Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Sesja Rady Miejskiej - 27.05.2021 r.

Sesja Rady Miejskiej - 27.05.2021 r.

Rozpoczęła się dzisiejsza sesja Rady Miejskiej. W planowanym porządku obrad znalazło się 16 punktów. W obecnych okolicznościach oraz wprowadzonym przez rząd stanem epidemii, kolejny raz sesja odbywa się w trybie zdalnym. Sesję można oglądać "na żywo" na miejskiej stronie internetowej.

27 maja, na pamiątkę pierwszych demokratycznych wyborów samorządowych z 1990 roku obchodzimy Dzień Samorządu Terytorialnego. W tym roku świętujemy 31 lat istnienia samorządów w naszym kraju. Z tej okazji Przewodniczący Rady Miejskiej Tadeusz Kaczmarek złożył życzenia pracownikom samorządowym, radnym oraz wszystkim, którzy przyczyniają się do propagowania idei samorządności w Polsce.

Na początku sesji, tytułem "Zasłużony dla miasta Jaworzna" radni uhonorowali Jerzego Zamarlika i Lucjana Fudałę - zmarłych jaworznian, którzy przez całe swoje życie pracowali na rzecz rozwoju miasta i wspierali lokalną społeczność. Z inicjatywą o nadanie tytułu jaworznickim przedsiębiorcom wystąpiła Jaworznicka Izba Gospodarcza. Dyplomy honorowe zostaną przekazane rodzinom zasłużonych.

Następnie radni przyjęli informację Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jaworznie o stanie bezpieczeństwa sanitarnego miasta Jaworzna w 2020 roku oraz sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Miasta Jaworzna z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2020.

W kolejnych punktach radni podjęli uchwałę o zmianach w uchwale budżetowej na 2021 r. oraz uchwałę o Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Jaworzna na lata 2020-2034.

W puknie 9. radni podjęli uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego w Jaworznie za 2020 rok. Następnie jednogłośnie podjęto uchwałę w sprawie pokrycia straty netto Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego w Jaworznie za 2020 rok.

W punkcie 11. radni pochylili się nad uchwałą w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku. Przyjęto ją jednogłośnie.

W kolejnym punkcie radni jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających miastu Jaworzno lub jego jednostkom organizacyjnym, określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg.

W punkcie 13 radni podjęli uchwałę w sprawie złożenia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego z dnia 30 kwietnia 2021 r.

Aktualnie omawiana jest informacja o międzysesyjnej działalności Prezydenta Miasta Jaworzna. Następnie interpelacje, wolne wnioski i informacje będą składać radni.

***

W związku z obostrzeniami wynikającymi z wprowadzenia stanu epidemii oraz mając na uwadze bezpieczeństwo zdrowotne uczestników sesji, najbliższe obrady Rady Miejskiej odbędą się ponownie w trybie zdalnym w czwartek, 27 maja br. o godz. 9.00. W planowanym porządku obrad znalazło się 16 punktów. Sesję będzie można oglądać "na żywo" na miejskiej stronie internetowej.

Pełna lista spraw, którymi na najbliższej sesji zajmą się Radni, przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie sesji i ustalenie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołów z sesji Rady Miejskiej w Jaworznie z 25 lutego oraz 22 kwietnia 2021r.
 3. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie przyznania pośmiertnie dyplomu honorowego "Za zasługi dla miasta Jaworzna" Panu Jerzemu Zamarlikowi.
 4. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie przyznania pośmiertnie dyplomu honorowego "Za zasługi dla miasta Jaworzna" Panu Lucjanowi Fudale.
 5. Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jaworznie o stanie bezpieczeństwa sanitarnego miasta Jaworzna w 2020 roku.
 6. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Miasta Jaworzna z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2020.
 7. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2021 r. miasta Jaworzna.
 8. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Jaworzna na lata 2021-2034.
 9. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego w Jaworznie za 2020 rok.
 10. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie pokrycia straty netto Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego w Jaworznie za 2020 rok.
 11. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku.
 12. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających miastu Jaworzno lub jego jednostkom organizacyjnym, określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg.
 13. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie złożenia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego z dnia 30 kwietnia 2021 r. znak: NPII.4131.1.454.2021.
 14. Informacja o międzysesyjnej działalności Prezydenta Miasta Jaworzna.
 15. Interpelacje, zapytania oraz wnioski radnych.
 16. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o wnioskach mieszkańców.

Archiwalne zapisy sesji oraz transmisje z bieżącej można obejrzeć w zakładce Sesje Rady Miejskiej Live.