Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Ważne informacje

WAŻNA INFORMACJA DLA GOSPODARUJĄCYCH ODPADAMI

Zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw, zmianie uległ między innymi termin złożenia wniosku o zmianę posiadanej decyzji. Posiadacz odpadów, który przed dniem 5 września 2018 r. uzyskał zezwolenie: na zbieranie odpadów, zezwolenie na przetwarzanie odpadów, zezwolenie na zbieranie i przetwarzanie odpadów albo pozwolenie na wytwarzanie odpadów uwzględniające zbieranie lub przetwarzanie odpadów jest obowiązany złożyć kompletny wniosek o zmianę posiadanej decyzji do 5 marca 2020 r.