Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Sesja Rady Miejskiej - 06.04.2020 r.

Rozpoczęła się dzisiejsza sesja Rady Miejskiej. W planowanym porządku obrad znalazło się 18 punktów. W obecnych okolicznościach oraz wprowadzonym przez rząd stanem epidemii, sesja odbywa się w trybie zdalnym. Zachęcamy do śledzenia relacji "na żywo".

Po przyjęciu porządku obrad i przyjęciu protokołu z poprzedniej sesji radni zapoznali się ze sprawozdaniami z realizacji programów wynikających ze Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Jaworznie na lata 2017-2020, z działalności jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w 2019 r. oraz z realizacji strategii mieszkalnictwa w 2019 r.

Aktualnie radni będą głosowali nad uchwałą budżetową na 2020 r. Skarbnik Miasta Dorota Kuczera omawia na co zostanie przeznaczona nadwyżka budżetowa z 2019 r. W pakiecie zmian budżetowych, prezydent zaproponował przekazanie jaworznickiemu Szpitalowi Wielospecjalistycznemu dodatkową kwotę 1 miliona zł na zakup sprzętu ratującego zdrowie i życie oraz środków ochronnych dla personelu medycznego w czasie walki z epidemią koronawirusa. Łącznie do szpitala trafi kwota ponad 2 milionów złotych (plan z początku roku zakładał dofinansowanie bieżącej działalności Szpitala kwotą ponad 1 mln zł.). Ponadto rozdzielono obligatoryjne środki m.in. na projekty inwestycyjne i społeczne, które wymagają wkładu własnego. Ponadto przekazano dotację do oświaty w kwocie 6,5 mln zł.

Jak mówił prezydent Paweł Silbert, sytuacja jest wyjątkowa, dlatego też zmianie musiał ulec pierwotny plan podziału nadwyżki budżetowej. Z ogólnej sumy prawie 38 mln zł, 23 mln zł zostało podzielonych na dzisiejszej sesji. Natomiast ok. 15 mln zł już wstępnie podzielonych środków m.in. na dofinansowanie oświaty oraz realizację inwestycji pozostało w rezerwie na wypadek intensywnego rozprzestrzeniania się koronawirusa, a także wywołanych nim skutków finansowych dla budżetu miasta.

Przegłosowano zmiany w uchwale budżetowej na 2020 r. oraz projekt uchwały ws. zmiany uchwały dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Jaworzna na lata 2020-2030.

W punkcie 7. radni jednogłośnie przyjęli program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasta Jaworzna w 2020 roku.

W kolejnym punkcie radni pochylili się nad zmianą uchwały Rady Miejskiej ws. szczegółowych zasad ponoszenia odpowiedzialności za pobyt w ośrodkach wsparcia.

W punkcie 9. radni zagłosowali w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie lokalu użytkowego w Szpitalu Wielospecjalistycznym w Jaworznie. W ramach obowiązującej umowy dzierżawy, w lokalu użytkowym o powierzchni 7m2 zlokalizowanym na parterze budynku Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie, prowadzona jest sprzedaż podstawowych artykułów, m.in. środków czystości i higieny osobistej, artykułów papierniczych, prasy. Właściciel punktu handlowego, zwrócił się do Dyrektora Szpitala z wnioskiem o możliwość wydzierżawienia większej powierzchni użytkowej, tj. 14,63 m2 na okres do 5 lat. Środki finansowe uzyskane z tytułu umowy dzierżawy lokalu zostaną przeznaczone na działalność statutową zakładu.

Następnie radni pochylili się nad projektem uchwały w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego powierzenia Gminie Miasta Jaworzna częściowej realizacji zadania własnego w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie części Gminy Miasta Mysłowice.

W punkcie 11. radni wyrazili zgodę na sprzedaż w drodze przetargów samodzielnych lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy. Są to samodzielne lokale mieszkalne, położone w Jaworznie przy ulicach: Stefana Dwornickiego 14/3, Jana Matejki 24f/8, Gustawa Morcinka 3/24, Gustawa Morcinka 8/8, Gustawa Morcinka 13/22, Jana Nosala 2/12 oraz Juliana Tuwima 9/6.

W punktach od 12. do 16. radni głosowali nad zmianą miejscowego plany zagospodarowania przestrzennego "Centrum" w Jaworznie oraz przystąpieniem do sporządzenia takich planów  Dąbrowa Narodowa III, Niedzieliska II, Skałka - wschód i Wojska Polskiego - osadnik. Plany zakładają kierunkowe otwieranie nowych przestrzeni w mieście do zabudowy mieszkaniowej, usługowej oraz gospodarczej. To bardzo ważne decyzje w czasie trwającej epidemii, która może wywołać poważne skutki dla stanu jaworznickiej gospodarki. Przygotowane zapisy planów stworzą już wkrótce możliwość inwestowania w tereny dotąd niewykorzystane. Jak podkreślał prezydent Paweł Silbert to szansa dla miasta na nowe otwarcie gospodarcze po czasie i skutkach epidemii.

W kolejnym punkcie radni przegłosowali uchwałę w sprawie wniosku o zezwolenie na utworzenie oddziału przygotowania wojskowego w Technikum nr 2 w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Jaworznie. Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Jaworznie jest przygotowany do prowadzenia Oddziału Przygotowania Wojskowego (OPW). Oddział będzie utworzony w ramach przyznanych limitów oddziałów dla Technikum nr 2 na rok szkolny 2020/2021. Szkoła posiada niezbędne doświadczenie prowadząc klasy mundurowe od 2000 r. W trakcie tych lat wielu absolwentów zasiliło służby mundurowe. Posiada zaplecze do jak najlepszego przygotowania swoich absolwentów do skróconej służby wojskowej (SSW). Wprowadzenie OPW daje możliwość realizowania w szkole ujednoliconego programu, przy wsparciu Ministerstwa Obrony Narodowej oraz pod jego nadzorem, czego konsekwencją będzie uzyskanie przez uczniów konkretnych korzyści takich jak możliwość odbycia skróconej służby przygotowawczej, a w konsekwencji pozostanie żołnierzem rezerw osobowych SZ RP lub wstąpienie do czynnej służby wojskowej, a także aplikowanie na wyższe uczelnie wojskowe (dodatkowe punkty w procesie rekrutacji). Siłom Zbrojnym RP zapewni to przede wszystkim zwiększenie rezerw osobowych.

Aktualnie prezydent Paweł Silbert omawia działania miasta dot. przeciwdziałaniu rozprzestrzeniania się koronawirusa.

***

Pełna lista spraw, którymi na  sesji zajmowali się Radni, przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie sesji i ustalenie porządku obrad.
 2. Sprawozdanie z realizacji programów wynikających ze Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Jaworznie na lata 2017-2020.
 3. Sprawozdanie z działalności jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w Jaworznie za 2019 r.
 4. Sprawozdanie z realizacji Strategii Mieszkalnictwa za 2019 r.
 5. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2020 r. miasta Jaworzna.
 6. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Jaworzna na lata 2020-2030.
 7. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jaworzno w 2020 roku.
 8. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie zmiany uchwały Nr XV/208/2019 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia.
 9. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie lokalu użytkowego w SP ZOZ Szpitalu Wielospecjalistycznym w Jaworznie.
 10. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego powierzenia Gminie Miasta Jaworzna częściowej realizacji zadania własnego w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie części Gminy Miasta Mysłowice.
 11. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w drodze przetargów, samodzielnych lokali mieszkalnych, stanowiących własność Gminy Miasta Jaworzna.
 12. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Centrum" w Jaworznie.
 13. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Dąbrowa Narodowa III" w Jaworznie.
 14. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Niedzieliska II" w Jaworznie.
 15. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Skałka - wschód" w Jaworznie.
 16. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Wojska Polskiego - osadnik" w Jaworznie.
 17. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie wniosku o zezwolenie na utworzenie oddziału przygotowania wojskowego w Technikum nr 2 w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Jaworznie.
 18. Informacja o międzysesyjnej działalności Prezydenta Miasta Jaworzna.

Archiwalne zapisy sesji oraz transmisje z bieżącej można obejrzeć w zakładce Sesje Rady Miejskiej Live.