Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Sesja Rady Miejskiej - 26.08.2021 r.

Rozpoczęła się dzisiejsza sesja Rady Miejskiej. W planowanym porządku obrad znalazło się 18 punktów. W obecnych okolicznościach oraz wprowadzonym przez rząd stanem epidemii, kolejny raz sesja odbywa się w trybie zdalnym. Sesję można oglądać "na żywo" na miejskiej stronie internetowej.

Po przyjęciu porządku obrad i przyjęciu protokołów sesji Rady Miejskiej, w kolejnych punktach radni jednogłośnie zdecydowali o przyznaniu pośmiertnie dyplomu Zasłużonego dla Miasta Jaworzna dla Pana Wenancjusza Plesa oraz Pana Tadeusza Pokornego. Ponadto tytułem Zasłużony dla Miasta Jaworzna została uhonorowana Pani Monika Włodarczyk - Raczek, która od lat działa na rzecz osób niepełnosprawnych w Jaworznie.

Wenancjusz Ples

Pasją życia Pana Wenancjusza Plesa była piłka nożna. Jako bramkarz bronił barw jaworznickich klubów "Górnik" i "Azotania" Jaworzno. Pracując na Węgrzech w latach 1977-90 był współzałożycielem i prezesem wielosekcyjnego klubu sportowego dla polskich pracowników. Uczestniczył także w organizacji życia kulturalnego. Stworzył tam amatorską ligę piłki nożnej. Po powrocie do kraju w 2002 roku włączył się w działalność Stowarzyszenia Lokalnego Salezjańskiej Organizacji Sportowej, które zostało przekształcone w Piłkarskie Stowarzyszenie Sportowe "Salos”. Tam przez kilkanaście lat był wiceprezesem, zaś od 2015 roku Honorowym Prezesem PSS "Salos". To dzięki Panu Wenancjuszowi Plesowi oraz osobom skupionym wokół Niego, skromna amatorska liga przekształciła się w prężnie działające stowarzyszenie, które organizuje popularne w Jaworznie i nie tylko rozgrywki piłkarskie dla amatorów.

Tadeusz Pokorny

Pan Tadeusz Pokorny był społecznikiem angażującym się w działalność organizacji pozarządowych naszego miasta. Był członkiem Towarzystwa Przyjaciół Miasta Jaworzna, Polskiego Towarzystwa Turystyczno - Krajoznawczego, aktywnie uczestniczył w spotkaniach Rodzin Legionowych oraz Stowarzyszenia Pamięci Armii Krajowej w Bielsku - Białej Oddział w Jaworznie. Brał udział w uroczystościach miejskich, zawsze w poczcie sztandarowym, reprezentując z honorem daną organizację. W 2016 roku, z inicjatywy Pana Tadeusza Pokornego, nakładem Muzeum Miasta Jaworzna, ukazała się książka popularnonaukowa zatytułowana "Żołnierska rodzina Pokornych" autorstwa Zofii Żak. Pan Tadeusz Pokorny, miłośnik historii, a w szczególności dziejów rodzinnego miasta, swoim życiem, działalnością społeczną i związkową, zasłużył na szacunek, uznanie i wyróżnienie.

Monika Włodarczyk - Raczek

Pani Monika Włodarczyk - Raczek to osoba z prawie 30-letnim doświadczeniem w pracy z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie. Swoją pracę zaczynała jako instruktor terapii zajęciowej i muzykoterapeuta w jaworznickim Warsztacie Terapii Zajęciowej. Od 11 lat kieruje jaworznickim WTZ-em, a od 10 lat jest członkiem Zarządu Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną koło w Jaworznie i członkiem Społecznej Powiatowej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Jaworznie. Siedem lat temu podjęła się misji opracowania, wprowadzenia i koordynowania programu Asystent Osoby Niepełnosprawnej, który nieprzerwanie trwa do dziś.

Pełny materiał na temat zasłużonych dostępny jest na www.um.jaworzno.pl.

W kolejnych punktach radni zapoznali się z raportami o sytuacji ekonomiczno-finansowej: Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Rehabilitacyjno – Wychowawczego dla Dzieci Niepełnosprawnych w Jaworznie, Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego w Jaworznie oraz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie.

W punktach 9. i 10. przedstawiono sprawozdanie z działań podejmowanych na terenie Nadzoru Wodnego w Bieruniu na obszarach powiatów bieruńsko-lędzińskiego, chrzanowskiego, mikołowskiego, oświęcimskiego, pszczyńskiego oraz miast Jaworzna, Katowic, Mysłowic i Tychów za 2020 r. Zaprezentowano również sprawozdanie z działań podejmowanych na terenie Nadzoru Wodnego w Olkuszu na obszarach powiatów  będzińskiego, chrzanowskiego, olkuskiego,zawierciańskiego oraz miast: Dąbrowa Górnicza, Jaworzno, Sosnowiec za 2020 r.

Następnie radni podjęli uchwałę w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2021 r. miasta Jaworzna oraz uchwałę zmieniającą Wieloletnią Prognozę Finansową miasta Jaworzna na lata 2021-2034.

W punkcie 13. radni podjęli decyzję w sprawie podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających dla miasta Jaworzna na realizację zadania z zakresu  rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Jaworznie w 2021 r.

W punkcie 14. podjęto uchwałę  w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczenia wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Jaworzni i przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu.

Następnie zagłosowano nad projektem uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Jaworzna wraz z autopoprawką.

W punkcie 15a. radni zadeklarowali poparcie dla działań podjętych przez Prezydenta Miasta Jaworzna Pawła Silberta, których celem jest utworzenie Jaworznickiego Obszaru Gospodarczego.

Aktualnie omawiana jest informacja o międzysesyjnej działalności Prezydenta Miasta Jaworzna. Następnie interpelacje, wolne wnioski i informacje będą składać radni.

***

Pełna lista spraw, którymi na najbliższej sesji zajmą się Radni, przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie sesji i ustalenie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej w Jaworznie.
 3. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie przyznania pośmiertnie dyplomu honorowego "Za zasługi dla miasta Jaworzna" Panu Wenancjuszowi Plesowi.
 4. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie przyznania pośmiertnie dyplomu honorowego "Za zasługi dla miasta Jaworzna" Panu Tadeuszowi Pokornemu.
 5. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie przyznania dyplomu honorowego "Za zasługi dla miasta Jaworzna" Pani Monice Włodarczyk - Raczek.
 6. Raport o sytuacji ekonomiczno - finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Rehabilitacyjno - Wychowawczego dla Dzieci Niepełnosprawnych w Jaworznie.
 7. Raport o sytuacji ekonomiczno - finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego w Jaworznie.
 8. Raport o sytuacji ekonomiczno - finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie.
 9. Sprawozdanie z działań podejmowanych na terenie Nadzoru Wodnego w Bieruniu na obszarach powiatów bieruńsko-lędzińskiego, chrzanowskiego, mikołowskiego, oświęcimskiego, pszczyńskiego oraz m. Jaworzno, m. Katowice, m. Mysłowice, m. Tychy za rok 2020.
 10. Sprawozdanie z działań podejmowanych na terenie Nadzoru Wodnego w Olkuszu na obszarach powiatów będzińskiego, chrzanowskiego, m. Dąbrowa Górnicza, m. Jaworzno, m. Sosnowiec, olkuskiego, zawierciańskiego za rok 2020.
 11. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2021 r. miasta Jaworzna.
 12. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Jaworzna na lata 2021-2034.
 13. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających dla miasta Jaworzna na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Jaworznie w 2021 r.
 14. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Jaworzno i przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu.
 15. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Jaworzna.
 16. Informacja o międzysesyjnej działalności Prezydenta Miasta Jaworzna.
 17. Interpelacje, zapytania oraz wnioski radnych.
 18. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o wnioskach mieszkańców.

Archiwalne zapisy sesji oraz transmisje z bieżącej można obejrzeć w zakładce Sesje Rady Miejskiej Live.