Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Sesja Rady Miejskiej - 22.12.2020 r.

Sesja Rady Miejskiej - 22.12.2020 r.

Rozpoczęła się dzisiejsza sesja Rady Miejskiej. W planowanym porządku obrad znalazło się 18 punktów. W obecnych okolicznościach oraz wprowadzonym przez rząd stanem epidemii, kolejny raz sesja odbywa się w trybie zdalnym. Sesję można oglądać "na żywo" na miejskiej stronie internetowej.

Na początku sesji radni wprowadzili do porządku obrad dodatkowe projekty uchwał:

 1. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w drodze bezprzetargowej części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Jaworzna, na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej "Górnik" w Jaworznie w pkt 15 a porządku obrad.
 2. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Jaworzna, na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości w Jaworznie przy ul. Górników z "Danuty" 27 w pkt 15 b porządku obrad.
 3. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Jaworzna, na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości w Jaworznie przy ul. Gwarków 1-3  w pkt 15 c porządku obrad.
 4. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Jaworzna, na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy ul. Olszewskiego 2 w Jaworznie  w pkt 15 d porządku obrad.
 5. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Jaworzna, na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości w Jaworznie przy ul. Szymanowskiego 8  w pkt 15 e porządku obrad.
 6. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie zwolnienia części opłaty pobranej od przedsiębiorców za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży wraz z autopoprawką w pkt 15 f porządku obrad.

Na początku obrad radni podjęli uchwałę o zmianach w uchwale budżetowej na 2020 r., uchwałę o Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Jaworzna na lata 2020-2034.

Radny Sebastian Pycia, przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Jaworznie, odczytał pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącą projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Jaworzna na lata 2021-2034.

Aktualnie Skarbnik Miasta Dorota Kuczera omawia założenia do budżetu miasta na 2021 rok. Następnie 14 głosami "za" i 9 "wstrzymującymi się" podjęła uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Jaworzna na lata 2021-2034 wraz z autopoprawkami.

W kolejnym punkcie radny Sebastian Pycia, przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Jaworznie, odczytał uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o przedłożonym przez Prezydenta Miasta projekcie budżetu miasta na 2021 rok, informującą o pozytywnej opinii RIO dot. budżetu miasta na 2021 rok. 14 głosami "za" i 9 "wstrzymującymi się" rani podjęli uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok miasta Jaworzna wraz z autopoprawkami.

W punkcie 7. przegłosowano uchwałę w sprawie ustalenia wykazu wydatków w budżecie miasta na 2020 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego oraz planu finansowego tych wydatków.

Następnie radni uchwalili plac racy Rady Miejskiej w Jaworznie i plan pracy Komisji Rady Miejskiej na 2021 rok.

W punkcie 10. pochylono się nad podziałem środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2020 roku.

W kolejnym punkcie przegłosowano udzielenie pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Miasta Chorzów a dofinansowanie działalności Ośrodka Pomocy Osobom Uzależnionym i ich Rodzin w Chorzowie. W 2018 r. Gmina Miasta Jaworzna podjęła współpracę z Miastem Chorzów w zakresie prowadzenia działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu, w stosunku do osób dowiezionych z terenu Gminy Miasta Jaworzna do Izby Wytrzeźwień funkcjonującej w ramach struktury Ośrodka Pomocy Osobom Uzależnionym i ich Rodzinom w Chorzowie. Z uwagi na dobrą współpracę, proponuje się jej kontynuowanie w kolejnym roku. Środki na realizacje zadania w wysokości 275 000 zł, zostaną zabezpieczone w budżecie miasta Jaworzna na 2021 r.

W punkcie 12. radni zagłosowali nad zmianami w uchwale dot. Programu współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok.

W punktach od 13. do 15 e. radni zagłosowali nad projektami uchwał ws. wyrażenia zgody na sprzedaż: w drodze przetargu, lokalu mieszkaniowego stanowiącego własność gminy, drodze bezprzetargowej prawa własności do lokalu przy ul. Matejki 30/4 wraz z udziałem w gruncie na rzecz najemcy oraz drodze bezprzetargowej prawa własności lokalu przy ul. Wyczółkowskiego 4/6 wraz z udziałem w gruncie, wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Jaworzna, na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości w Jaworznie przy ul. Górników z "Danuty" 27; wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Jaworzna, na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości w Jaworznie przy ul. Gwarków 1-3; wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Jaworzna, na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy ul. Olszewskiego 2 w Jaworznie oraz wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Jaworzna, na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości w Jaworznie przy ul. Szymanowskiego 8.

Radni nie wyrazili z kolei zgody na oddanie w dzierżawę w drodze bezprzetargowej części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Jaworzna, na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej "Górnik" w Jaworznie.

Aktualnie omawiana jest informacja o międzysesyjnej działalności Prezydenta Miasta Jaworzna. Następnie interpelacje, wolne wnioski i informacje będą składać radni.

***

W związku z obostrzeniami wynikającymi z wprowadzenia stanu epidemii oraz mając na uwadze bezpieczeństwo zdrowotne uczestników sesji, najbliższe obrady Rady Miejskiej odbędą się ponownie w trybie zdalnym we wtorek, 22 grudnia br. o godz. 9.00. W planowanym porządku obrad znalazło się 18 punktów. Sesję będzie można oglądać "na żywo" na miejskiej stronie internetowej.

Pełna lista spraw, którymi na najbliższej sesji zajmą się Radni, przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie sesji i ustalenie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej w Jaworznie.
 3. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2020 r. miasta Jaworzna.
 4. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Jaworzna na lata 2020-2034.
 5. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Jaworzna na lata 2021-2034.
 6. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok miasta Jaworzna.
 7. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie ustalenia wykazu wydatków w budżecie miasta Jaworzna na 2020 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego oraz planu finansowego tych wydatków.
 8. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Jaworznie na 2021 rok.
 9. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Jaworznie na 2021 rok.
 10. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających dla miasta Jaworzna na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Jaworznie w 2020 r.
 11. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Miasta Chorzów na dofinansowanie działalności Ośrodka Pomocy Osobom Uzależnionym i ich Rodzinom w Chorzowie.
 12. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie zmieniający uchwałę w sprawie Programu współpracy Gminy Miasta Jaworzna z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok.
 13. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w drodze przetargu, samodzielnego lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność Gminy Miasta Jaworzna.
 14. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej przysługującego Gminie Miasta Jaworzna prawa własności lokalu mieszkalnego, położonego przy ul. Matejki 30/4 w Jaworznie wraz z udziałem w gruncie, na rzecz najemcy.
 15. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej przysługującego Gminie Miasta Jaworzna prawa własności lokalu mieszkalnego, położonego przy ul. Wyczółkowskiego 4/6 w Jaworznie wraz z udziałem w gruncie, na rzecz najemcy.
 16. Informacja o międzysesyjnej działalności Prezydenta Miasta Jaworzna.
 17. Interpelacje, zapytania oraz wnioski radnych.
 18. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o wnioskach mieszkańców.

Archiwalne zapisy sesji oraz transmisje z bieżącej można obejrzeć w zakładce Sesje Rady Miejskiej Live.