Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Sesja Rady Miejskiej - 26.09.2019 r.

Rozpoczęła się dzisiejsza sesja Rady Miejskiej. W planowanym porządku obrad znalazło się 20 punktów. Zachęcamy do śledzenia relacji "na żywo".

Radni zapoznali się z informacją Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Katowicach na temat środowiska w Jaworznie za 2018 r.

W punktach od 4 do 6 radni zapoznali się z sytuacją ekonomiczno – finansową: Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie, Ośrodka Rehabilitacyjno-Wychowawczego dla Dzieci Niepełnosprawnych w Jaworznie oraz Zakładu Opiekuńczo – Pielęgnacyjnego w Jaworznie.

W kolejnych punktach radni przegłosowali projekty uchwał Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2019 r. miasta Jaworzna oraz w sprawie zmiany uchwały  dot. Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Jaworzna na lata 2019 – 2030.

W punkcie 9. radni zmienili regulamin określający wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom zatrudnionym w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy w jednostkach organizacyjnych miasta Jaworzna dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy.

W następnym punkcie radni zdecydowali o zmianie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

W punktach od  11 do 13 radni zagłosowali w sprawie Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2020 – 2022 dla Gminy Miasta Jaworzna, w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Miasta Jaworzna na 2020 rok oraz w sprawie Programu współpracy Gminy Miasta Jaworzna z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020.

W kolejnym punkcie radni uzgodnili projekt uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie Obszaru chronionego krajobrazu Dobra Wilkoszyn.

W punkcie 15.  zagłosowano w sprawie wysokości opłat związanych z usuwaniem pojazdów z dróg i ich przechowywaniem na parkingu strzeżonym na rok 2020.

W ostatnich punktach radni głosowali w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Warpie w Jaworznie oraz miejscowego plany zagospodarowania przestrzennego w okolicach ul. Piekarskiej.

W ostatnich punktach radni składają interpelacje, zapytania oraz wnioski.