Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Sesja Rady Miejskiej - 29.10.2020 r.

Rozpoczęła się dzisiejsza sesja Rady Miejskiej. W planowanym porządku obrad znalazło się 17 punktów. W obecnych okolicznościach oraz wprowadzonym przez rząd stanem epidemii, kolejny raz sesja odbywa się w trybie zdalnym. Zachęcamy do śledzenia relacji "na żywo". Sesję można oglądać "na żywo" na miejskiej stronie internetowej.

W pierwszych punktach dzisiejszej sesji radni zapozanli się z informacjami: o oświadczeniach majątkowych złożonych przez radnych i pracowników samorządowych, określonych w ustawie o samorządzie gminnym oraz o stanie realizacji przez Gminę Miasta Jaworzna zadań oświatowych, w tym o wynikach egzaminów ósmoklasisty, maturalnych i egzaminów zawodowych oraz wynikach nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2019/2020.

Następnie radni podjęli uchwałę o zmianach w uchwale budżetowej na 2020 r. oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Jaworzna na lata 2020-2030.

W punktach 6 i 7 radni wyrazili zgodę na sprzedaż w drodze bezprzetargowej, niezabudowanej działki nr 176/19 w obr. geod. 1024 m. Jaworzna, stanowiącej własność Gminy Miasta Jaworzna oraz w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej przysługującego Gminie Miasta Jaworzna prawa własności lokalu mieszkalnego, położonego przy ul. Tuwima 3/18 w Jaworznie wraz z udziałem w gruncie, na rzecz najemcy.

Następnie radni pochylili się nad projektem uchwały w sprawie wysokości opłat związanych z usuwaniem pojazdów z dróg i ich przechowywaniem na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu na rok 2021.

W punkcie 9. radni zagłosowali nad przyjęciem Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie miasta Jaworzna na lata 2021 - 2024 oraz ustalenia zasad udzielania dotacji celowych ze środków budżetu miasta na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska - przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza.

W następnym punkcie radni przegłosowali projekt uchwały dotyczący ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej w rejonie ulicy Insurekcji Kościuszkowskiej w Jaworznie.

W 11. punkcie zagłosowano w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XX/311/2016 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego "Byczyna" w Jaworznie.

Kolejny uchwała, nad którą pochylili się radni dotyczyła nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Wielospecjalistycznemu w Jaworznie.

W punktach 13 i 14 radni przegłosowali uchwały ws. programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Miasta Jaworzna na 2021 rok oraz programu współpracy Gminy Miasta Jaworzna z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok.

Aktualnie omawiana jest informacja o międzysesyjnej działalności Prezydenta Miasta Jaworzna. Następnie interpelacje, wolne wnioski i informacje będą składać radni.

***

Pełna lista spraw, którymi na najbliższej sesji zajmą się Radni, przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie sesji i ustalenie porządku obrad.
 2. Informacja o oświadczeniach majątkowych złożonych przez radnych i pracowników samorządowych, określonych w ustawie o samorządzie gminnym.
 3. Informacja o stanie realizacji przez Gminę Miasta Jaworzna zadań oświatowych, w tym o wynikach egzaminów ósmoklasisty, maturalnych i egzaminów zawodowych oraz wynikach nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2019/2020.
 4. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2020 r. miasta Jaworzna.
 5. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Jaworzna na lata 2020-2034.
 6. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej, niezabudowanej działki nr 176/19 w obr. geod. 1024 m. Jaworzna, stanowiącej własność Gminy Miasta Jaworzna.
 7. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej przysługującego Gminie Miasta Jaworzna prawa własności lokalu mieszkalnego, położonego przy ul. Tuwima 3/18 w Jaworznie wraz z udziałem w gruncie, na rzecz najemcy.
 8. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie wysokości opłat związanych z usuwaniem pojazdów z dróg i ich przechowywaniem na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu na rok 2021.
 9. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie przyjęcia Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie miasta Jaworzna na lata 2021 - 2024 oraz ustalenia zasad udzielania dotacji celowych ze środków budżetu miasta na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska - przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza.
 10. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej w rejonie ulicy Insurekcji Kościuszkowskiej w Jaworznie.
 11. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XX/311/2016 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego "Byczyna" w Jaworznie.
 12. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XXXIV/495/2017 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 26 października 2017 r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Wielospecjalistycznemu w Jaworznie.
 13. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Miasta Jaworzna na 2021 rok.
 14. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie Programu współpracy Gminy Miasta Jaworzna z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok.
 15. Informacja o międzysesyjnej działalności Prezydenta Miasta Jaworzna.
 16. Interpelacje, zapytania oraz wnioski radnych.
 17. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o wnioskach mieszkańców.

Archiwalne zapisy sesji oraz transmisje z bieżącej można obejrzeć w zakładce Sesje Rady Miejskiej Live.