Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Sesja Rady Miejskiej - 18.06.2019 r.

Rozpoczęła się dzisiejsza sesja Rady Miejskiej. W planowanym porządku obrad znalazły się 22 punkty. Zachęcamy do śledzenia relacji "na żywo".

Po ustaleniu porządku obrad oraz przyjęciu protokołu z poprzedniej sesji radni przegłosowali projekty uchwał Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2019 r. miasta Jaworzna oraz w sprawie zmiany uchwały  dot. Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Jaworzna na lata 2019 – 2030.

W kolejnych punktah radni przegłosowali projekty uchwał Rady Miejskiej w Jaworznie: w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Rehabilitacyjno - Wychowawczego dla Dzieci Niepełnosprawnych w Jaworznie za 2018 rok, w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie za 2018 rok oraz w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego w Jaworznie za 2018 rok.

W punkcie 8. radni pochylili się nad projektem uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie pokrycia straty netto Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego w Jaworznie za 2018 rok.

W punkcie 9. radni przegłosowali projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego w Jaworznie.

W kolejnym punkcie radni zagłosowali nad projektem uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie ustalenia wysokości opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Miasta Jaworzna.

W punkcie 11. radni przegłosowali projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych w Jaworznie.

W następnym punkcie radni zagłosowali nad projektem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

W dwóch następnych punktach radni pochylili się nad punktami dotyczącymi utrzymaniem czystości i porządku na terenie miasta Jaworzna i w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.

W punkcie 15. radni zagłosowali nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia aktualizacji Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Gminy Miasta Jaworzna.

W kolejnym punkcie zagłsowano nad projektem uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie zmieniającym uchwałę w sprawie scalenia i podziału nieruchomości położonych w Jaworznie w rejonie ulicy Kołłątaja.

W punkcie 17. radni zagłosowali nad projektem uchwały w sprawie nadania rondu nazwy XX Batalionu Szturmowego Armii Krajowej.

Kolejnie radni pochylili się nad projektem uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych oraz formalnych wymogów jakim muszą odpowiadać składane projekty.

W następnym punkcie radni uznali za bezzasadne rozpatrzenie skargi na Prezydenta Miasta.

W ostatnich punktach radni składają interpelacje, zapytania oraz wnioski.