Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Sesja Rady Miejskiej - 27.08.2020 r.

Rozpoczęła się dzisiejsza sesja Rady Miejskiej. W planowanym porządku obrad znalazło się 29 punktów. W obecnych okolicznościach oraz wprowadzonym przez rząd stanem epidemii, kolejny raz sesja odbywa się w trybie zdalnym. Zachęcamy do śledzenia relacji "na żywo".

Na początku radni podjęli decyzję o wycofaniu z porządku obrad rozpatrzenia petycji dotyczącej uchylenia uchwały w sprawie usunięcia pomnika poświęconego Bojownikom Polskiego Ruchu Oporu poległym w latach 1846-1945 o wyzwolenie narodowe i społeczne.

Po przyjęciu porządku obrad i przyjęciu protokołu z poprzedniej sesji, radni zapoznali się z raportami o stanie ekonomiczno-finansowej: Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Rehabilitacyjno - Wychowawczego dla Dzieci Niepełnosprawnych, Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego oraz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie.

Następnie radni zapoznali się ze sprawozdaniami dotyczącymi z działań podejmowanych na terenie Nadzoru Wodnego w Bieruniu na obszarach powiatu bieruńskolędzińskiego, chrzanowskiego, mikołowskiego, oświęcimskiego, pszczyńskiego oraz miast: Jaworzno, Katowice, Mysłowice i Tychy za rok 2019 oraz działań podejmowanych na tereny Nadzoru Wodnego w Olkuszu na obszarach powiatu będzińskiego, chrzanowskiego, olkuskiego, zawierciańskiego oraz miast: Dąbrowa Górnicza, Jaworzno, Sosnowiec za rok 2019.

W punkcie 8. i 9. radni przegłosowali zmiany w uchwale budżetowej na 2020 r. oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Jaworzna na lata 2020-2030.

W następnych punktach radni zdecydowali o ustaleniu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wielkości stawki tej opłaty. Warto od razu przytoczyć uzasadnienie do uchwały. Podjęta w czerwcu tego roku uchwała dotycząca świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych (uchwała Nr XXI/294/2020 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 18 czerwca 2020 r.) wprowadziła m.in. pojemnik o pojemności 6 kubików, który nie występował wcześniej. W związku z powyższym należało ustalić stawkę opłaty dla tego pojemnika, a co za tym idzie nadać nowe brzmienie zmienianej uchwale (nr XVIII/239/2020 Rady Miejskiej Jaworznie z dnia 27 lutego 2020 r.). Jednocześnie pozostałe stawki opłat pozostają bez zmian.

Ponadto przegłosowano projekt w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/238/2020 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz uchylono uchwałę Nr XIV/181/2015 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku.

W punkcie 12a radni przegłosowali uchwałę w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

W punkcie 13. radni przyjęli regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Jaworzna.

Kolejny punkt dotyczył wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargów- samodzielnych lokali mieszkalnych, które są własnością gminy. Lokale znajdują się przy ul. Kpt. Karola Pniaka 6/2 oraz przy ul. Świerkowej 4/3.

W punktach 15. i 16. zatwierdzono zmiany w  statucie oraz zatwierdzono sprawozdanie finansowe za 2019 - Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie.

W kolejnym punkcie radni podjęli uchwałę ws. nadania nazwy skweru przy kali widowiskowo - sportowej Miejskiego Centrum Kultury i Sportu w centrum miasta, imieniem kpt. Stanisława Nowakowskiego.

Kapitan Stanisław Nowakowski (ur. 1923 r., zm. 2017 r.) był wieloletnim prezesem Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej koło w Jaworznie. Jest autorem licznych projektów tablic symbolizujących przelaną krew w obronie Ojczyzny. Był również inicjatorem i autorem odnowy pomnika pamięci partyzantów w Jeziorkach, kolejarzy w Szczakowej oraz tablicy upamiętniającej rozstrzelanych żołnierzy AK na cmentarzu Pechnickim. Ukoronowaniem jego działań była budowa Pomnika Niepodległości w Jaworznie, odsłoniętego w Święto Niepodległości 11 listopada 2008 r.

Z jego inicjatywy i pod jego opracowaniem powstała strona internetowa poświęcona Armii Krajowej w Jaworznie. Był osobą znaną i cenioną przez mieszkańców miasta Jaworzna, w tym także młodzież, z którą spotykał się w szkołach, przekazując swoja wiedzę o historii Polskiego Państwa. Za swą działalność kpt. Stanisław Nowakowski był wielokrotnie odznaczany i honorowany: w 2000 r. otrzymał stopień oficerski WP, w 2003 r. został awansowany do stopnia porucznika, a w 2016 r. do stopnia kapitana. Otrzymał też Srebrny i Złoty Krzyż Zasługi, Srebrny Medal za Zasługi dla Obronności Kraju, Krzyż Armii Krajowej. 28 maja 2009 roku Rada Miejska w Jaworznie przyznała Panu Stanisławowi Nowakowskiemu dyplom honorowy "Za zasługi dla miasta Jaworzna".

W następnych punktach radni przegłosowali uchwałę w sprawie połączenia Filii Góry Piasku z Filią Szczakowa oraz Filii Stara Huta z Biblioteką Główną MBP w Jaworznie oraz zmiany statutu instytucji kultury - Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaworznie.

Radni jednogłośnie przyjęli projekt uchwały w sprawie ustanowienia Nagrody Prezydenta Miasta za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej i upowszechnianie kultury.

W punktach od 21. do 23. radni zagłosowali w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Jaworzna do złożenia wniosku o dofinansowanie do przyjęcia realizacji pn. :

  • "Ulica Nowodługoszyńska, poprawa gospodarki wodno-ściekowej – budowa odwodnienia ul. Rejtana, ul. Syrokomli i ulicy Storczyków w Jaworznie wraz z wykonaniem nawierzchni jezdni",
  • "Przebudowa i modernizacja dróg w mieście na prawach powiatu – ul. Katowicka wraz ze zbiornikiem infiltracyjno – odparowującym – poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Jaworzna" oraz
  • "Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych – ul. Energetyków – poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Jaworzna".

W kolejnym punkcie radni rozpatrzyli skargę na działania Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaworznie.

Następnie Naczenik Wdziału Edukacji Irena Wojatnowicz - Stadler, przedstawiła informację dot. przygotowania placówek oświatowych do nadchodzącego roku szkolnego. Od 1 września zajęcia w szkołach odbywać się będą w trybie stacjonarnym. Miasto wraz z dyrektorami palcówek podjęło szereg działań, by przygotować szkoły na początek września. Wszystko zgodnie z zaleceniami Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Jaworznie.

Następnie interpelacje, wolne wnioski i informacje będą składać radni.