Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Sesja Rady Miejskiej - 26.11.2020 r.

Rozpoczęła się dzisiejsza sesja Rady Miejskiej. W planowanym porządku obrad znalazło się 14 punktów. W obecnych okolicznościach oraz wprowadzonym przez rząd stanem epidemii, kolejny raz sesja odbywa się w trybie zdalnym. Sesję można oglądać "na żywo" na miejskiej stronie internetowej.

Przed oficjalnym rozpoczęciem obrad sesji minutą ciszy uczczono pamięć zmarłych: Stanisława Adamka - długoletniego Prezesa Polskiego Stronnictwa Ludowego w Jaworznie (1991-2004), a następnie Honorowego Prezesa PSL w Jaworznie, inicjatora zakładania powiatowych Kółek Rolniczych oraz  Wenancjusza Plesa - człowieka legendy dla jaworznickiego oraz regionalnego sportu, twórcy i organizatora rozgrywek piłkarskich na szczeblu lokalnym i pozamiejskim, Honorowego Prezesa PSS SALOS w Jaworznie.

Następnie - w punktach 3a, 3b i 3c, radni podjęli uchwałę o zmianach w uchwale budżetowej na 2020 r., uchwałę o Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Jaworzna na lata 2020-2030 oraz uchwałę w sprawie określenia jednostek budżetowych, które gromadzą na wydzielonym rachunku dochody, źródeł tych dochodów, ich przeznaczenia, sposobu i trybu sporządzania planu finansowego, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania.

W punkcie 3. radni zagłosowali nad przyjęciem uchwały ws. wyznaczenia obszaru i granic Aglomeracji Jaworzno, w skład której wchodzi Jaworzno, Mysłowice i Chełmek. Aglomeracja Jaworzno (teren na którym zaludnienie lub działalność gospodarcza są skoncentrowane, aby ścieki komunalne były zbierane i przekazywane do oczyszczalni ścieków albo do końcowego punktu zrzutu tych ścieków) w dotychczasowym kształcie granic i wielkości RLM  została wyznaczona ponad 4 lat temu Uchwałą nr V/5/26/27/2016 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 29 sierpnia 2016 roku. W 2020 roku podjęto działania mające na celu wyznaczenie na nowo przebiegu granic i wielkości aglomeracji Jaworzno, w sposób odzwierciedlający stan rzeczywisty w gospodarce ściekowej z uwzględnieniem zamierzeń inwestycyjnych. Wyznaczona granica aglomeracji przebiega wzdłuż zewnętrznych granic działek ewidencyjnych, zabudowanych albo przeznaczonych pod zabudowę, z uwzględnieniem zasięgu istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej i ogólnospławnej. Nie wyłączono z obszaru aglomeracji Jaworzno żadnych terenów zurbanizowanych oraz terenów z koncentracją działalności gospodarczej.

Następnie radni zdecydowali ws. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2021 rok obowiązujących na terenie miasta Jaworzna, określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2021 rok obowiązujących na terenie miasta Jaworzna oraz zwolnienia od podatku od środków transportowych.

W kolejnym punkcie zagłosowano w sprawie podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających dla miasta Jaworzna na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Jaworznie w 2020 r.

Ponadto radni pochylili się nad projektem uchwały w sprawie połączenia samorządowych artystycznych instytucji kultury: "Archetti" Orkiestry Kameralnej Miasta Jaworzna, "eM Band" Orkiestry Rozrywkowej Miasta Jaworzna, Centrum Kultury - Teatr Sztuk w Jaworznie oraz nadania statutu połączonej jednostce.

Przedmiotem działania ATElier Kultury jest wykonywanie zadań własnych Gminy w zakresie organizowania i prowadzenia działalności kulturalnej na terenie Gminy Miasta Jaworzna poprzez tworzenie i upowszechnianie kultury i sztuki, kształtowanie wrażliwości poznawczej i estetycznej społeczeństwa, stwarzanie możliwości kontaktu z wartościami kultury polskiej i światowej, rozpowszechnianie kultury muzycznej i teatralnej oraz prowadzenie ośrodków kultury i centrów kultury.

W punkcie 10. radni zagłosowali w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Jaworzna.

W następnym punkcie radni przegłosowali nadanie rondu, położonemu na skrzyżowaniu ulicy Płetwonurków z ulicą Jana III Sobieskiego w Jaworznie, nazwy Rondo pilota Karola Pniaka.

Aktualnie omawiana jest informacja o międzysesyjnej działalności Prezydenta Miasta Jaworzna. Następnie interpelacje, wolne wnioski i informacje będą składać radni.

***

W związku z obostrzeniami wynikającymi z wprowadzenia stanu epidemii oraz mając na uwadze bezpieczeństwo zdrowotne uczestników sesji, najbliższe obrady Rady Miejskiej odbędą się ponownie w trybie zdalnym w czwartek, 26 listopada br. o godz. 9.00. W planowanym porządku obrad znalazło się 14 punktów. Sesję będzie można oglądać "na żywo" na miejskiej stronie internetowej.

Pełna lista spraw, którymi na najbliższej sesji zajmą się Radni, przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie sesji i ustalenie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji Rady Miejskiej w Jaworznie.
 3. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie wyznaczenia obszaru i granic Aglomeracji Jaworzno.
 4. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2021 rok obowiązujących na terenie miasta Jaworzna.
 5. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2021 rok obowiązujących na terenie miasta Jaworzna.
 6. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie zwolnienia od podatku od środków transportowych.
 7. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających dla miasta Jaworzna na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Jaworznie w 2020 r.
 8. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie połączenia samorządowych artystycznych instytucji kultury: "Archetti" Orkiestry Kameralnej Miasta Jaworzna, "eM Band" Orkiestry Rozrywkowej Miasta Jaworzna, Centrum Kultury - Teatr Sztuk w Jaworznie.
 9. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie nadania statutu samorządowej artystycznej instytucji kultury pod nazwą ATElier Kultury w Jaworznie.
 10. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Jaworzna.
 11. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie nadania rondu, położonemu na skrzyżowaniu ulicy Płetwonurków z ulicą Jana III Sobieskiego w Jaworznie, nazwy Rondo pil. Karola Pniaka.
 12. Informacja o międzysesyjnej działalności Prezydenta Miasta Jaworzna.
 13. Interpelacje, zapytania oraz wnioski radnych.
 14. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o wnioskach mieszkańców.

Archiwalne zapisy sesji oraz transmisje z bieżącej można obejrzeć w zakładce Sesje Rady Miejskiej Live.