Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Sesja Rady Miejskiej - 28.09.2021 r.

Sesja Rady Miejskiej - 28.09.2021 r.

Rozpoczęła się dzisiejsza sesja Rady Miejskiej. W planowanym porządku obrad znalazło się 14 punktów. W obecnych okolicznościach oraz wprowadzonym przez rząd stanem epidemii, kolejny raz sesja odbywa się w trybie zdalnym. Sesję można oglądać "na żywo" na miejskiej stronie internetowej.

Na początku sesji Przewodniczący Rady Miejskiej Tadeusz Kaczmarek złożył życzenia mieszkańcom Jaworzna z okazji 120-lecia nadania naszemu miastu praw miejskich. Podkreślił, jak ważne to wydarzenie dla miasta i jego mieszkańców. Złożył też podziękowania mieszkańcom za czynny udział w życiu miasta i pracy nad jego rozwojem.

Prezydent Paweł Silbert omówił działania jakie prowadzone są w ramach utworzenia Jaworznickiego Obszaru Gospodarczego.


Radni zapoznali się z informacją o przebiegu wykonania budżetu miasta Jaworzna za pierwsze półrocze 2021 roku oraz informacją o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Jaworzna na lata 2021 - 2034, w tym przebiegu realizacji przyjętych przedsięwzięć za pierwsze półrocze 2021 r.

Następnie radni podjęli uchwałę w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2021 r. miasta Jaworzna oraz uchwałę zmieniającą Wieloletnią Prognozę Finansową miasta Jaworzna na lata 2021-2034.

W punkcie 7. radni zagłosowali nad zmianą uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Centrum” w Jaworznie, przyjętego uchwałą XXXII/437/2009 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 28 kwietnia 2009 r.

W punktach od 8 do 10 radni zagłosowali w sprawach przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego: „Jeziorki”, „Pastwiska” i „Szprotawy”.

W kolejnym punkcie przegłosowano uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na złożenie przez Prezydenta Miasta Jaworzna wniosku o udzielenie Gminie Miasta Jaworzna wsparcia ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w istniejącym  Jaworznickim TBS sp. z o.o. w Jaworznie.

W punkcie 11a. radni zagłosowali nad petycją mieszkańców w sprawie przywrócenia pomnika Jana Martyniaka przy ul. Piłsudskiego w Osiedlu Podłęże.

Aktualnie radni składają interpelacje oraz wolne wnioski.