Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Sesja Rady Miejskiej - 24.10.2019 r.

Rozpoczęła się dzisiejsza sesja Rady Miejskiej. W planowanym porządku obrad znalazło się 34 punkty. Zachęcamy do śledzenia relacji "na żywo".

Radni zapoznali się z informacją o oświadczeniach majątkowych złożonych przez radnych i pracowników samorządowych, określonych w ustawie o samorządzie gminnym oraz informacją o stanie realizacji przez Gminę Miasta Jaworzna zadań oświatowych, w tym o wynikach egzaminów gimnazjalnych, ósmoklasisty, maturalnych i egzaminów zawodowych oraz wynikach nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2018/2019.

W punktach od 5. do 10. radni zagłosowali w sprawie pozostawienia zgłoszenia kandydata na ławnika bez dalszego biegu oraz dokonali wyborów ławników na kadencję obejmującą lata 2020 – 2023.

W punkcie 13. opowiedzieli się w sprawie wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie za rok 2019 i 2020.

W kolejnych dwóch punktach przyjęto uchwały dotyczące zatwierdzenia programu naprawczego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie oraz w sprawie zatwierdzenia programu naprawczego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego w Jaworznie.

W punkcie 16. radni dokonali podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających dla miasta Jaworzna na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Jaworznie w 2019 r.

W następnym punkcie radni głosowali w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.

W punkcie 18. radni pochylili się nad projektem uchwały w sprawie pomników przyrody w Jaworznie.

W punktach od 19 do 22 radni przegłosowali projekty uchwał w sprawie - stwierdzenia przekształcenia trzyletnich szkół na czteroletnie - I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Jaworznie, II Liceum Ogólnokształcącego im. Czesława Miłosza w Jaworznie, III Liceum Ogólnokształcącego im. Orła Białego w Jaworznie wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Jaworznie, IV Liceum Ogólnokształcącego w Jaworznie wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Jaworznie.

W punktach 23 do 28 radni zagłosowali nad projektami uchwał w sprawie stwierdzenia przekształceń czteroletnich szkół w pięcioletnie - Technikum nr 1 w Jaworznie wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 3 im. Jana Pawła II, Technikum nr 2 w Jaworznie wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Jaworznie, Technikum nr 4 w Jaworznie wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 4 im. Królowej Jadwigi w Jaworznie, Technikum nr 5 w Jaworznie wchodzącego w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaworznie w pięcioletnie Technikum nr 5 w Jaworznie, Technikum nr 6 im. króla Jana III Sobieskiego w Jaworznie wchodzącego w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaworznie, Technikum Energetycznego w Jaworznie wchodzącego w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaworznie.

W punkcie 29. radni zagłosowali nad projektem w sprawie stwierdzenia przekształcenia Centrum Kształcenia Praktycznego w Jaworznie w Centrum Kształcenia Zawodowego w Jaworznie.

Następnie radni pochylili się nad projektem w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej usuwania skutków zdarzeń drogowych.

W ostatnich punktach radni składają interpelacje, zapytania oraz wnioski.