Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Sesja Rady Miejskiej - 10.2.2022 r.

Rozpoczęła się dzisiejsza sesja Rady Miejskiej. W planowanym porządku obrad znalazło się 17 punktów. W obecnych okolicznościach oraz wprowadzonym przez rząd stanem epidemii, kolejny raz sesja odbywa się w trybie zdalnym. Sesję można oglądać "na żywo" na miejskiej stronie internetowej.

Minutą ciszy uczczono pamięć zmarłych: Magdaleny Ossysek wieloletniej Prezes Towarzystwa Przyjaciół Miasta Jaworzna oraz Podpułkownika Stanisława Pakuły ps."Krzewina", żołnierza organizacji Wolność i Niezawisłość. Społecznika, inicjatora powstania pomnika potopionych górników z "Danuty" w Dąbrowie Narodowej.

Kolejnie Pani Bernadeta Palka złożyła ślubowanie i odebrała mandat Radnego Rady Miejskiej w Jaworznie. Bernadeta Palka objęła mandat po radnym Rady Miejskiej Ryszardzie Maciejowskim, który 1 grudnia 2021 r. zrzekł się mandatu radnego.

Następnie radni podjęli uchwałę o zmianach w uchwale budżetowej na 2022 r. oraz uchwałę o Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Jaworzna na lata 2020-2034.

Radni przyjęli uchwałę dot. Gminnego Programu Osłonowego "Korpus Wsparcia Seniorów" na rok 2022.

Celem Programu jest zapewnienie bezpiecznego oraz samodzielnego funkcjonowania seniorów w wieku 65 lat i więcej w ich miejscu zamieszkania oraz ochrony przed zakażeniem COVID-19 w związku z utrzymującym się stanem epidemii. Program jest elementem polityki społecznej gminy na rzecz osób starszych w zakresie: zapewnienia wsparcia społecznego, zapewnienia wsparcia psychologicznego, ułatwienia dostępności do podstawowej oraz specjalistycznej opieki zdrowotnej i zapewnienia wsparcia w czynnościach dnia codziennego.

W punkcie 6. Rada miejska przyjęła informację Nadleśnictwa Chrzanów dotyczącą prowadzonej gospodarki leśnej na terenie Miasta Jaworzna.

W kolejnym punkcie radni jednogłośnie zdecydowali o powołaniu stałych Komisji Rady Miejskiej w Jaworznie, ustaleniu przedmiotu działania oraz składu osobowego tych Komisji.

Następnie radni zagłosowali nad uchwałą ws. założenia Branżowej Szkoły II stopnia nr 1 w Jaworznie oraz włączenia tej szkoły do Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 3 im. Jana Pawła II w Jaworznie.

W punkcie 9. radni głosowali w sprawie finansowania z budżetu miasta Jaworzna kosztów godzin nadliczbowych policjantów z Komendy Miejskiej Policji w Jaworznie na potrzeby programu "Tarcza” w 2022 r.

Następnie radni jednogłośnie zdecydowali o przyjęciu uchwały ws.zaliczenia, nowo wybudowanego odcinka drogi łączącego rondo u zbiegu ul. 11 Listopada i  ul.Grunwaldzkiej z DK79 (ul. Jana Pawła II), do kategorii dróg powiatowych.

W punkcie 11. jaworzniccy radni jednogłośnie przyjęli "Program gospodarowania wodami opadowymi i roztopowymi na terenie miasta Jaworzna".

W punktach 12. i 13. radni jednogłośnie zagłosowali nad zamiarem zmiany lokalizacji Filii Bory MBP w Jaworznie oraz zmianą statutu samorządowej instytucji kultury pod nazwą Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworznie.Ponadto wyrazili zgodę na zawarcie umowy najmu nieruchomości na okres 20 lat, z przeznaczeniem pod siedzibę filii Bory MBP w Jaworznie.

W 14. punkcie radni zagłosowali w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Niedzieliska II w Jaworznie.

Następnie radni składają interpelacje oraz wolne wnioski.

***

Zapraszamy do śledzenia relacji "na żywo" z dzisiejszej sesji Rady Miejskiej. W planowanym porządku obrad znalazło się 17 punktów. W obecnych okolicznościach oraz wprowadzonym przez rząd stanem epidemii, sesja będzie odbywała się w trybie zdalnym.

Relacja dostępna jest zarówno w wersji VIDEO, jak i w wersji TEKSTOWEJ.

Pełna lista spraw, którymi zajmą się Radni, przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie sesji i ustalenie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej w Jaworznie.
 3. Ślubowanie Radnej.
 4. Sprawozdania z działalności stałych Komisji Rady Miejskiej w Jaworznie za 2021 rok.
 5. Sprawozdanie Prezydenta Miasta z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Jaworznie w 2021 roku.
 6. Informacja Nadleśnictwa Chrzanów dotycząca prowadzonej gospodarki leśnej na terenie Miasta Jaworzna.
 7. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie zmieniający uchwałę w sprawie powołania stałych Komisji Rady Miejskiej w Jaworznie, ustalenia przedmiotu działania oraz składu osobowego tych Komisji.
 8. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie założenia Branżowej Szkoły II stopnia nr 1 w Jaworznie oraz włączenia tej szkoły do Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 3 im. Jana Pawła II w Jaworznie.
 9. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie finansowania z budżetu miasta Jaworzna kosztów godzin nadliczbowych policjantów z Komendy Miejskiej Policji w Jaworznie na potrzeby programu "Tarcza" w 2022 r.
 10. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie zaliczenia drogi na terenie Gminy Miasta Jaworzna do kategorii dróg powiatowych i ustalenia jej przebiegu.
 11. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie przyjęcia "Programu gospodarowania wodami opadowymi i roztopowymi na terenie miasta Jaworzna".
 12. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie zamiaru zmiany lokalizacji Filii Bory Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaworznie oraz zmiany statutu samorządowej instytucji kultury pod nazwą Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworznie.
 13. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu nieruchomości na okres 20 lat, z przeznaczeniem pod siedzibę filii Bory Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaworznie.
 14. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Niedzieliska II" w Jaworznie.
 15. Informacja o międzysesyjnej działalności Prezydenta Miasta Jaworzna.
 16. Interpelacje, zapytania oraz wnioski radnych.
 17. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o wnioskach mieszkańców.

Archiwalne zapisy sesji oraz transmisje z bieżącej można obejrzeć w zakładce Sesje Rady Miejskiej Live.