Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Sesja Rady Miejskiej - 29.10.2018 r.

Rozpoczęła się dzisiejsza sesja Rady Miejskiej. W planowanym porządku obrad znalazło się 18 punktów. Zachęcamy do śledzenia relacji "na żywo".

Po otwarciu sesji, ustaleniu porządku obrad oraz przyjęciu protokołu z poprzedniej sesji, radni podjęli uchwałę o przyznaniu pośmiertnie dyplomu honorowego "Za zasługi dla miasta Jaworzna" Pani Henryce Stachańczyk. Pani Henryka Stachańczyk - pedagog, pierwszy dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego, długoletnia działaczka Związku Nauczycielstwa Polskiego, członek Zarządu Głównego ZNP, przewodnicząca Komisji Pedagogicznej ZG ZNP, prezes Oddziału ZNP w Jaworznie zmarła 16 kwietnia 2018 r.

W kolejnych punktach radni przyjęli informację o oświadczeniach majątkowych złożonych przez radnych i pracowników samorządowych, określonych w ustawie o samorządzie oraz zatwierdzili sprawozdania z działalności stałych Komisji Rady Miejskiej w okresie od stycznia do września 2018 roku.

W punktach 6. i 7. radni przegłosowali zmiany w uchwale budżetowej na 2018 r. miasta Jaworzna oraz zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta na lata 2018 - 2029.

W punkcie 10. stosunkiem radni  przyjęli projekt zmieniający uchwałę Nr VI/62/2015 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. Zmiana uchwały związana jest z utworzeniem nowo wybudowanego gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych przy ul. Górnośląskiej 39.

W następnym punkcie radni podjęli uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie powierzchni użytkowej zlokalizowanej w budynku głównym i budynku poradni specjalistycznych SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie, z przeznaczeniem na montaż automatów z napojami i artykułami spożywczymi.  W punkcie 10. radni podjęli uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na najem pomieszczeń SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie, w związku z wykonywaniem prac porządkowo-czystościowych.  W kolejnych punktach radni podjęli uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie pomieszczeń SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie na prowadzenie prosektorium, w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie pomieszczeń SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie, przeznaczonych na punkt wydawania posiłków, w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie powierzchni użytkowej usytuowanej w budynku SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie pod automaty mechaniczne sprzedające jednorazowe ochraniacze na obuwie oraz odzież ochronną oraz w sprawie wyrażenia zgody na najem sal wykładowych SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie..

W następnym punkcie radni podjęli uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie powierzchni użytkowej zlokalizowanej w budynku głównym i budynku poradni specjalistycznych SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie, z przeznaczeniem na montaż automatów z napojami i artykułami spożywczymi.

W punkcie 10. radni podjęli uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na najem pomieszczeń SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie, w związku z wykonywaniem prac porządkowo-czystościowych.

W kolejnych punktach radni podjęli uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie pomieszczeń SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie na prowadzenie prosektorium, w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie pomieszczeń SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie, przeznaczonych na punkt wydawania posiłków, w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie powierzchni użytkowej usytuowanej w budynku SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie pod automaty mechaniczne sprzedające jednorazowe ochraniacze na obuwie oraz odzież ochronną oraz w sprawie wyrażenia zgody na najem sal wykładowych SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie.

W punkcie 15. radni podjęli uchwałę w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Miasta Jaworzna na 2019 rok. Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi zobowiązuje gminy do prowadzenia działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji osób uzależnionych od alkoholu.

W punkcie 15. radni podjęli uchwałę w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Miasta Jaworzna na 2019 rok. Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi zobowiązuje gminy do prowadzenia działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji osób uzależnionych od alkoholu. Realizacja tych zadań została ujęta w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, uchwalanym corocznie przez Radę Miejską. Szczegółowe zadania Programu mają na celu przede wszystkim promowanie właściwych postaw społecznych w działaniach związanych z zapobieganiem uzależnieniom.

Aktualnie interpelacje, wolne wnioski i informacje składają radni. Następnie Przewodniczący Rady Miejskiej poinformuje o wnioskach złożonych przez mieszkańców.