Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Sesja Rady Miejskiej - 30.05.2019 r.

Rozpoczęła się dzisiejsza sesja Rady Miejskiej. W planowanym porządku obrad znalazło się 26 punktów. Zachęcamy do śledzenia relacji "na żywo".

Po ustaleniu porządku obrad oraz przyjęciu protokołu z poprzedniej sesji radni wysłuchali raportu o stanie Gminy Miasta Jaworzna za rok 2018. Aktualnie odbywa się debata, w której udział biorą mieszkańcy naszego miasta, którzy uprzednio zgłosili się do wzięcia udziału w tym wydarzeniu.

Jaworznianie zwrócili uwagę na to, co podoba im się w naszym mieście oraz podali sugestie zmian. Mieszkańcy chwalili transport miejski, poprawę bezpieczeństwa na drogach, współpracę miasta z lokalnymi środowiskami i inwestycje typu tężnia solankowa, velostrada czy klub seniora. Proponowano dalszą poprawę bezpieczeństwa, więcej autobusów elektrycznych i tablic z informacjami dla pasażerów oraz większą działalność wydawniczą.

W punkcie 4. jaworzniccy radni przyznali wotum zaufania Prezydentowi Pawłowi Silbertowi.

W kolejnych punktach radni zagłosowali rozpatrzyli i zatwierdzili sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z tytułu wykonania budżetu miasta Jaworzna za 2018 rok.

Radni zagłosowali nad projektem uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Jaworzna z tytułu wykonania budżetu miasta Jaworzna za 2018 rok.

W punkcie 7. radni zapoznali się z informacją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stanie bezpieczeństwa miasta Jaworzna w 2018 roku.

W dwóch kolejnych punktach radni przegłosowali projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2019 r. miasta Jaworzna oraz w sprawie zmiany uchwały  dot. Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Jaworzna na lata 2019 – 2029.

Radni zagłosowali nad projektem uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

Kolejno radni pochylili się nad projektem uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie nadania Statutu Szpitalowi Wielospecjalistycznemu w Jaworznie.

W punkcie 12. radni jednogłośnie przegłosowali projekt uchwały ws. określenia trybu i sposobu powoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Jaworznie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

Następnie radni przegłosowali projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.

Radni zagłosowali też nad planem sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na terenie Gminy.

Ponadto wprowadzono punkt 14a. W którym radni zagłosowali nad projektem uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę Miasta Jaworzna, pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze.

Następnie w punktach 15. i 16. radni głosowali w sprawie projektu uchwały zmieniającym uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy oraz nad projektem ws. opłat związanych z usuwaniem pojazdów z dróg i ich przechowywaniem na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdy na rok 2019.

W punktach 17,18,19 oraz radni zagłosowali nad planem zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Wandy, "Sfera Południe" oraz "Jeleń".

Kolejnie radni pochyli się nad projektem uchwały w sprawie ustalenia kierunków działań dla Prezydenta Miasta Jaworzna zmierzających do wypłacenia pełnego wynagrodzenia za okres strajku w oświacie, wszystkim nauczycielom strajkującym, a także innym pracownikom oświaty biorącym udział w strajku.

W kolejnych punktach radni głosowali nad rozpatrzeniem skargi na Prezydenta Miasta Jaworzna, dyrektora Szkoły Podstawowej nr 8 oraz dyrektora Miejskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych.

W ostatnich punktach radni składają interpelacje, zapytania oraz wnioski.