Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Sesja Rady Miejskiej - 24.09.2020 r.

Rozpoczęła się dzisiejsza sesja Rady Miejskiej. W planowanym porządku obrad znalazło się 13 punktów. W obecnych okolicznościach oraz wprowadzonym przez rząd stanem epidemii, kolejny raz sesja odbywa się w trybie zdalnym. Zachęcamy do śledzenia relacji "na żywo". W planowanym porządku obrad znalazło się 13 punktów. Sesję będzie można oglądać "na żywo" na miejskiej stronie internetowej.

Przed oficjalnym rozpoczęciem obrad sesji minutą ciszy uczczono pamięć Andrzeja Stalmacha - lekkoatlety i olimpijczyka, Zasłużonego dla Miasta Jaworzna.

Po przyjęciu porządku obrad i przyjęciu protokołu z poprzedniej sesji, radni jednogłośnie przyjęli złożony przez radnych klubów JMM i PiS apel w sprawie dalszego funkcjonowania Zakładu Górniczego Sobieski w TAURON Wydobycie S.A. - w tym kontynuacji budowy Szybu Grzegorz.

Rada Miejska w Jaworznie, mając na uwadze bezpieczeństwo energetyczne kraju, stanowisko Zakładowej Organizacji Związkowej NSZZ Solidarność Zakładu Górniczego Sobieski w TAURON Wydobycie S.A. wyrażone w piśmie z dnia 28 sierpnia 2020 r. do Rady Miejskiej w Jaworznie oraz biorąc pod uwagę, iż dalsze funkcjonowanie ZG Sobieski, a zwłaszcza kontynuacja budowy Szybu Grzegorz jest kluczową i strategiczną kwestią dla przemysłu energetycznego i wydobywczego, postanowiła zwrócić się do Prezesa Rady Ministrów o zapewnienie w strategii energetycznej dla kraju, dalszego funkcjonowania Zakładu Górniczego Sobieski TAURON Wydobycie S.A.

Dalsze funkcjonowanie i rozpoczęte już głębienie szybu Grzegorz w Jaworznie daje w perspektywie wieloletniej, gwarancje istnienia jaworznickiej kopalni - udostępni bowiem nowe złoża węgla oraz zapewni niezbędny surowiec energetyczny na czas funkcjonowania nowo powstałego bloku energetycznego 910 MW Nowe Jaworzno, który jest jednym z najnowocześniejszych tego typu obiektów energetycznych w Polsce, spełniający wyśrubowane normy energetyczne Unii Europejskiej. W tym celu w Jaworznie powstała również nowa infrastruktura kolejowa łącząca bezpośrednio Zakład Górniczy Sobieski z nowym blokiem energetycznym. Należy wskazać, iż dotychczasowe prace inwestycyjne przy szybie Grzegorz to koszt ponad 200 mln zł, a biorąc pod uwagę łączną inwestycję z blokeim 910 MW to już ponad 6 mld zł. Zaniechanie prac przy szybie Grzegorz w konsekwencji przyniesie konieczność importowania węgla do bloku energetycznego i spowoduje w perspektywie czasu utratę prawie 4 tys. miejsc pracy.

W punktach 4 i 5 radni przegłosowali zmiany w uchwale budżetowej na 2020 r. oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Jaworzna na lata 2020-2030.

W następnym punkcie radni przegłosowali projekt uchwały w sprawie Programu Promocji Zdrowia dla Gminy Miasta Jaworzna na lata 2021-2025. Gmina Miasta Jaworzna - jako gmina i miasto na prawach powiatu - zobligowana jest do realizacji ustawowych zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia. Na podstawie oceny sytuacji zdrowotnej mieszkańców od wielu lat podejmowane są w naszym mieście działania na rzecz poprawy zdrowia mieszkańców poprzez organizowanie programów, akcji oraz licznych działań prozdrowotnych.

Program Promocji Zdrowia dla Gminy Miasta Jaworzna na lata 2021-2025 stanowi kontynuację działań prowadzonych w latach ubiegłych i zakłada współpracę instytucji publicznych i niepublicznych oraz organizacji pozarządowych. Zapewnia wykorzystanie inicjatyw społecznych oraz potencjału mieszkańców, którzy aktywnie uczestniczą w proponowanych działaniach, a także racjonalizację wydatkowania środków publicznych. Powszechnie wiadomo, że zdrowie jest jednym z głównych czynników mających wpływ na rozwój gospodarczy oraz poprawę poziomu życia społeczeństwa. Znacznie bardziej opłacalnym i skuteczniejszym procesem w zachowaniu zdrowia jest zapobieganie niż leczenie i rehabilitacja. Dlatego też profilaktyka i promocja zdrowia powinny odgrywać znaczącą rolę w działaniach podejmowanych przez instytucje odpowiedzialne za zdrowie publiczne.

Następnie przegłosowano projekt w sprawie podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających dla miasta Jaworzna na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Jaworznie w 2020 r. Rada Miejska w Jaworznie uchwałą Nr XXI/290/2020 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 18 czerwca 2020 r. dokonała podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 2 072 958,00 zł, przypadających dla miasta Jaworzna na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2020 r.
Plan finansowy konstruowany jest na podstawie złożonych wniosków oraz informacji od potencjalnych wnioskodawców. Mając na uwadze powyższe, w celu optymalnego dostosowania
planu finansowego do lokalnych potrzeb, zachodzi konieczność weryfikacji zaplanowanych kwot na poszczególne zadania i dostosowania planu do faktycznie złożonych wniosków.

Zmiana obejmuje zmniejszenie następujących pozycji:

 • dofinansowanie uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym - 65 000,00 zł,
 • dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych - 17 000,00 zł,
 • realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym - 15 000,00 zł,
 • oraz zwiększenie pozycji:
 • dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze - 97 000,00 zł.

Ze względu na pandemię koronawirusa i wynikającymi z niej ograniczeniami, zawieszono realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym. Na przestrzeni ostatnich lat, przedmiotowe zadanie w ramach konkursu zlecano organizacji pozarządowej, realizującej prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć rehabilitacji psycho-ruchowej w formie hipoterapii dla niepełnosprawnych dzieci, młodzieży i osób dorosłych.

Wolne środki na zadaniu - likwidacja barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych, są efektem złożonych rezygnacji przez wnioskodawców, którym ze względu na pandemię nie udało się znaleźć wykonawców.

Na zadanie - dofinansowanie uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym pierwotnie zabezpieczono kwotę 145 600,00 zł dla 70 dzieci wraz z opiekunami. Na dzień 31.08.2020 r. przyznano dofinansowanie dla 33 dzieci wraz z opiekunami co stanowi niespełna 50% zaplanowanego budżetu. Ostatni wniosek został złożony w dniu 23.07.2020 r., natomiast na bieżąco wpływają rezygnacje z realizacji złożonych wcześniej wniosków.

Zmiana w planie finansowym zagwarantuje środki finansowe na wszystkie złożone wnioski w ramach zadania - dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze do końca 2020 r.

W kolejnym punkcie radni podjęli uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie miasta Jaworzna. Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych powinien być dostosowany do potrzeb mieszkańców i zapewniać dostępność świadczeń również w porze nocnej, niedziele oraz święta. Zgodnie z art. 94 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 944 z późn. zm.) rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na danym terenie określa w drodze uchwały rada powiatu, po zasięgnięciu opinii samorządu aptekarskiego.

W związku z koniecznością uaktualnienia obowiązującej uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie dot. ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie miasta Jaworzna,
ze względu na uruchomienie, zamknięcie lub zmienione godziny otwarcia kilku aptek, zasadne jest podjęcie przedmiotowej uchwały, po uprzednim uzyskaniu w tej sprawie opinii Śląskiej Izby
Aptekarskiej w Katowicach. Swoją działalność zakończyła Apteka Panaceum, al. marsz. J. Piłsudskiego 27 oraz Apteka Bezcenne Zdowie, ul. Bogusławskiego 7, w miejsce której działalność rozpoczęła Apteka Osiedlowa. Ponadto działalność zawiesiła Apteka Tęczowa, ul. Sienkiewicza 3.

Zmianie uległy godziny pracy następujących aptek:

 • Apteka św. Maksymiliana, ul. św. Maksymiliana Kolbego 28,
 • Apteka 4 Pory Roku, ul. Mickiewicza 19,
 • Apteka w Kostkach, ul. Olszewskiego 2a,
 • Apteka Tęczowa, ul. Matejki 4b,
 • Apteka MGfarm ul. Pocztowa 13,
 • Apteka, ul. Brodzińskiego 27.

Na terenie miasta Jaworzna, 11 aptek wyposażonych jest w pojemniki na zbiórkę przeterminowanych leków t.j.:

 • Apteka Dr. Max, ul. Grunwaldzka 64,
 • Apteka MGfarm, al. Tysiąclecia 2-14,
 • DOZ Apteka. Dbam o Zdrowie. "Górnicza", ul. Gwarków 1,
 • Apteka Blisko Ciebie, ul. Grunwaldzka 204a,
 • Apteka Paracelsus, ul. Ks. Mroczka 72 A,
 • Apteka Tęczowa, ul. Matejki 25,
 • Apteka Blisko Ciebie, ul. Grunwaldzka 235,
 • Apteka Blisko Ciebie, Pl. Górników 5a,
 • Apteka Dbam o Zdrowie, ul. Grunwaldzka 237,
 • Apteka Dbam o Zdrowie, ul. Wojska Polskiego 2d,
 • Apteka Mandragora, ul. Grunwaldzka 104.

W punkcie 9 radni przegłosowali uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych, których zarządcą jest Prezydent Miasta Jaworzna, na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.

Aktualnie radni dyskutują nad uchwałą w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej nr 9 im. Henryka Sienkiewicza w Jaworznie, ul. Stefana Batorego 48, dla której organem prowadzącym jest Gmina Miasta Jaworzna.

Racjonalizacja funkcjonowania szkół SP 9 i SP 10, zgodna z niżem demograficznym, większa liczba miejsc dla dzieci przedszkolnych oraz lepsze warunki do nauki to cel proponowanych na najbliższej sesji Rady Miejskiej zmian w oświacie. Niekorzystna sytuacja demograficzna przejawiająca się spadkiem liczby urodzeń w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 9 (Góra Piasku), powoduje tworzenie klas z bardzo małą liczbą dzieci. Ma to ogromny wpływ na wysokie koszty utrzymania szkoły. Przy tym fakt, iż SP nr 9 nie dysponuje pełną infrastrukturą wymaganą przez prawo oświatowe, wymusza podjęcie działań racjonalizujących wydatki. Co najważniejsze, właściwe warunki do nauki zapewni dzieciom sąsiednia szkoła w Szczakowej. Korzystnym aspektem przeniesienia SP nr 9 do SP nr 10 będą także nowe miejsca dla dzieci przedszkolnych. Budynek SP 9 nadal pozostanie budynkiem oświatowym.

Kluczowym argumentem, przemawiającym za włączeniem Szkoły Podstawowej nr 9 do pobliskiej Szkoły Podstawowej nr 10, jest brak możliwości zapewnienia - wymaganych prawem oświatowym - odpowiednich warunków działania szkoły, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków do nauki. W SP nr 9 brakuje sali gimnastycznej, co uniemożliwia prowadzenie lekcji wychowania fizycznego zgodnie z nowymi standardami w zakresie przygotowania uczniów do aktywności fizycznej. Szkoła posiada zaledwie 7 pomieszczeń do nauki, w tym 2 sale lekcyjne na poddaszu, które nie powinny - zgodnie z przepisami - być wykorzystywane na zajęcia lekcyjne. Biblioteka szkolna znajduje się również na poddaszu, brakuje także podjazdu dla osób z niepełnosprawnościami. W szkole nie ma również stołówki szkolnej, a posiłki dla oddziałów przedszkolnych i uczniów szkoły mogą być organizowane wyłącznie w formie cateringu.

- Celem likwidacji Szkoły Podstawowej nr 9 jest dostosowanie całej sieci szkolnej w Gminie Miasta Jaworzna do potrzeb wynikających z zachodzących ogólnopolskich niekorzystnych zmian demograficznych oraz konieczność całościowej racjonalizacji zadań związanych z realizacją obowiązków oświatowych, w tym - co bardzo istotne! - zapewnienie miejsc w przedszkolach publicznych dzieciom od 3. roku życia - mówi Irena Wojtanowicz-Stadler, naczelnik Wydziału Edukacji UM. - W wyniku zmieniających się potrzeb rodziców, powstała nagląca potrzeba zapewnienia dodatkowych miejsc w przedszkolach. Ponadto, prawo oświatowe nakłada na gminę obowiązek dostosowania do 31 sierpnia 2021 r. oddziałów przedszkolnych do wymogów przepisów BHP i przeciwpożarowych, co m.in. oznacza, że w obecnie funkcjonujących oddziałach przedszkolnych, zmniejszy się liczba miejsc dla dzieci. Aktualne analizy wskazują, że braki w liczbie miejsc w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych będą wynosić nawet 180 miejsc, i to już w roku 2021/2022 - dodaje  Irena Wojtanowicz-Stadler, naczelnik Wydziału Edukacji UM.

- W bliskim sąsiedztwie SP nr 9 znajduje się Szkoła Podstawowa nr 10, funkcjonująca w Zespole Szkoln-Przedszkolnym nr 3, która również w prognozie demograficznej na najbliższe 6 lat ulegnie niekorzystnym zmianom związanym z niżem demograficznym - mówi Tomasz Jewuła, Pełnomocnik Prezydenta ds. Oświaty. - Ta sytuacja zmusza nas do zadania pytania o celowość i gospodarność dysponowania środkami publicznymi w zakresie równoczesnego utrzymywania 2 szkół o bardzo małej liczbie uczniów, tym bardziej, że w Szkole Podstawowej nr 9 na 35 zatrudnionych nauczycieli 16 zatrudnionych jest w pełnym wymiarze, a aż 19 w niepełnym, z których część to nauczyciele zatrudnieni w innych placówkach na terenie całego miasta - stwierdza Tomasz Jewuła. - Nauczyciele z przedmiotów o małej liczbie godzin ciągle się zmieniają, co może niekorzystnie wpływać na procesy edukacyjno-wychowawcze - uzupełnia Tomasz Jewuła.

Gmina Miasta Jaworzna, rozpoczynając procedurę likwidacji Szkoły Podstawowej nr 9 im. Henryka Sienkiewicza w Jaworznie, prowadzić będzie, zgodnie z m.in. art. 89 ust. 1 prawa oświatowego, obowiązkowe konsultacje.

 1. Zawiadomi (co najmniej na 6 miesięcy przed terminem likwidacji) rodziców/opiekunów uczniów o zamiarze likwidacji placówki, niezwłocznie po podjęciu właściwej uchwały Rady Miejskiej.
 2. Zawiadomi Śląskiego Kuratora Oświaty o zamiarze likwidacji szkoły oraz wystąpi o wydanie stosownej opinii.
 3. Zawiadomi organ wykonawczy.
 4. Zapewni uczniom możliwość kontynuowania nauki w szkole publicznej tego samego typu tj. w Szkole Podstawowej nr 10 im. Wojska Polskiego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Jaworznie, ul. Koszarowa 20.
 5. Zapewni dzieciom z oddziałów przedszkolnych - na czas dostosowania budynku SP nr 9 na potrzeby przedszkola - kontynuację wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Miejskim nr 3 oraz w Przedszkolu Miejskim nr 17, a następnie, po dostosowaniu budynku na potrzeby przedszkola, zapewni możliwość kontynuowania wychowania przedszkolnego w nowo otwartym, nowoczesnym 8-oddziałowym Przedszkolu Miejskim nr 8, utworzonym w budynku po SP nr 9.
 6. Zapewni wszystkie niezbędne warunki do kontynuowania nauki po likwidacji szkoły, szczególnie bezpieczne i higieniczne warunki nauki, wychowania i opieki.

- Nie planuje się zmian w sposobie użytkowania budynku Szkoły Podstawowej nr 9 w Jaworznie. Budynek SP nr 9 jest i pozostanie nieruchomością oświatową - mówi Irena Wojtanowicz-Stadler, naczelnik Wydziału Edukacji UM. - Wymierne i zgodne z potrzebami mieszkańców zwiększenie liczby miejsc przedszkolnych - poprzez likwidację Szkoły Podstawowej Nr 9 oraz założenie w tym budynku Przedszkola Miejskiego jest pilną potrzebą Gminy, by zapewnić miejsca w przedszkolach publicznych dzieciom w wieku od 3 do 6 lat - podkreśla Irena Wojtanowicz-Stadler.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć na http://www.um.jaworzno.pl/pl/aktualnosci/6170/sp9_i_sp10_konsultacje_w_toku.html

Stosunkiem głosów 13 "za", 9 "przeciw" i 1 "wstrzymującym się" radni przegłosowali uchwałę w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej nr 9 im. Henryka Sienkiewicza w Jaworznie, ul. Stefana Batorego 48, dla której organem prowadzącym jest Gmina Miasta Jaworzna.