Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Sesja Rady Miejskiej - 21.06.2018 r.

Rozpoczęła się dzisiejsza sesja Rady Miejskiej.

Rozpoczęła się dzisiejsza sesja Rady Miejskiej. W planowanym porządku obrad znalazło się 25 punktów. Zachęcamy do śledzenia relacji "na żywo".

Zebrani na Sali Obrad pogratulowali Zastępcy Prezydenta Tadeuszowi Kaczmarkowi i Radnej Rady Miejskiej Jolancie Smoiło-Żabińskiej otrzymania odznaczeń państwowych.

Zebrani na Sali Obrad pogratulowali Zastępcy Prezydenta Tadeuszowi Kaczmarkowi i Radnej Rady Miejskiej Jolancie Smoiło-Żabińskiej otrzymania odznaczeń państwowych. Zastępca Prezydenta otrzymał Srebrny Krzyż Zasługi dla osób szczególnie zasłużonym w różnych dziedzinach życia społecznego, działalności naukowej, charytatywnej i w pracy zawodowej.Natomiast radna Jolanta Smoiło-Żabińska, Srebrny Krzyż za zasługi w dziedzinie ochrony zdrowia.

Po otwarciu sesji, ustaleniu porządku obrad oraz przyjęciu protokołu z poprzedniej sesji, radni pochylili się nad projektem uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z tytułu wykonania budżetu miasta Jaworzna za 2017 rok.  Komisja Rewizyjna zbadała gospodarkę finansową miasta i przeanalizowała sprawozdanie finansowe, a następnie sformułowała wniosek o udzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta, który pozytywnie zaopiniowała Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach.  Podczas sesji, przewodniczący Komisji Rewizyjnej Dawid Domagalski odczytał opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, która podobnie jak w latach wcześniejszych uznała, że Prezydent Miasta prawidłowo i gospodarnie zarządza powierzonym mu mieniem..

Po otwarciu sesji, ustaleniu porządku obrad oraz przyjęciu protokołu z poprzedniej sesji, radni pochylili się nad projektem uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z tytułu wykonania budżetu miasta Jaworzna za 2017 rok.

Komisja Rewizyjna zbadała gospodarkę finansową miasta i przeanalizowała sprawozdanie finansowe, a następnie sformułowała wniosek o udzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta, który pozytywnie zaopiniowała Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach.

Podczas sesji, przewodniczący Komisji Rewizyjnej Dawid Domagalski odczytał opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, która podobnie jak w latach wcześniejszych uznała, że Prezydent Miasta prawidłowo i gospodarnie zarządza powierzonym mu mieniem.

Następnie stosunkiem głosów 15 za, 6 przeciw i 1 wstrzymującym się, radni udzielili absolutorium Prezydentowi Miasta Jaworzna z tytułu wykonania budżetu miasta Jaworzna za 2017 rok..

Następnie stosunkiem głosów 15 "za", 6 "przeciw" i 1 "wstrzymującym się", radni udzielili absolutorium Prezydentowi Miasta Jaworzna z tytułu wykonania budżetu miasta Jaworzna za 2017 rok.

W kolejnym punkcie radni podjęli uchwałę w sprawie w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej, w skład której wejdą radni Wiesław Więckowski, Renata Gacek, Marcin Kozik, Krzysztof Lehnort, Anna Lichota, Barbara Sikora, Andrzej Węglarz oraz Ewa Zuber.

W kolejnym punkcie radni podjęli uchwałę w sprawie w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej, w skład której wejdą radni Wiesław Więckowski, Renata Gacek, Marcin Kozik, Krzysztof Lehnort, Anna Lichota, Barbara Sikora, Andrzej Węglarz oraz Ewa Zuber. Przedmiotem działania powołanej Komisji jest opracowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w Statucie Miasta Jaworzna.

W punkcie 6. radni zapoznali się z informacją Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stanie bezpieczeństwa sanitarnego miasta Jaworzna w 2017 roku, a w punkcie 7. przyjęli sprawozdanie roczne z wykonania zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2027, za 2017 rok..

W punkcie 6. radni zapoznali się z informacją Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stanie bezpieczeństwa sanitarnego miasta Jaworzna w 2017 roku, a w punkcie 7. przyjęli sprawozdanie roczne z wykonania zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2027, za 2017 rok.

W punktach 8. i 9. radni przegłosowali zmiany w uchwale budżetowej na 2018 r. miasta Jaworzna oraz zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta na lata 2018 - 2029..

W punktach 8. i 9. radni przegłosowali zmiany w uchwale budżetowej na 2018 r. miasta Jaworzna oraz zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta na lata 2018 - 2029.

W punkcie 10. radni podjęli uchwałę w sprawie w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej miasta Jaworzna.

W punkcie 10. radni podjęli uchwałę w sprawie w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej miasta Jaworzna. Podjęta uchwała określa wymogi stawiane dla uzasadnienia projektu uchwały budżetowej. Przy określaniu materiałów informacyjnych, które Prezydent Miasta przekładać będzie wraz z projektem uchwały budżetowej wskazano te dokumenty, które będą podstawą do planowania dochodów i wydatków. Jako materiały informacyjne będą przedkładane też tabele porównawcze dochodów i wydatków roku poprzedniego i roku, na który podejmowana będzie uchwała budżetowa.

W następnym punkcie radni podjęli uchwałę w sprawie w sprawie ustalenia wysokości opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Miasta Jaworzna.

W następnym punkcie radni podjęli uchwałę w sprawie w sprawie ustalenia wysokości opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Miasta Jaworzna. Uchwała określa czas zapewniający uczniom bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę, w wymiarze 5 godzin dziennie; ustala także wysokość opłaty w kwocie jeden złoty za godzinę - za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w czasie przekraczającym ustalony wymiar zajęć.

W punkcie 12. radni podjęli uchwałę w sprawie nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród.

W punkcie 12. radni podjęli uchwałę w sprawie nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród. Podjęta uchwała reguluje kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród, za ich osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.

W kolejnym punkcie radni podjęli uchwałę w sprawie w sprawie powołania Rady Muzeum Miasta Jaworzna.

W kolejnym punkcie radni podjęli uchwałę w sprawie w sprawie powołania Rady Muzeum Miasta Jaworzna. Rada sprawuje nadzór nad realizacją celów Muzeum, tj. gromadzeniem i trwałą ochroną dóbr naturalnego i kulturalnego dziedzictwa ludzkości o charakterze materialnym i niematerialnym, informowaniem o wartościach i treściach gromadzonych zbiorów, upowszechnianiem podstawowych wartości historii nauki i kultury polskiej oraz światowej, kształtowaniem wrażliwości poznawczej i estetycznej oraz umożliwianiem korzystania ze zgromadzonych zbiorów. Ponadto, ocenia działalność Muzeum oraz opiniuje roczny plan jego działalności. W skład rady weszli Marian Bębenek, Marek Grabski, Krystyna Kartasińska, Maria Leś-Runicka oraz Magdalena Ossysek.

W punkcie 14. radni przyjęli uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na okres trzydziestu lat, działek położonych w Jaworznie w rejonie ulicy Płetwonurków z przeznaczeniem pod Ogród Botaniczny - Arboretum w Jaworznie na rzecz Związku Stowarzyszeń Śląski Ogród Botaniczny.

W punkcie 14. radni przyjęli uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na okres trzydziestu lat, działek położonych w Jaworznie w rejonie ulicy Płetwonurków z przeznaczeniem pod Ogród Botaniczny - Arboretum w Jaworznie na rzecz Związku Stowarzyszeń Śląski Ogród Botaniczny. Dzierżawa terenu o powierzchni 58,4548 ha na okres 30 lat na rzecz Związku Stowarzyszeń Śląski Ogród Botaniczny, realizowana jest w celu utworzenia Ogrodu Botanicznego – Arboretum w Jaworznie, w rejonie nieczynnych wyrobisk po eksploatacji dolomitu byłej Cementowni Szczakowa w rejonie ul. Płetwonurków w Jaworznie. Jest to teren o wyjątkowych walorach krajobrazowych i przyrodniczych. Występuje tu mozaika siedlisk przyrodniczych od ciepłolubnych muraw po siedliska lasu grądowego. Utworzenie arboretum umożliwi ochronę walorów przyrodniczych przy równoczesnym udostępnieniu tego miejsca zwiedzającym.

W kolejnym punkcie radni podjęli uchwałę w sprawie w sprawie ustalenia wynagrodzenia Prezydenta Miasta Jaworzna.

W kolejnym punkcie radni podjęli uchwałę w sprawie w sprawie ustalenia wynagrodzenia Prezydenta Miasta Jaworzna. To efekt zmiany przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 936). W związku z powyższym wynagrodzenie miesięczne Prezydenta Miasta Jaworzna zostanie obniżone z dniem 1 lipca 2018 r. o kwotę brutto 1.344,00 zł.

W punktach 16 - 21. radni podjęli uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych za 2017 rok Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie, Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Rehabilitacyjno - Wychowawczego dla Dzieci Niepełnosprawnych w Jaworznie oraz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego w Jaworznie.

W punktach 16 - 21. radni podjęli uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych za 2017 rok Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie, Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Rehabilitacyjno - Wychowawczego dla Dzieci Niepełnosprawnych w Jaworznie oraz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego w Jaworznie. Następnie zapoznali się z raportami o sytuacji ekonomiczno-finansowej tych jednostek.

W punkcie 22. radni podjęli uchwałę w sprawie wysokości opłat związanych z usuwaniem pojazdów z dróg i ich przechowywaniem na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu na rok 2018.

W punkcie 22. radni podjęli uchwałę w sprawie wysokości opłat związanych z usuwaniem pojazdów z dróg i ich przechowywaniem na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu na rok 2018. Następnie zapoznali się z informacją o międzysesyjnej działalności Prezydenta Miasta Jaworzna.

Aktualnie interpelacje, wolne wnioski i informacje składają radni.

Aktualnie interpelacje, wolne wnioski i informacje składają radni. Następnie Przewodniczący Rady Miejskiej poinformuje o wnioskach złożonych przez mieszkańców.