nr XLI/715/2006 Miejskiej w Jaworznie w sprawie ustalenia zasad udzielania stypendiów dla uczniów. podjęta została 30 maja 2006 r. Po kilkunastu latach obowiązywania proponuje się nową, uaktualnioną wersję uchwały będącą wynikiem doświadczeń związanych z realizacją dotychczas obowiązującej oraz wynikiem analizy merytorycznej i redakcyjnej jej postanowień. W rezultacie przygotowany został projekt nowej uchwały, która nie zmienia zasadniczo treści głównych postanowień uchwały z 2006 roku, wprowadza natomiast szereg zmian, głównie mających charakter organizacyjny.

W punkcie 8. stosunkiem głosów 15 za, 5 przeciw i 3 wstrzymujących się radni podjęli uchwałę w sprawie podziału miasta Jaworzna na stałe obwody głosowania.

W punkcie 8. stosunkiem głosów 15 "za", 5 "przeciw" i 3 "wstrzymujących się" radni podjęli uchwałę w sprawie podziału miasta Jaworzna na stałe obwody głosowania. Zgodnie z nowelą przepisów Kodeksu wyborczego stały obwód głosowania powinien obejmować od 500 do 4000 mieszkańców. Przed zmianą przepisów Kodeksu obwód głosowania obejmował od 500 do 3000 mieszkańców. Dotychczasowy podział ustalony uchwałą Nr XXVIII/408/2013 z dnia 30 stycznia 2013 r. wyodrębniał w mieście 44 stałe obwody głosowania. W przedstawionym projekcie uchwały proponuje się podział miasta na 45 obwodów głosowania. Przy proponowaniu nowego podziału na obwody głosowania, poza spełnieniem wymogów ustawowych i koniecznością uwzględnienia granic nowych okręgów wyborczych, podstawową zasadą była jak najmniejsza ingerencja w granice dotychczasowych obwodów głosowania, mając na względzie komfort i wygodę wyborców.

W kolejnym punkcie radni podjęli uchwałę w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych związanych z przygotowaniem części budżetu miasta Jaworzna na 2019 rok. Przeprowadzenie konsultacji społecznych z mieszkańcami Jaworzna na temat wydatków finansowanych z wydzielonej części budżetu miasta na 2019 rok - nazwanej umownie budżetem obywatelskim to inicjatywa, która pozwoli mieszkańcom współdecydować o miejskich przedsięwzięciach, zarówno na płaszczyźnie ogólnomiejskiej jak i lokalnej tj. w ich obszarach zamieszkania.

W kolejnym punkcie radni podjęli uchwałę w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych związanych z przygotowaniem części budżetu miasta Jaworzna na 2019 rok. Przeprowadzenie konsultacji społecznych z mieszkańcami Jaworzna na temat wydatków finansowanych z wydzielonej części budżetu miasta na 2019 rok - nazwanej umownie "budżetem obywatelskim" to inicjatywa, która pozwoli mieszkańcom współdecydować o miejskich przedsięwzięciach, zarówno na płaszczyźnie ogólnomiejskiej jak i lokalnej tj. w ich obszarach zamieszkania. Uchwała reguluje kwestie związane z organizacją naboru wniosków mieszkańców, ich weryfikacją oraz wyborem zadań publicznych, pochodzących z wniosków mieszkańców do finansowania z części budżetu miasta na 2019 rok. Zasady prowadzenia konsultacji w proponowanym kształcie zostały wypracowane z udziałem mieszkańców, w ramach zbierania uwag i opinii oraz publicznych debat i dyskusji poświęconych edycji JBO 2019.

Z łącznej puli dedykowanej budżetowi obywatelskiemu - podobnie jak w poprzednich edycjach JBO - tj. 3 mln zł - 1 mln zł, tj. o 200 tys. zł mniej w stosunku do tegorocznej edycji, został przeznaczony na realizację zadań, które zaproponują mieszkańcy na płaszczyźnie ogólnomiejskiej, natomiast 1,7 mln zł na realizację projektów lokalnych w 20 obszarach konsultacyjnych, co stanowi 85 tys. zł na obszar (kwota globalnie większa o 200 tys. zł w stosunku do edycji 2018). Pozostałe 300 tys. zł (więcej o 20 tys. zł) to kwota na bieżące utrzymanie i podnoszenie jakości obiektów powstałych w ramach JBO. Możliwość udziału w konsultacjach będą mieli wszyscy mieszkańcy - w przypadku projektów ogólnomiejskich bez względu na miejsce zamieszkania, natomiast w przypadku projektów lokalnych wyłącznie w ramach obszarów konsultacyjnych właściwych dla ich miejsca zamieszkania.

W punkcie 10. radni jednogłośnie przyjęli uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie miasta Jaworzna.

W punkcie 10. radni jednogłośnie przyjęli uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie miasta Jaworzna. W związku z koniecznością uaktualnienia obowiązującej uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie dot. ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie miasta Jaworzna, ze względu na likwidację, uruchomienie nowych lub zmienione godziny otwarcia kilku aptek, zasadne jest podjęcie uchwały, po uprzednim uzyskaniu w tej sprawie opinii Śląskiej Izby Aptekarskiej w Katowicach.

W kolejnym punkcie radni pochylili się nad uchwałą w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla nowego odcinka linii 220 kV Byczyna - Jamki w Jaworznie.

W kolejnym punkcie radni pochylili się nad uchwałą w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla nowego odcinka linii 220 kV Byczyna - Jamki w Jaworznie. Celem sporządzenia planu jest zapewnienie terenowych możliwości przebudowy linii elektroenergetycznej 220 kV Byczyna - Jamki z budową nowego odcinka linii o długości 1,6 km i równoczesnym demontażem 9,4 km istniejącej linii. Uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia planu podjęto na wniosek Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A.

W kolejnym punkcie radni podjęli uchwałę w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 8 w Jaworznie, uznając skargę za bezzasadną..

W kolejnym punkcie radni podjęli uchwałę w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 8 w Jaworznie, uznając skargę za bezzasadną.

W punkcie 11a radni jednogłośnie podjęli uchwałę o przekazaniu środków finansowych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji w Katowicach.

W punkcie 11a radni jednogłośnie podjęli uchwałę o przekazaniu środków finansowych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji w Katowicach. W punkcie 11b radni przegłosowali uchwałę w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Jaworzna.

Aktualnie interpelacje, wolne wnioski i informacje składają radni.

Aktualnie interpelacje, wolne wnioski i informacje składają radni. Następnie Przewodniczący Rady Miejskiej poinformuje o wnioskach złożonych przez mieszkańców.