Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Badania opinii mieszkańców

Badania opinii mieszkańców

Badania opinii mieszkańców Jaworzna o stanie miasta, warunkach życia i oczekiwaniach wobec władz miejskich przeprowadzane są cyklicznie od 2004 roku (2004, 2006, 2008, 2011, 2014, 2016 oraz 2018 r.). Ostatnie badanie zostało zrealizowane w grudniu 2021 roku przez Instytut Badań Samorządowych Sp. z o.o. przy wykorzystaniu wywiadu telefonicznego wspomaganego komputerowo (technika CATI). Zrealizowano 600 wywiadów. Próba została dobrana kwotowo ze względu na płeć, wiek i wykształcenie respondentów. Wyniki badania zostały porównane z danymi z 2018 roku. Wszystkie prezentowane na wykresach wyniki są przedstawione w wartościach procentowych, a udziały procentowe zaokrąglone są do liczb całkowitych. Z wynikami badań można zapoznać się TUTAJ.

Wywiad telefoniczny jest najlepszą techniką zbierania informacji w przypadku badań opinii publicznej. Jednak unowocześnienie metody dało możliwość praktycznie nieograniczonego jej wykorzystania zarówno w typowych badaniach konsumenckich, jak i bardzo specyficznych badaniach biznesowych.

Podstawowe zalety techniki CATI to:

  1. Szybkość realizacji badania w porównaniu do tradycyjnych kwestionariuszy przeprowadzanych "w terenie".
  2. Wiarygodność, rzetelność i poprawność otrzymanych danych dzięki stałej kontroli próby i wykluczeniu wszelkich pomyłek ankieterskich (system komputerowy kontroluje przeprowadzane wywiady i czuwa nad doborem próby).
  3. Łatwiejszy kontakt z respondentem, możliwość umówienia się na wywiad w czasie najdogodniejszym dla respondenta, a w razie konieczność niewielka trudność w ponownym skontaktowaniu się z badanym (istnieje wtedy pewność, że odpowiedzi udzielane na pytania są wyczerpujące i dokładne).

Konsorcjum firm Biostat Piszczek Sp.j. i Biostat Sp. z o.o. przestrzega międzynarodowych standardów badawczych, które zakładają ochronę danych nie tylko Zleceniodawców, ale także respondentów, którzy dobrowolnie zgadzają się wziąć udział w projektach badawczych realizowanych przez Konsorcjum.