Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Sesja Rady Miejskiej - 25.03.2021 r.

Rozpoczęła się dzisiejsza sesja Rady Miejskiej. W planowanym porządku obrad znalazło się 19 punktów. W obecnych okolicznościach oraz wprowadzonym przez rząd stanem epidemii, kolejny raz sesja odbywa się w trybie zdalnym. Sesję można oglądać "na żywo" na miejskiej stronie internetowej.

Minutą ciszy uczczono pamięć zmarłego w dniu wczorajszym Pana Edwarda Różyckiego - byłego Radnego Rady Miejskiej w Jaworznie. Pan Edward Różycki był Radnym w kadencjach samorządu od 1990 do 2002 r. W Radzie Miejskiej pełnił funkcję Wiceprzewodniczącego Rady w kadencjach: 1994 - 1998 i 1998 - 2002.

Po otwarciu sesji i ustaleniu porządku obrad radni zapoznali się z informacją Prezydenta Miasta Jaworzna za rok 2020 dotyczącą renty planistycznej oraz roszczeń w związku z uchwaleniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, a także sprawozdaniem z realizacji programów wynikających ze Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Jaworznie na lata 2017 - 2020; sprawozdaniem z działalności jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w Jaworznie za 2020 r. oraz sprawozdaniem z realizacji Strategii Mieszkalnictwa za 2020 r.

Następnie radni podjęli uchwałę o zmianach w uchwale budżetowej na 2021 r. oraz uchwałę o Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Jaworzna na lata 2020-2034 wraz z autopoprawką.

W punkcie 8. radni wyrazili zgodę na realizację projektu pod nazwą "Młodzi w nowej rzeczywistości" w ramach Poddziałania 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego PO WER. W związku z uzyskaniem pozytywnej oceny Komisji Oceny Projektów i na mocy decyzji Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach, Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie przyjął do realizacji projekt pod nazwą "Młodzi w nowej rzeczywistości" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych w wieku 18-29 lat, w tym w szczególności osób, które pozostają poza rynkiem pracy w wyniku negatywnych skutków pandemii wirusa SARS-CoV-2. Projekt realizowany będzie w latach 2021 - 2023. Wartość projektu wynosi 446 040 zł. Projekt w całości jest sfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W kolejnym punkcie radni podjęli uchwałę w sprawie podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających dla miasta Jaworzna na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Jaworznie w 2021 r. Plan finansowy PFRON wynoszący w tym roku 2 573 574,00 zł został zwiększony o kwotę 538 901,00 zł w porównaniu do środków wydatkowanych w roku 2020. Ponieważ plan finansowy w roku bieżącym jest większy o 26,49% zaproponowano się m.in. rozszerzyć grupę osób objętych dofinansowaniem do pobytu w turnusie rehabilitacyjnym. Oprócz niepełnosprawnych dzieci (jak w roku 2020) dofinansowaniem zostaną objęte także niepełnosprawne osoby dorosłe w wieku od 18 do 24 roku życia, uczące się i legitymujące się znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, a także osoby niepełnosprawne o znacznym lub umiarkowanym stopniu, u których niepełnosprawność wystąpiła przed 18 rokiem życia.

W kolejnych punktach radni podjęli uchwałę zmieniającą w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy - Karta Nauczyciela oraz niektórych innych nauczycieli oraz uchwałę zmieniającą w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych niepublicznym przedszkolom, szkołom i placówkom oświatowym oraz publicznym szkołom prowadzonym na terenie Miasta Jaworzna przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji.

W punkcie 12. radni podjęli uchwałę w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jaworzno w 2021 roku. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt ma charakter obligatoryjny. Uchwalenie przez Radę Gminy Programu przyczyni się do ograniczenia bezdomności zwierząt. W Programie wskazano koordynatora, realizatorów poszczególnych zadań oraz wysokość środków finansowych planowanych na jego realizację. Koszty realizacji Programu w całości ponosi Gmina. Projekt uchwały został zaopiniowany przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Tychach, Polski Związek Łowiecki: Koło Łowieckie "Słonka", Koło Łowieckie "Jawor" oraz Koło Łowieckie "Łoś".

W kolejnym punkcie radni pochylili się nad uchwałą w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Jaworzna. Następnie przyjęli Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Miasta Jaworzna na lata 2021 – 2025.

2021 roku. Uchwała dotyczy kąpieliska o nazwie "Plaża nad Sosiną nr 2", położonego od ul. Bukowskiej, wskazano również sezon kąpielowy na terenie miasta Jaworzna w 2021 roku w okresie od 15 czerwca do 15 września.

W kolejnym punkcie radni podjęli uchwałę zmieniającą określającą zasady i tryb przeprowadzania konsultacji społecznych związanych z budżetem obywatelskim miasta Jaworzna, która m. in. umożliwi każdemu mieszkańcowi zagłosowanie na dwa projekty z listy zadań poddanych pod głosowanie, niezależnie od podziału puli. Szczegółowe informacje na temat Jaworznickiego Budżetu Obywatelskiego są dostępne na www.jbo.jaworzno.pl

Aktualnie omawiana jest informacja o międzysesyjnej działalności Prezydenta Miasta Jaworzna. Następnie interpelacje, wolne wnioski i informacje będą składać radni.

***

Sesja Rady Miejskiej - 25.03.2021 r.

W związku z obostrzeniami wynikającymi z wprowadzenia stanu epidemii oraz mając na uwadze bezpieczeństwo zdrowotne uczestników sesji, najbliższe obrady Rady Miejskiej odbędą się ponownie w trybie zdalnym w czwartek, 25 marca br. o godz. 9.00. W planowanym porządku obrad znalazło się 19 punktów. Sesję będzie można oglądać "na żywo" na miejskiej stronie internetowej.

Pełna lista spraw, którymi na najbliższej sesji zajmą się Radni, przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie sesji i ustalenie porządku obrad.
 2. Informacja Prezydenta Miasta Jaworzna za rok 2020 dotycząca renty planistycznej oraz roszczeń w związku z uchwaleniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
 3. Sprawozdanie z realizacji programów wynikających ze Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Jaworznie na lata 2017 - 2020.
 4. Sprawozdanie z działalności jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w Jaworznie za 2020 r.
 5. Sprawozdanie z realizacji Strategii Mieszkalnictwa za 2020 r.
 6. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2021 r. miasta Jaworzna.
 7. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Jaworzna na lata 2021-2034.
 8. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu pod nazwą "Młodzi w nowej rzeczywistości” w ramach Poddziałania 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego PO WER.
 9. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających dla miasta Jaworzna na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Jaworznie w 2021 r.
 10. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie zmieniający uchwałę w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy - Karta Nauczyciela oraz niektórych innych nauczycieli.
 11. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie zmieniający uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych niepublicznym przedszkolom, szkołom i placówkom oświatowym oraz publicznym szkołom prowadzonym na terenie Miasta Jaworzna przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji.
 12. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jaworzno w 2021 roku.
 13. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Jaworzna.
 14. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Miasta Jaworzna na lata 2021 - 2025.
 15. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie miasta Jaworzna w 2021 roku.
 16. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie zmieniający uchwałę określającą zasady i tryb przeprowadzania konsultacji społecznych związanych z budżetem obywatelskim miasta Jaworzna.
 17. Informacja o międzysesyjnej działalności Prezydenta Miasta Jaworzna.
 18. Interpelacje, zapytania oraz wnioski radnych.
 19. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o wnioskach mieszkańców.

Archiwalne zapisy sesji oraz transmisje z bieżącej można obejrzeć w zakładce Sesje Rady Miejskiej Live.