Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Sesja Rady Miejskiej - 18.06.2020 r.

Rozpoczęła się dzisiejsza sesja Rady Miejskiej. W planowanym porządku obrad znalazło się 32 punkty. W obecnych okolicznościach oraz wprowadzonym przez rząd stanem epidemii,  kolejny raz sesja odbywa się w trybie zdalnym. Zachęcamy do śledzenia relacji "na żywo".

Po przyjęciu porządku obrad i przyjęciu protokołu z poprzedniej sesji, rozpoczęła się prezentacja i debata na temat Raportu o stanie Gminy za 2019 r. Aktualnie udział w debacie biorą mieszkańcy. W punkcie tym swoje uwagi mogli złożyć mieszkańcy, którzy w odpowiednim czasie zgłosili chęć uczestnictwa w sesji i zebrali 50 głosów poparcia.

Podobnie jak przy poprzednim opracowaniu, dobór informacji i zakres danych zgromadzonych na potrzeby obecnego Raportu,jak najpełniej odzwierciedla wachlarz działań podejmowanych w poszczególnych obszarach - kluczowych z punktu widzenia funkcjonowania miasta i zaspokajania potrzeb mieszkańców. Raport pomija zagadnienia dotyczące sprawozdawczości budżetowej, będące przedmiotem odrębnych opracowań.

Radni przyjęli raport o stanie gminy za 2019, a następnie udzielili wotum zaufania Prezydentowi Pawłowi Silbertowi.

Podczas sesji radna Marzena Czarny odczytała opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, która podobnie jak w latach wcześniejszych uznała, że Prezydent Miasta prawidłowo i gospodarnie zarządza powierzonym mu mieniem. Aktualnie Skarbnik Miasta Dorota Kuczera omawia sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2019 rok.

W punkcie 5. radni zatwierdzili projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z tytułu wykonania budżetu miasta Jaworzna za 2019 rok.

W punkcie 6. stosunkiem głosów 14 "za", 8 "przeciw" i 1 "wstrzymującym się", radni w udzielili Prezydentowi Miasta Jaworzna absolutorium z tytułu wykonania budżetu miasta Jaworzna za 2019 rok.

W następnym punkcie przedstawiono informację Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stanie bezpieczeństwa miasta Jaworzna w 2019 roku.

W punkcie 9. radni pochylili się nad sprawozdaniem z realizacji programu współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2019. Miasto współpracuje z organizacjami pozarządowymi. W ubiegłym roku na realizację prowadzonych przez nie zadań, Gmina przeznaczyła blisko 3,25 mln zł. Dzięki temu zarówno młodsi jak i starsi mieszkańcy mogli m.in. wziąć udział w zajęciach sportowych i półkoloniach, uczestniczyć w działaniach z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, czy też skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej.

W kolejnym punkcie stosunkiem głosów 18 "za", 3 "przeciw" i 1 "wstrzymującym się" radni zagłosowali nad projektem uchwały ws. emisji obligacji komunalnych, ich zbywania, nabywania i wykupu.

Aktualnie radni przegłosowali zmiany w uchwale budżetowej na 2020 r. oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Jaworzna na lata 2020-2030.

W punkcie 12. radni jednogłośnie zagłosowali nad projektem uchwały w sprawie niedochodzeniu należności o charakterze cywilnoprawnym.

W kolejnych trzech punktach radni zatwierdzili sprawozdania finansowe za 2019 rok: Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Rehabilitacyjnego - Wychowawczego dla Dzieci Niepełnosprawnych w Jaworznie oraz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego i pokrycia straty netto tego podmiotu.

W punkcie 16. nadano statut Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zakładowi Pielęgnacyjno - Opiekuńczemu.

Następnie radni zagłosowali nad punktem ws. złożenia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego dot. szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia.

W punkcie 18. radni zagłosowali ws. podziały środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2020 r.

W kolejnym punkcie radni uchwalili projekt ws. zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania gmin wchodzących w skład Aglomeracji Jaworzno oraz przy realizacji zadania polegającego na aktualizacji i ponownym wyznaczeniu obszaru i granic tejże aglomeracji.

W punkcie 20. stosunkiem głosów 14 "za" i 8 "przeciw" przegłosowano pomysł zamiaru połączenia dotychczasowo działających jednostek kultury "Archetti" Orkiestry Kameralnej Miasta Jaworzna, Centrum Kultury "Teatr Sztuk" i "em Band" Orkiestry Rozrywkowej Miasta Jaworzna w jedną instytucję o nazwie ATElier Kultury. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na www.um.jaworzno.pl.

W kolejnych trzech punktach radni zajęli się zagadnieniami związanymi z odbieraniem odpadów komunalnych oraz ciekłych z terenów zamieszkałych i niezamieszkałych przez mieszkańców Jaworzna.

W punkcie 24. radni przegłosowali regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Jaworzna.

Następnie przegłosowano projekt ws. określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół, które nie są wymienione w art. 42 i art. 43 ust. 3 - Karta Nauczyciela oraz niektórych innych nauczycieli.

W punkcie 26. zagłosowano nad projektem ws. określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie na rok szkolny 2020/2021.

Kolejny punkt dotyczył zatwierdzenia statutu Żłobka Miejskiego.

W punkcie 28. radni pochylili się nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Pieczyska.

W punkcie 29. radni dyskutowali nad ustaleniem lokalizacji inwestycji mieszkaniowej w rejonie ulicy Insurekcji Kościuszkowskiej na Skałce. Stosunkiem głosów 8 "za", 10 "przeciw" i 3 "wstrzymujących się" radni nie podjęli ww. uchwały.

Następnie interpelacje, wolne wnioski i informacje będą składać radni.

***

W związku z obostrzeniami wynikającymi z wprowadzenia stanu epidemii oraz mając na uwadze bezpieczeństwo zdrowotne uczestników sesji, najbliższe obrady Rady Miejskiej odbędą się ponownie w trybie zdalnym w czwartek, 18 czerwca br. o godz. 9.00. W planowanym porządku obrad znalazło się 32 punkty. Sesję będzie można oglądać "na żywo" na miejskiej stronie internetowej.

W punkcie 3, w debacie nad Raportem o stanie gminy Miasta Jaworzna za 2019 r. głos mogą zabrać mieszkańcy. W tym celu należy złożyć do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Jaworznie pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 50 osób - zgodnie z art. 28 aa ust.6 i ust. 7 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym ( jedn. tekst Dz. U. 2020, poz.713).

Zgłoszenie należy złożyć na kancelarii Urzędu Miejskiego w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 33 w kopercie opisanej "Debata - Raport o stanie Gminy Miasta Jaworzna za 2019 r." nie później niż w dniu poprzedzającym sesję Rady Miejskiej tj. do dnia 17.06.2020 r. Formularz zgłoszenia do debaty dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Raport o stanie gminy.

Pełna lista spraw, którymi na najbliższej sesji zajmą się Radni, przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie sesji i ustalenie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej w Jaworznie.
 3. Rozpatrzenie Raportu o stanie Gminy Miasta Jaworzna za 2019 rok - debata.
 4. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Jaworzna wotum zaufania.
 5. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z tytułu wykonania budżetu miasta Jaworzna za 2019 rok.
 6. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Jaworzna z tytułu wykonania budżetu miasta Jaworzna za 2019 rok.
 7. Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stanie bezpieczeństwa sanitarnego miasta Jaworzna w 2019 roku.
 8. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Miasta Jaworzna z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2019.
 9. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
 10. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2020 r. miasta Jaworzna.
 11. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Jaworzna na lata 2020-2030.
 12. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie niedochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym.
 13. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Rehabilitacyjno - Wychowawczego dla Dzieci Niepełnosprawnych w Jaworznie za 2019 rok.
 14. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego w Jaworznie za 2019 rok.
 15. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie pokrycia straty netto Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego w Jaworznie za 2019 rok.
 16. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XXXIV/496/2017 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 26 października 2017 r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Zakładowi Pielęgnacyjno - Opiekuńczemu w Jaworznie.
 17. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie złożenia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego z dnia 8 maja 2020 r. znak: NPII.4131.1.454.2020.
 18. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających dla miasta Jaworzna na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Jaworznie w 2020 r.
 19. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gmin wchodzących w skład Aglomeracji Jaworzno przy realizacji zadania polegającego na aktualizacji i ponownym wyznaczeniu obszaru i granic Aglomeracji Jaworzno.
 20. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie zamiaru połączenia samorządowych artystycznych instytucji kultury: "Archetti" Orkiestry Kameralnej Miasta Jaworzna, "eM Band" Orkiestry Rozrywkowej Miasta Jaworzna, Centrum Kultury - Teatr Sztuk w Jaworznie.
 21. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
 22. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
 23. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się nieczystości ciekłych oraz właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 24. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Jaworzna.
 25. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie zmieniający uchwałę w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy - Karta Nauczyciela oraz niektórych innych nauczycieli.
 26. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Miasta Jaworzna na rok szkolny 2020/2021.
 27. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie zmiany statutu Żłobka Miejskiego w Jaworznie.
 28. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Pieczyska" w Jaworznie.
 29. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej w rejonie ulicy Insurekcji Kościuszkowskiej w Jaworznie.
 30. Informacja o międzysesyjnej działalności Prezydenta Miasta Jaworzna.
 31. Interpelacje, zapytania oraz wnioski radnych.
 32. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o wnioskach mieszkańców.

Archiwalne zapisy sesji oraz transmisje z bieżącej można obejrzeć w zakładce Sesje Rady Miejskiej Live.