Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Sesja Rady Miejskiej - 25.02.2021 r.

Sesja Rady Miejskiej - 25.02.2021 r.

Rozpoczęła się dzisiejsza sesja Rady Miejskiej. W planowanym porządku obrad znalazło się 12 punktów. W obecnych okolicznościach oraz wprowadzonym przez rząd stanem epidemii, kolejny raz sesja odbywa się w trybie zdalnym. Sesję można oglądać "na żywo" na miejskiej stronie internetowej.

Na początku obrad radni podjęli uchwałę o zmianach w uchwale budżetowej na 2021 r. oraz uchwałę o Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Jaworzna na lata 2020-2034.

W punkcie 4. radni jednogłośnie podjęli decyzję w sprawie pokrycia straty netto Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie za 2019 rok.

W kolejnych punktach podjęto uchwały ws. zatwierdzenia programu naprawczego dla Szpitala Wielospecjalistycznego oraz Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego w Jaworznie.

W punkcie 7. radni przegłosowali projekt dotyczący regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród nauczycielom zatrudnionym w jednostkach oświatowych, dla których Gmina Miasta Jaworzna jest organem prowadzącym.

W następnym punkcie Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie pochylono się nad częściową zmianą uchwały w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowo - księgowej i organizacyjno - administracyjnej dla oświatowych jednostek budżetowych Gminy Miasta Jaworzna.

W 9. punkcie radni rozpatrzyli skargę na działania Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Jaworznie.

Aktualnie omawiana jest informacja o międzysesyjnej działalności Prezydenta Miasta Jaworzna. Następnie interpelacje, wolne wnioski i informacje będą składać radni.

***

W związku z obostrzeniami wynikającymi z wprowadzenia stanu epidemii oraz mając na uwadze bezpieczeństwo zdrowotne uczestników sesji, najbliższe obrady Rady Miejskiej odbędą się ponownie w trybie zdalnym w czwartek, 25 lutego br. o godz. 9.00. W planowanym porządku obrad znalazło się 12 punktów. Sesję będzie można oglądać "na żywo" na miejskiej stronie internetowej.

Pełna lista spraw, którymi na najbliższej sesji zajmą się Radni, przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie sesji i ustalenie porządku obrad.
 2. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2021 r. miasta Jaworzna.
 3. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Jaworzna na lata 2021-2034.
 4. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie pokrycia straty netto Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie za 2019 rok.
 5. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie zatwierdzenia programu naprawczego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie.
 6. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie zatwierdzenia programu naprawczego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego w Jaworznie.
 7. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród nauczycielom zatrudnionym w jednostkach oświatowych, dla których Gmina Miasta Jaworzna jest organem prowadzącym.
 8. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie częściowej zmiany uchwały w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowo-księgowej i organizacyjno-administracyjnej dla oświatowych jednostek budżetowych Gminy Miasta Jaworzna.
 9. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Jaworznie.
 10. Informacja o międzysesyjnej działalności Prezydenta Miasta Jaworzna.
 11. Interpelacje, zapytania oraz wnioski radnych.
 12. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o wnioskach mieszkańców.

Archiwalne zapisy sesji oraz transmisje z bieżącej można obejrzeć w zakładce Sesje Rady Miejskiej Live.