Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Sesja Rady Miejskiej - 28.02.2019 r.

Rozpoczęła się dzisiejsza sesja Rady Miejskiej. W planowanym porządku obrad znalazło się 10 punktów. Zachęcamy do śledzenia relacji "na żywo".

Przed oficjalnym rozpoczęciem obrad sesji minutą ciszy uczczono pamięć Jana Olszewskiego - Jana Olszewskiego - premiera w latach 1991-1992, obrońcy opozycjonistów w procesach politycznych w okresie PRL, Doradcy Prezydenta Lecha Kaczyńskiego.

Radni przegłosowali wprowadzenie pod obrady sesji punktu dotyczącego złożenia skargi na Uchwałę Nr 11/II/2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 10 stycznia 2019 r. znak sprawy 11/II/2019.

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach uchwałą 11/II/2019 z dnia 10 stycznia 2019 r., stwierdziło w części nieważność uchwały Nr III/25/2018 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 19 grudnia 2018 r. zmieniającej uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych niepublicznym przedszkolom, szkołom i placówkom oświatowym oraz publicznym szkołom prowadzonym na terenie Miasta Jaworzna przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji, jednakże Gmina Miasta Jaworzna na podstawie obowiązujących przepisów prawa podtrzymuje stanowisko i zasadność zmian wprowadzonych uchwałą zmieniającą.

Następnie po ustaleniu porządku obrad oraz przyjęciu protokołu z poprzedniej sesji oraz wysłuchaniu sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Jaworznie w 2018 roku, radni zagłosowali nad uchwałą budżetową na 2019 rok oraz przegłosowali projekt w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Jaworzna na lata 2019 - 2029.

Następnie w punktach 5. i 6. radni zagłosowali nad projektem planu sieci publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Jaworzno oraz określenie granic ich obwodów. Ponadto radni zadecydowali plan sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych.

W punkcie 7. radni wyrazili zgodę na ustanowienie w trybie bezprzetargowym, na rzecz Muzeum Miasta Jaworzna ograniczonego prawa rzeczowego w postaci odpłatnego użytkowania na okres dwudziestu dwóch lat zabudowanej nieruchomości gminnej położonej przy ul. Żwirki i Wigury 5, w celu prowadzenia działalności statutowej.

W ostatnich punktach radni składają interpelacje, zapytania oraz wnioski.