Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Sesja Rady Miejskiej - 30.01.2020 r.

Rozpoczęła się dzisiejsza sesja Rady Miejskiej. W planowanym porządku obrad znalazło się 26 punktów. Zachęcamy do śledzenia relacji "na żywo".

Po otwarciu sesji i ustaleniu porządku obrad radni przyjęli protokoły z poprzednich sesji Rady Miejskiej oraz zapoznali się z informacją Prezydenta Miasta Jaworzna za rok 2019 dotyczącą renty planistycznej oraz roszczeń w związku z uchwaleniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz zapoznali się ze sprawozdaniem prezydenta z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Jaworznie w 2019 roku.

Następnie radni zatwierdzili sprawozdania z działalności Komisji Rady Miejskiej w Jaworznie za okres od stycznia do grudnia 2019 roku.

W kolejnych punktach przegłosowano zmiany w uchwale budżetowej na 2020 r. oraz projekt uchwały ws. zmiany uchwały dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Jaworzna na lata 2020-2030.

W punkcie 8. radni przyjęli projekt uchwały w  sprawie powierzenia przez Skarb Państwa -Wojewodę Śląskiego Miastu Jaworzno na prawach powiatu zadania związanego z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej, dotyczącego wypłaty dodatkowego wynagrodzenia dla członków powiatowej komisji lekarskiej orzekającej o stopniu zdolności do czynnej służby wojskowej.

Kolejnie jaworzniccy radni pochylili się nad projektem uchwały w sprawie ustalenia stawek oplat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych, których zarządcą jest Prezydent Miasta Jaworzna, na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.

W punkcie 10.radni zagłosowali nad uchwałą w sprawie finansowania z budżetu miasta Jaworzna kosztów godzin nadliczbowych policjantów z Komendy Miejskiej Policji w Jaworznie na potrzeby programu "Tarcza" w 2020 r.


W punktach od 11 do 18 radni zagłosowali w sprawie nadania nazw drogom wewnętrznym. Nazwy ulic będą brzmiały następująco: Grzegorza, św. Katarzyny Aleksandryjskiej, ks. Piotra Grocholickiego, Stanisława Lema, Czesława Miłosza i Stefana Czarneckiego, Zbigniewa Herberta, Kornela Filipowicza, Haliny Poświatowskiej oraz Zaciszna.

W punkach 19 i 20 radni przegłosowali do przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Cmentarz Wilkoszyn" w Jaworznie oraz w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego "Byczyna".

W punkcie 21 Projekt radni zagłosowali nad projektem zmieniającym uchwałę w sprawie powołania stałych Komisji Rady Miejskiej w Jaworznie, ustalenia przedmiotu działania oraz składu osobowego tych Komisji.

W kolejnym punkcie radni pochylili się nad uchwałą w sprawie zamiaru połączenia Filii Miejskiej Biblioteki Publicznej. Filii Góra Piasku z Filią Szczakowa i Filii Stara Huta z Biblioteką Główną oraz zmiany statutu samorządowej instytucji – Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaworznie.

Aktualnie interpelacje, wolne wnioski i informacje składają radni. Następnie Przewodniczący Rady Miejskiej poinformuje o wnioskach złożonych przez mieszkańców.